ทส. จัดใหญ่โครงการเฉลิมพระเกียรติ "ในหลวง" 1 ปี ปลูกต้นไม้ 10 ล้านต้น

ข่าว

  ทส. จัดใหญ่โครงการเฉลิมพระเกียรติ "ในหลวง" 1 ปี ปลูกต้นไม้ 10 ล้านต้น

  ไทยรัฐออนไลน์

  3 พ.ค. 2562 18:00 น.

  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดใหญ่โครงการเฉลิมพระเกียรติ "ในหลวง" เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 18 พ.ค.นี้ ชวนประชาชนปลูกต้นไม้ในที่ดินตัวเองคนละ 1 ต้น ตั้งเป้า 10 ล้านต้น ใน 1 ปี  

  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พุทธศักราช 2562 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้น้อมนำแนวพระราชดำริและปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อประยุกต์ใช้ในงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์ภายใต้หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน มาโดยตลอด อีกทั้งในปี 2562 นับเป็นปีมหามงคลยิ่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ริเริ่มดำเนินการโครงการและกิจกรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก หลายโครงการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งประเทศและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน

  วันที่ 3 พ.ค. นายโสภณ ทองดี ผู้ตรวจราชการกระทรวง ในฐานะโฆษกประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ที่ห้องประชุม 301 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ในการก่อสร้างหอประชุมอเนกประสงค์นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และจัดสร้างพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เรื่องไม้มีค่า เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก บนที่ดินเขตวังทองหลาง ที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานในการตกแต่งภายในและดูแลพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เรื่องไม้มีค่า

  นอกจากนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ริเริ่มดำเนินการโครงการสำคัญ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พุทธศักราช 2562 อีกจำนวน 6 โครงการสำคัญ ได้แก่ โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม โครงการฝายเพื่อชีวิต เฉลิมพระเกียรติ โครงการพัฒนาเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ และโครงการพัฒนาน้ำบาดาล สนับสนุนน้ำดื่มสะอาดสำหรับสถานศึกษาและชุมชนในท้องถิ่น โดยพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งหน่วยงานส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ได้น้อมนำแนวพระราชดำริ ในการริเริ่มดำเนินการโครงการและกิจกรรม เพื่อสร้างประโยชน์สุขให้กับประชาชน พร้อมทั้งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลและยั่งยืนต่อไป

  ด้าน นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวเสริมว่า โครงการพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กำหนดจัดทำในพื้นที่อุทยานแห่งชาติและพื้นที่เตรียมการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติจำนวน 155 แห่ง ระยะทางรวมทั้งสิ้นกว่า 300 กิโลเมตร ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 3 แห่ง เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 1 แห่ง นอกจากนี้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชได้จัดทำโครงการฝายเพื่อชีวิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก อีกกว่า 10 แห่ง ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า อีกด้วย

  สำหรับงานด้านการส่งเสริม สนับสนุนการจัดหาแหล่งน้ำต้นทุนและแหล่งน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค นายสุวัจน์ เปี่ยมปัจจัย อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ กล่าวว่า กรมทรัพยากรน้ำ ได้น้อมนำแนวพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เกี่ยวกับการจัดหาทรัพยากรน้ำต้นทุนให้กับชุมชน เพื่อการอุปโภคบริโภค การผลิต การเกษตร และการประกอบอาชีพอย่างเพียงพอ โดยได้ดำเนินการโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 11 โครงการ นอกจากนี้ ได้ริเริ่มโครงการบึงสวย น้ำใส เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยดำเนินการอนุรักษ์คูคลอง ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับปรุงคุณภาพน้ำด้วยการปลูกต้นไม้รอบบริเวณแหล่งน้ำ ดูแลและเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำ ในพื้นที่ 11 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ จังหวัดตาก เพชบูรณ์ อุตรดิตถ์ สกลนคร มหาสารคาม อุบลราชธานี นครราชสีมา จันทบุรี ประจวบคีรีขันธ์ กระบี่ และสงขลา

  นอกจากนี้ นางสาวจงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กล่าวเสริมตอนท้ายว่า กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้พัฒนาแหล่งน้ำบาดาล เพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดสำหรับสถานศึกษาและชุมชนในถิ่นทุรกันดาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สำหรับสถานศึกษาในถิ่นทุรกันดารไม่น้อยกว่า 67 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนในโครงการกองทุนศึกษา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนน้อยกว่า 100 คน และโรงเรียนพระปริยัติธรรม

  “กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานการจัดทำโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติ โดยมีหน่วยงานกว่า 45 หน่วยงาน เตรียมการจัดทำโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ในปี 2562 สำหรับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้ ได้เริ่มเปิดตัวโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 ณ สวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร และจะได้เชิญชวนให้ประชาชนทุกภาคส่วนปลูกต้นไม้ อย่างน้อยคนละ 1 ต้น ในที่ดินของตนเอง โดยมีเป้าหมายปลูกต้นไม้ทั่วทั้งประเทศกว่า 10 ล้านต้น ในระยะเวลา 1 ปี ซึ่งเมื่อโครงการนี้สิ้นสุดลง และต้นไม้ที่ได้รับการปลูกในโครงการดังกล่าวเจริญเติบโตก็จะให้ร่มเงา สร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้แก่พี่น้องประชาชนชาวไทยเฉกเช่นพระบารมีของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่แผ่ไพศาลให้อาณาประชาราษฎร์ได้พึ่งพิงตลอดมา” นายโสภณ ทองดี โฆษกกระทรวง กล่าวในที่สุด

  อ่านเพิ่มเติม...

  อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   พระราชพิธีบรมราชาภิเษกทส.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปลูกต้นไม้ 10 ล้านต้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวข่าวทั่วไป

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   Trendvg3 logo
   Sonp logo
   inet logo
   วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 23:14 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์