king10
Thairath Logo
กีฬา

กระทรวงวัฒนธรรม นำทูต 9 ประเทศร่วมงานวันวิสาขบูชาที่วัดโพธิ์

Share :
line-share-logo

กระทรวงวัฒนธรรม นำคณะทูต 9 ประเทศ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ รักษาศีล ณ วัดเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร เนื่องในวันวิสาขบูชา...

เมื่อวันที่ 18 พ.ค.2562 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยคณะทูตานุทูต 9 ประเทศ ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมราชการเจ้าหน้าที่และประชาชน ร่วมพิธีเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาประจำปี 2562 ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร โดยมี พระเทพวีราภรณ์เจ้าอาวาสวัดเชตุพนฯ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

นายวีระ กล่าวว่า งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาครั้งนี้ ได้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเวียนเทียนร่วมกับคณะทูตานุทูตจากประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนา 9 ประเทศ คือ กัมพูชา อินเดีย ศรีลังกา จีน ญี่ปุ่น เวียดนาม ภูฏาน ลาว และเมียนมา ร่วมกับพุทธศาสนิกชนชาวไทยเพื่อสานสัมพันธไมตรีในมิติทางพระพุทธศาสนา

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ประกอบด้วยการสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ การประกวด บรรยายธรรมะ และกิจกรรมธรรมะสู่คนทั้งมวลสัญจร เป็นการปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกที่ดีให้กับเด็กและเยาวชน ที่นอกเหนือจากจะได้รำลึกถึงความสำคัญในฐานะที่วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันสำคัญสากลโลกแล้ว ยังได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติตามหลักธรรม คําสอนทางพระพุทธศาสนา

ทั้งนี้ ในส่วนภูมิภาค 76 จังหวัดนั้นได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภาคคณะสงฆ์ข้าราชการเอกชนและเครือข่าย จัดกิจกรรมตามความพร้อมของแต่ละจังหวัด ระหว่างวันที่ 12-18 พฤษภาคม 2562 โดยมีกิจกรรมทางด้านศาสนพิธี ได้แก่ พิธีทำบุญตักบาตร พิธีเจริญพระพุทธมนต์ การแสดงพระธรรมเทศนา พิธีเวียนเทียนด้านส่งเสริมศีลธรรม ได้แก่ การลด ละเลิก อบายมุข และจัดนิทรรศการวันวิสาขบูชา ราชการ และผลงานขององค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา

สำหรับวันวิสาขบูชาเป็นหนึ่งในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และถือเป็นวันที่มหัศจรรย์ของชาวพุทธเพราะได้เกิดเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าถึง 3 เหตุการณ์ คือ วันประสูติ ตรัสรู้ และเสด็จดับขันธปรินิพพาน ขึ้นในปีนี้ตรงกับวันที่ 18 พฤษภาคม กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรมสำคัญของศาสนาพุทธ ยึดมั่นรักษาศีลทั้งชุมชน หมู่บ้านตลอดช่วงเทศกาลวิสาขบูชานี้

อ่านเพิ่มเติม...
วันวิสาขบูชากระทรวงวัฒนธรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาคณะทูตานุทูตวีระ โรจน์พจนรัตน์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหารข่าวทั่วไป