ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ จัดแข่งตอบปัญหาทางบัญชี ชิงถ้วยพระราชทาน "พระเทพฯ"

ข่าว

  ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ จัดแข่งตอบปัญหาทางบัญชี ชิงถ้วยพระราชทาน "พระเทพฯ"

  ไทยรัฐออนไลน์

  1 ก.พ. 2562 16:49 น.

  "ม.ธุรกิจบัณฑิตย์" แข่งขันตอบปัญหาทางบัญชีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ เน้นนำเทคโนโลยีใหม่ด้านการบัญชีมาใช้ในการแข่งขัน หวังพัฒนาศักยภาพ ต่อยอดความรู้สู่ตลาดแรงงาน 4.0 แนวโน้มต้องการสูง

  วันที่ 1 ก.พ.2562 ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู รองอธิการบดีสายงานภาคีสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) เปิดเผยว่า ตลาดแรงงานไทยในหลายสายงานมีแนวโน้มขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะ รวมถึงตลาดแรงงานด้านบัญชีและการเงิน

  จากข้อมูลของ แมนพาวเวอร์กรุ๊ป บริษัทระดับโลกด้านการจัดการบุคลากรและที่ปรึกษาด้านแรงงาน สำรวจไว้เมื่อปี 2560 พบว่า งานด้านบัญชีและการเงิน เป็นสายงานที่มีแนวโน้มขาดแคลนบุคลากรมาก ซึ่งตลาดมีความต้องการในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง ทั้งบุคลากรในระดับปฏิบัติการและระดับบริหารในธุรกิจทุกระดับ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เห็นความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่มีศักยภาพและต้องทันต่อเทคโนโลยีด้านการบัญชีที่เปลี่ยนแปลงไป

  จึงได้จัดให้มีการแข่งขันบัญชีวิชาการขึ้น โดยเราได้พัฒนา App บน IPAD เพื่อใช้ในการแข่งขัน และมีการนำ Data analytics มาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลในระหว่างการแข่งขัน อันจะเป็นการสะท้อนถึงการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ดังนั้นการแข่งขันครั้งนี้จึงเป็นเวทีให้นักเรียน ได้แสดงศักยภาพผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์ และพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รวมถึงการพัฒนาทักษะด้านการบัญชีไปพร้อมกับการพัฒนาของเทคโนโลยี

  นอกเหนือจากการเรียนการสอนในเชิงวิชาการแล้ว นักศึกษาจะต้องเน้นในเรื่องของการวิเคราะห์ แก้ปัญหาในสถานการณ์จริงได้ เพราะในอดีตจะเป็นการเรียนแบบท่องจำ รวมทั้งเทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทควบคู่ไปกับกระบวนการทางความคิดและอีก 10 ปีข้างหน้าเราจะต้องมีนักบัญชีรุ่นใหม่ ที่สามารถวางแน วิเคราะห์แผนงานได้อย่างเป็นระบบและถูกต้อง รวมทั้งทำให้สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  ดร.ศิริเดช คำสุพรหม คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (College of Innovative Business and Accountancy: CIBA) กล่าวว่า โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางบัญชี “สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิรินธร” จัดขึ้นเป็นปีที่ 6 โดยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พระราชทานถ้วยรางวัล “สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิรินธร” ในการแข่งขันตอบปัญหาบัญชีทั่วประเทศ

  โดยจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาความรู้และทักษะด้านปัญญาของนักเรียนสายวิชาชีพ ในระดับอาชีวศึกษา รวมไปถึงการพัฒนาทักษะด้านอื่นๆ เช่น เทคนิคทั่วไปและเทคนิคเฉพาะเกี่ยวกับวิชาชีพ (Technical Skills) ทักษะส่วนบุคคล (Personal Skills) ทักษะในการสื่อสารและการทำงานร่วมกับผู้อื่น (Interpersonal and Communication Skills) และยังเป็นการส่งเสริมให้คณาจารย์ได้ตระหนักถึงการจัดการศึกษาที่สามารถขยายผล เพื่อสร้างผู้ประกอบการวิชาชีพทางบัญชีที่มีศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

  ทั้งนี้ การแข่งขันในครั้งนี้ เป็นปีที่ 2 ที่ใช้แอปพลิเคชัน (Application) ซึ่งทาง CIBA พัฒนาขึ้นมารองรับการแข่งขันโดยเฉพาะ ชื่อ CIBA Banchee โดยนำระบบการวิเคราะห์ข้อมูลสมัยใหม่เข้ามาช่วยวิเคราะห์ทักษะทางวิชาชีพของผู้เข้าร่วมแข่งขัน หลังการแข่งขันเสร็จสิ้น ระบบจะสามารถจำแนกได้ว่า ผู้เข้าแข่งขันมีจุดเด่นทางทักษะวิชาชีพด้านใดบ้าง เช่น ทักษะทางการบัญชีบริหาร การบัญชีอุตสาหกรรม การบัญชีขั้นต้น การภาษีอากรและทักษะทางวิชาชีพอื่นๆ เป็นต้น ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว ทางวิทยาลัยสามารถนำข้อมูลไปปรับกระบวนการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมและเพิ่มพูนให้นักศึกษามีทักษะเพิ่มมากขึ้น

  ดร.ศิริเดช กล่าวว่า เป็นที่น่ายินดีที่โครงการนี้ได้รับความสนใจจากสถานศึกษาต่างๆ โดยทีมผู้สมัครมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี การแข่งขันนี้แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีนี้ ระดับ ปวส.มีผู้สมัครถึง 51 ทีมจากเดิม 45 ทีม ส่วน ระดับ ปวช.มีทีมสมัครเข้ามา 55 ทีม จากเดิม 44 ทีม ในส่วนของรางวัลนั้น นอกจากถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันแล้ว ส่วนทีมที่ชนะการแข่งขันในทุกระดับยังจะได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์อีกด้วย

  "ปัจจุบันตลาดแรงงานมีความต้องการนักบัญชีมากขึ้นแม้ว่าเทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาภาคธุรกิจก็ตาม แต่เป็นส่วนช่วยเท่านั้น หากแต่การวิเคราะห์ในเชิงลึกด้านต่าง ๆ จะสู้คนไม่ได้ แต่นักศึกษาที่เข้ามาเรียนบัญชี ก็จำเป็นต้องเรียนรู้เทคโนโลยีควบคู่ไปด้วยเช่นกัน"

  สำหรับการแข่งขันตอบปัญหาบัญชีระดับปวส. ทีมที่ชนะเลิศ คือ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน ได้แก่ น.ส.เพ็ญนภา แก้วสังข์ ปวส.1,นายพีรชยากร จันทร์เชื้อ ปวส.2 และน.ส.พรพิมล พลโยธา ปวส.1

  ส่วนทีมตอบปัญหาบัญชีระดับ ปวช. ทีมที่ชนะเลิศ คือ ทีมชนะเลิศวิทยาลัยพาณิชยการบางนา ได้แก่ น.ส.ดวงกมล พวงแสงเพ็ญ, น.ส.ปิยนุช ศิริลักษณ์ และน.ส.หทัยรัตน์ มลศิริ

  อ่านเพิ่มเติม...

  อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  ม.ธุรกิจบัณฑิตย์แข่งขันชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯตลาดแรงงาน 4.0การศึกษา

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  Sonp logo
  inet logo
  วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 เวลา 03:13 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์