ข่าว
100 year

ราชกิจจาฯ ตั้ง 'กองบังคับการถวายความปลอดภัยฯ' หน่วยงานใหม่ ใน ตร.

ไทยรัฐออนไลน์1 ต.ค. 2561 20:45 น.
SHARE

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศตั้ง 'กองบังคับการถวายความปลอดภัยฯ' หน่วยงานใหม่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่น ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๑

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความใน (๘) ของ (ข) ของ (๑๓) ในข้อ ๒ แห่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ เป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(๘) กองกำกับการสนับสนุน ”

ข้อ ๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (ฐ) ของ (๑๓) ของข้อ ๒ แห่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ เป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ “(ฐ) กองบังคับการถวายความปลอดภัยและปฏิบัติการพิเศษ ประกอบด้วย (๑) ฝ่ายอำนวยการ (๒) - (๗) กองกำกับการถวายความปลอดภัย ๑ - ๖ (๘) กองกำกับการวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ (๙) กองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ (๑๐) กองกำกับการสายตรวจถวายความปลอดภัย”

ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (ฐ) ของ (๑๒) ของ ๒. กองบัญชาการ ในข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ “(ฐ) กองบังคับการถวายความปลอดภัยและปฏิบัติการพิเศษ มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

๑) ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท พระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นพระองค์เจ้าขึ้นไป ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ผู้แทนพระองค์ซึ่งเป็น พระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นพระองค์เจ้าขึ้นไป และบุคคลที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับเป็น พระราชอาคันตุกะ

๒) ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยและการถวายพระเกียรติต่อพระองค์ หรือบุคคลที่ต้องมีการถวายความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัยในขณะที่เสด็จไปหรือไปยังที่ใด รวมตลอดถึงการรักษาความปลอดภัยของยานพาหนะ และสิ่งอื่นที่เกี่ยวข้อง

๓) ปฏิบัติภารกิจตามพระราชประสงค์

๔) ประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการถวายความปลอดภัย การตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จ ขบวนเสด็จ เส้นทางเสด็จ และที่หมายเสด็จ

๕) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญา

๖) ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านการข่าวของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์เป็นภัยต่อความมั่นคงและองค์พระมหากษัตริย์

๗) ปฏิบัติการทางยุทธวิธีและเครื่องมือพิเศษให้กับหน่วยปฏิบัติต่าง ๆ และสนับสนุน การปฏิบัติในการปราบปรามอาชญากรรมของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

๘) ปฏิบัติงานด้านรถวิทยุสายตรวจ มีหน้าที่ตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อยทั่วประเทศ งานสื่อสารและศูนย์วิทยุสนับสนุนการปฏิบัติงานของรถวิทยุสายตรวจ งานรับแจ้งเหตุและเบาะแส ทางโทรศัพท์และทางไปรษณีย์

๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย ข้อ ๔ บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ข้อกำหนด ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งในเรื่องใด ที่มีอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับซึ่งอ้างถึงกองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ กองบังคับการปราบปราม กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ให้ถือว่ากฎกระทรวง ระเบียบ ข้อกำหนด ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งในเรื่องนั้นอ้างถึงกองกำกับการสนับสนุน กองบังคับการปราบปราม กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางตามกฎกระทรวงนี้

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ตั้ง 'กองบังคับการถวายความปลอดภัยฯ' คลิกที่นี่

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

กองบังคับการถวายความปลอดภัยฯสำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งหน่วยงานใหม่ตร.ข่าวร้อนข่าวทั่วไป

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้