16 ปี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 3 ตุลาคม 2561

ข่าว

  16 ปี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 3 ตุลาคม 2561

  ไทยรัฐออนไลน์

  4 ต.ค. 2561 11:44 น.

  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 16 ปี 3 ต.ค.61 พร้อมมอบโล่รางวัล โครงการเฉลิมพระเกียรติ ประกวดภาพความประทับใจแม่ของแผ่นดิน 12 สิงหา และการเสวนา "ท้องถิ่น จากอดีต สู่ปัจจุบัน และอนาคต"

  วานนี้ (3 ต.ค.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครบ 16 ปี โดยกิจกรรมจะประกอบด้วยพิธีสักการะและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถวายภัตตาหารเพล และเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ 9 รูป เจริญชัยมงคลคาถา ทั้งยังมีพิธีมอบโล่รางวัล เกียรติบัตรและเงินรางวัล "โครงการเฉลิมพระเกียรติ การประกวดวาดภาพความประทับใจแม่ของแผ่นดิน 12 สิงหาคม 2561" และการเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ "ท้องถิ่น จากอดีต สู่ปัจจุบัน และอนาคต"

  โดยในเวลา 08.30 น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และนายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นำคณะกรรมการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมพิธีสักการะและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถวายภัตตาหารเพล และเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ 9 รูป โดยได้รับความเมตตาจากพระพรหมมุนี รองเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เจริญชัยมงคลคาถา ณ อาคารสุวัทนา

  จากนั้นเวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 5501 อาคาร 5 ชั้น 5 ได้รับเกียรติจาก ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานมอบโล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัลของ "โครงการเฉลิมพระเกียรติการประกวดวาดภาพความประทับใจแม่ของแผ่นดิน 12 สิงหาคม 2561" ร่วมกับ นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นโครงการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับ สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์จัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างให้เด็กและเยาวชนมีความตระหนักรู้ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยให้นักเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสังกัดหน่วยงานอื่นหรือภาคเอกชน จัดส่งผลงานการวาดภาพความประทับใจแม่ของแผ่นดิน ซึ่งมีผลการคัดเลือก ดังนี้

  ระดับประถมศึกษา

  1.การประกวดวาดภาพ จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลที่ 1 เด็กหญิงกัญญาวีร์ สุทธิสนธ์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ จังหวัดภูเก็ต รางวัลที่ 2 เด็กหญิงกนกรัตน์ เรืองรัตน์ ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 5 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี จังหวัดสระแก้ว และรางวัลที่ 3 เด็กหญิงอนันดา ขัยพงษ์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดหนองคล้า จังหวัดชลบุรี

  2.โล่รางวัลสถานศึกษา จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลที่ 1 โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ จังหวัดภูเก็ต รางวัลที่ 2 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี จังหวัดสระแก้ว และรางวัลที่ 3 โรงเรียนวัดหนองคล้า จังหวัดชลบุรี

  3.รางวัลชมเชย จำนวน 20 รางวัล

  ระดับมัธยมศึกษา

  1.การประกวดวาดภาพ จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลที่ 1 นางสาวอาทิตยา อาทิภาณุ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม รางวัลที่ 2 นางสาวศรัญญา ชัยวงศ์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่และรางวัลที่ 3 นางสาวเบญจพร สาธรธาร ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา จังหวัดอุบลราชธานี

  2.โล่รางวัลสถานศึกษา จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม รางวัลที่ 2 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ และรางวัลที่ 3 โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา จังหวัดอุบลราชธานี

  3.รางวัลชมเชย จำนวน 20 รางวัล

  ต่อมาในเวลา 11.00 น. มีการเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ "ท้องถิ่น จากอดีต สู่ปัจจุบัน และอนาคต" ซึ่งได้รับเกียรติจากนายสมพร ใช้บางยาง อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย นายมานพ ปัทมาลัย นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และนายกัมพล กลั่นเนียม เลขาธิการสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย โดยมีนางสาวชลรัศมี งาทวีสุข เป็นผู้ดำเนินการเสวนาครั้งนี้ ซึ่งผู้เข้าร่วมการเสวนาทั้ง 4 ท่าน ได้พูดถึงทิศทางการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การปรับบทบาทให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายของรัฐบาลและการพัฒนาสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 การบูรณาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแนวทางการปฏิรูปท้องถิ่นเพื่อก้าวสู่อนาคตได้อย่างยั่งยืน

  ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย จะต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง นำนวัตกรรมต่างๆ มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ ตอบสนองความต้องการให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิพลสูงสุด

  ในโอกาสครบรอบ 16 ปี แห่งการก่อตั้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมฯ จะร่วมสร้างท้องถิ่นที่เข้มแข็ง มีธรรมาภิบาล ก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สนับสนุนและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึ่งพาตนเองได้อย่างมีธรรมาภิบาล มีมาตรฐานในการให้บริการสาธารณะ และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง มุ่งมั่นในการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่พี่น้องประชาชนตลอดไป.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสถ.วันสถาปนาท สถ.16 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นวันคล้ายวันสถาปนา สถ.ข่าวทั่วไป

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  Sonp logo
  inet logo
  วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 06:32 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์