ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  ราชกิจจาฯ ขยายเวลาปิดเที่ยวเกาะพีพี รอพื้นฟูคืนสู่สภาพท่ีสมบูรณ์

  ไทยรัฐออนไลน์1 ต.ค. 2561 21:26 น.
  SHARE

  ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขยายระยะเวลาปิดการท่องเท่ียวในอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา - หมู่เกาะพีพี ตามประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

  ราชกิจจานุเบกษา 1 ตุลาคม 2561 ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ขยายระยะเวลาปิดการท่องเท่ียวในอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา - หมู่เกาะพีพี ฉบับลงวันท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ได้ตระหนักถึงความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ เรื่อง การฟื้นฟูทรัพยากรในอุทยานแห่งชาติ หาดนพรัตน์ธารา - หมู่เกาะพีพี ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจกรรมท่องเที่ยว หรือดำเนินกิจกรรมใดๆ ในบริเวณอ่าวมาหยาและอ่าวโละซามะ ในเขตอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา - หมู่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ ต้ังแต่วันท่ี 1 มิถุนายน - 30 กันยายน 2561 น้ัน

  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาแล้ว ปัจจุบันสถานการณ์ระบบนิเวศและ โครงสร้างชายหาดบริเวณอ่าวมาหยา อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา - หมู่เกาะพีพี ยังไม่กลับคืนสู่สภาพท่ีสมบูรณ์ จึงอาศัยอานาจตามความในข้อ 4 และข้อ 5 แห่งระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ขยายระยะเวลาปิดการท่องเท่ียว หรือดำเนินกิจกรรมใดๆ ในบริเวณอ่าวมาหยาและอ่าวโละซามะ ในเขตอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา - หมู่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป จนกว่าทรัพยากรธรรมชาติ ทางทะเลและชายฝั่งจะกลับคืนสู่สภาวะปกติ จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561 ธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  ราชกิจจานุเบกษาขยายเวลาปิดเกาะพีพีหาดนพรัตน์ธาราอุทยานแห่งชาติข่าวทั่วไป

  คุณอาจสนใจข่าวนี้