ศูนย์หนึ่งใจฯ - มูลนิธิมิราเคิล โชว์งานจิตอาสาเพื่อเกษตร งานวันข้าว62

ข่าว

ศูนย์หนึ่งใจฯ - มูลนิธิมิราเคิล โชว์งานจิตอาสาเพื่อเกษตร งานวันข้าว62

ไทยรัฐออนไลน์

6 มิ.ย. 2562 22:34 น.

บันทึก

ศูนย์หนึ่งใจ ช่วยเหลือเกษตรกร มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ แสดงผลงานจากกิจกรรมชุด "ด้วยพระเมตตา ประชาอุ่นใจ เรารักในหลวงรัชกาลที่ 10" ตอน จิตอาสาเพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.62 ร.ต.ท. ดร. มนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการ สำนักนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ และรองประธาน สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อำนวยการแสดงผลงานจากกิจกรรมชุด "ด้วยพระเมตตา ประชาอุ่นใจ เรารักในหลวงรัชกาลที่ 10" ตอน จิตอาสาเพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม โดยศูนย์ "หนึ่งใจ...ช่วยเหลือเกษตรกร" มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ ในงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2562 ซึ่งในงานดังกล่าว สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดงาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ กรมการข้าว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ร.ต.ท. ดร. มนัส โนนุช กล่าวว่า ผลงานด้านจิตอาสา ที่นำมาจัดแสดงครั้งนี้ มาจากความร่วมมือกับพันธมิตรสำคัญ ได้แก่ กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กรมพัฒนาที่ดิน และ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งภาครัฐ-เอกชน เป็นโครงการที่ได้ดำเนินงานตามแนวทางพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา และต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และดำเนินโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และแก้ไขปัญหาปัญหาให้แก่ประชาชน ซึ่งมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ ได้น้อมนำการดำเนินการตามพระบรมราโชบายนี้อย่างต่อเนื่องตลอดมา

สำหรับกิจกรรมจิตอาสาเพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อมกับกองบัญชาการกองทัพไทยนั้น ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา ศูนย์ “หนึ่งใจ...ช่วยเหลือเกษตรกร” ได้ร่วมมือกับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 จังหวัดพิษณุโลก และ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เขตดอนเมือง จัดกิจกรรมการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อสร้างปราชญ์ชาวบ้าน และเปิดโลกทัศน์ ให้แก่เกษตรกร เยาวชน ประชาชน ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และผู้บกพร่องในด้านต่างๆ ได้แก่ ผู้บกพร่องทางการได้ยิน ผู้บกพร่องทางการมองเห็น ผู้บกพร่องทางสติปัญญา ผู้บกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ มีการอบรมองค์ความรู้ด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม จากผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การสร้างกำลังพลของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 จังหวัดพิษณุโลก เป็นวิทยากรอบรมประชาชนในเขตจังหวัดรับผิดชอบ การศึกษาดูงานที่ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เขตดอนเมือง

ตัวอย่างผลผลิตที่เกิดขึ้น คือ ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านเกษตรอินทรีย์ ของ ศูนย์ "หนึ่งใจ...ช่วยเหลือเกษตรกร" มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ ได้แก่ นางสถาพร ลำเทียน ผู้บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 48 ปัจจุบันมีอาชีพเกษตรกร อาชีพเสริมขายสลากกินแบ่งรัฐบาล และแบ่งเวลาว่างทำงานเพื่อสังคม โดยได้เผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆ ที่ได้รับการถ่ายทอด แก่เกษตรกรและผู้สนใจในกลุ่มผู้บกพร่องทางการได้ยินจ.ชัยนาทและพื้นที่ใกล้เคียง ได้แก่ การผลิตก๊าซหุงต้มจากผักตบชวา โดยการนำวัชพืชอันไร้ค่า คือผักตบชวา มาเป็นผลิตก๊าซหุงต้มได้ สามารถลดรายจ่ายด้านพลังงานในครัวเรือนได้เดือนละ 500-1,000 บาท รวมทั้งมีการอบรมองค์ความรู้อื่นๆ อาทิ การเลี้ยงไส้เดือน เพื่อผลิตปุ๋ยหมัก กำจัดขยะอินทรีย์ และเป็นอาหารสัตว์ การเลี้ยงมดแดง เทคนิคการเพิ่มผลผลิตไข่มดแดง และการเลี้ยงแมงมันเบื้องต้น เพื่อเพิ่มรายได้

ส่วนกิจกรรมจิตอาสาเพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมมือกับกองทัพภาคที่ 1 กองทัพบก และ บริษัท สยามวัฒนกิจ จำกัด เป็นโครงการวิจัยนำร่อง เรื่อง การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตวัสดุบำรุงดิน จากบ่อขยะครัวเรือน บริเวณเชิงเขาทอง ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ กองทัพภาคที่ 1 กองทัพบก สามารถเปลี่ยนขยะที่หมักหมมมานานนับสิบปีเป็นวัสดุบำรุงดิน เป็นการกำจัดขยะด้วยวิธีการเพิ่มมูลค่า โดยเปลี่ยนขยะเป็นวัสดุบำรุงดิน ลดรายจ่ายในการกำจัดขยะ ลดรายจ่ายในการซื้อปุ๋ยของเกษตรกร และ เป็นมิตรที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม

"ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมมือกันทำความดีด้วยหัวใจ บำเพ็ญกิจกรรมจิตอาสา ในสิ่งที่ตนเองถนัดและสามารถทำได้ ความดีและงานจิตอาสาเล็กๆ ที่พวกเราแต่ละคนร่วมกันทำตามโอกาสและเวลาอำนวย จะเกิดเป็นความสุขใจ ความอิ่มใจกับตัวเรา และเกิดเป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ประเทศชาติ สมดังพระราชปณิธานของล้นเกล้ารัชกาลที่ 10 ที่ทรงมีพระเมตตาพระราชทาน โครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ให้แก่ประชาชนชาวไทยเป็นต้นแบบ ของการทำงานและการดำรงชีวิต"ร.ต.ท. ดร. มนัส กล่าว

อ่านเพิ่มเติม...

วิดีโอแนะนำ

ภัยที่มองไม่เห็น ต่อหลุมรุมต่อย ป้า 62 ปี สาหัส
05:43

ภัยที่มองไม่เห็น ต่อหลุมรุมต่อย ป้า 62 ปี สาหัส

ApplicationMy Thairath

วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 12:49 น.
ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทยรัฐกรุ๊ปเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์