ประชาชนจำนวนมากเดินผ่านจุดคัดกรองบริเวณ พระแม่ธรณีบีบมวยผมเข้าไปนั่งริมถนนราชดำเนินใน รอรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่เสด็จฯไปทรงนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร นมัสการพระรัตนตรัยถวาย บังคมพระบรมอัฐิ พระอัฐิที่วัดพระแก้วเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก.