ทส. มุ่งมั่น อนุรักษ์ทะเลไทย เนื่องในวันทะเลโลก 8 มิ.ย.นี้

ข่าว

ทส. มุ่งมั่น อนุรักษ์ทะเลไทย เนื่องในวันทะเลโลก 8 มิ.ย.นี้

ไทยรัฐออนไลน์

6 มิ.ย. 2562 16:51 น.

บันทึก

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่น อนุรักษ์ทะเลไทย เนื่องในวันทะเลโลก 8 มิ.ย.โดยรณรงค์ ปลุกจิตสำนึกของทุกภาคส่วน ร่วมกันอนุรักษ์ ปกป้องทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ตามที่กลุ่มประชาคมโลกได้ตกลงร่วมกัน กำหนดให้ 8 มิ.ย.ของทุกปี เป็นวันทะเลโลก หรือ วันมหาสมุทรโลก (World Ocean Day) เพื่อเป็นการตระหนักถึงความสำคัญของท้องทะเลและมหาสมุทร โดยทั่วโลกได้จัดกิจกรรมรณรงค์และปลุกจิตสำนึกของทุกภาคส่วนในการร่วมกันอนุรักษ์ สงวน รักษา และปกป้องทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้คงความสมบูรณ์จวบจนชั่วลูกชั่วหลานนั้น

นายโสภณ ทองดี ผู้ตรวจราชการกระทรวง ในฐานะโฆษกประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยที่ห้องประชุม 301 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่า วันทะเลโลก หรือ วันมหาสมุทรโลก (World Ocean Day) ได้กำหนดขึ้นในคราวการประชุมสุดยอดระดับประเทศผู้นำว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (UN Conference on Environment and Development: UNCEN) หรือการประชุม Earth Summit ณ กรุงริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล เมื่อปี 2535 โดยประเทศสมาชิกกว่า 178 ประเทศ ให้ความตกลงร่วมกันในการกำหนดให้วันที่ 8 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันทะเลโลก หรือ วันมหาสมุทรโลก (World Ocean Day) สำหรับประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิก ได้ให้ความสำคัญ และร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับปีนี้ได้กำหนดการดำเนินงานภายใต้คำขวัญ “Gender and the Ocean” โดยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของชายและหญิง เด็กและผู้ใหญ่ ในการแสดงบทบาทและศักยภาพของตนในการอนุรักษ์และดูแลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างเต็มที่และเท่าเทียม

ในการนี้ นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้ความสำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างเป็นระบบ ทั้งด้านการอนุรักษ์ สงวน รักษาทรัพยากรธรรมชาติ และการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เช่น ปัญหาขยะทะเล ปัญหาการตายและเกยตื้นของสัตว์ทะเลหายากต่าง ๆ ปัญหาความเป็นกรดของน้ำทะเล ปัญหาปะการังฟอกขาว และปัญหาน้ำทะเลเปลี่ยนสี เป็นต้น ทั้งนี้ ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัด ทส. ดำเนินการร่วมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค อีกทั้งในปี 2562 ประเทศไทยได้เป็นประธานกลุ่มอาเซียน จึงเป็นโอกาสอันดีในการผลักดันให้กลุ่มประเทศอาเซียนให้ความสำคัญในการร่วมมือกันอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยได้จัดการประชุมคณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 28 – 31 มกราคม 2562 และจัดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษด้านขยะทะเล เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 เพื่อส่งเสริมให้ประเทศอาเซียนดำเนินการจัดการกับปัญหาขยะทะเล และเป็นการต่อยอดการดำเนินงานจากคราวการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Conference on Reducing Marine Debris in ASEAN Region เมื่อปี 2560 ณ จังหวัดภูเก็ต

“กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตระหนักถึงความสำคัญของทะเลไทยเป็นอย่างยิ่ง เพราะทะเลเป็นแหล่งทรัพยากรที่สำคัญ ทั้งทางด้านอาหาร ด้านการท่องเที่ยว ด้านการขนส่ง ในปีหนึ่ง ๆ ทะเลสร้างรายได้ทั้งระบบให้แก่ประเทศไทยหลายแสนล้านบาท ในโอกาสวันทะเลโลกปีนี้ ผมจึงขอเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนทุกท่านหันมาใส่ใจ และเห็นถึงความสำคัญของท้องทะเลไทย ขอให้ช่วยกันใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า มีส่วนในการร่วมรักษา หากตักตวงผลประโยชน์จากทะเลเกินขอบเขตจนสมดุลของทะเลเสียไป ในที่สุดมนุษย์ทุกคนก็จะได้รับผลกระทบนั้นย้อนกลับมาถึงตัว และเมื่อวันนั้นมาถึง เราก็มิอาจจะฟื้นความอุดมสมบูรณ์กลับมาสู่ทะเลไทยได้อีกแล้ว” ปลัด ทส. กล่าวย้ำเตือน

ด้านนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวเสริมว่า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในฐานะหน่วยงานหลักด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในการสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลของไทย จนขณะนี้สามารถประเมินได้ว่า ระบบนิเวศทะเลไทยอยู่ในระดับดีเป็นที่น่าพอใจ สัตว์ทะเลหายากหลากหลายสายพันธุ์มีปริมาณเพิ่มขึ้นและประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวสามารถพบเห็นได้อยู่เป็นประจำ และในโอกาสสำคัญของวันทะเลโลกปีนี้ ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดจัดกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อาทิ กิจกรรมเก็บขยะชายหาดและดำน้ำเก็บขยะ กิจกรรมปล่อยเต่าทะเลและพันธุ์สัตว์น้ำคืนสู่ธรรมชาติ จัดนิทรรศการให้ความรู้แก่เยาวชน ประชาชน และนักท่องเที่ยว กิจกรรมการมอบทุ่นผูกเรือให้บริษัทนำเที่ยว เพื่อป้องกันการทำลายแนวปะการัง เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมต่างๆ จะเริ่มจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 8 มิถุนายน 2562 จนถึงช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2562 ในพื้นที่ 24 จังหวัดชายฝั่งทะเล

ทั้งนี้ สามารถติดตามการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้ทางเว็บไซต์กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (www.dmcr.go.th)

อ่านเพิ่มเติม...

วิดีโอแนะนำ

เตรียมบันทึกสถิติโลก "ไม้กลายเป็นหิน" ที่ยาวที่สุดในโลก 8 ก.ค.นี้
00:43

เตรียมบันทึกสถิติโลก "ไม้กลายเป็นหิน" ที่ยาวที่สุดในโลก 8 ก.ค.นี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
วันพฤหัสที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 03:59 น.
ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์