ไลฟ์สไตล์
100 year

เปิดบ้าน พช.CD Day 2018 มหกรรมสานพลังประชารัฐพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

ไทยรัฐออนไลน์
3 ก.ย. 2561 21:58 น.
SHARE

CD Day 2018 มหกรรมสานพลังประชารัฐพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก สร้างความเข้ารู้ความเข้าใจ ชื่อมโยงพัฒนาชุมชนในสังคมไทย เสริมสร้างความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่าย

เมื่อวันนี้ 3 ก.ย.61 นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงาน "มหกรรมสานพลังประชารัฐพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (CD Day 2018)" ครั้งที่ 9 ภายใต้แนวคิด Local Economy Move Forward : Strong Together เพื่อสร้างความเข้ารู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับงานของกรมการพัฒนาชุมชนให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และทำให้คนทั่วไปได้เห็นถึงความเชื่อมโยงการพัฒนาชุมชนในสังคมไทย รวมทั้งเสริมสร้างความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่าย

ข่าวแนะนำ

นายอภิชาติ กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทย ก่อตั้งขึ้นมากว่า 55 ปี มุ่งเน้นการทำงานเพื่อการพัฒนาคน โดยพัฒนาทั้งบุคลากรในหน่วยงานและประชาชนในชุมชนหมู่บ้านทั่วประเทศ ถือเป็นหน่วยงานที่ทำงานใกล้ชิดร่วมกับพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะผู้นำชุมชน กลุ่ม องค์กร เครือข่ายในทุกหมู่บ้าน ตำบล เพื่อร่วมกันพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชน ให้มีเศรษฐกิจฐานรากที่มั่นคงและสามารถพึ่งตนเองได้ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ด้วยกลไกประชารัฐ

"ผลงานตัวอย่างที่ได้นำมาจัดแสดงในงานครั้งนี้ นับว่าเป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จของชาวพัฒนาชุมชน ทั้งที่เป็นข้าราชการและผู้นำชุมชน กลุ่ม องค์กร เครือข่าย ที่ได้ร่วมกันสร้างสรรค์การพัฒนาและแก้ไขปัญหาของหมู่บ้าน ชุมชน ได้อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับกรอบการพัฒนาประเทศในระยะยาว และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 รวมถึงนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย และที่สำคัญคือนโยบายประเทศไทย 4.0 ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี" อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกล่าว

ทั้งนี้ภายในงานได้กำหนดให้มีพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่บุคลากรด้านต่างๆ จำนวนกว่า 800 รางวัล อันได้แก่ รางวัลโล่พระราชทานฯ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น "อยู่เย็น เป็นสุข", รางวัลสิงห์ทอง ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่นชายและหญิง, รางวัลสิงห์ทอง กลุ่ม/องค์การชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่น, รางวัลสิงห์ทอง ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบลดีเด่น, รางวัลผู้นำครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับภาค, รางวัลชนะเลิศการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับเขตตรวจราชการ, รางวัลชนะเลิศหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ, รางวัลศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่น, รางวัลการประกวดกิจกรรมงานเทคโนโลยีและสารสนเทศดีเด่น, รางวัลหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด, รางวัลองค์ความรู้ดีเด่นระดับหน่วยงาน องค์ความรู้ดีเด่นระดับบุคคล, รางวัลนิทรรศการองค์ความรู้ดีเด่นงานพัฒนาชุมชน, รางวัลหน่วยงานต้นแบบการส่งเสริมค่านิยมองค์การ, รางวัลบุคคลต้นแบบการส่งเสริมค่านิยมองค์การ ,รางวัลนักประชาสัมพันธ์ดีเด่น, รางวัลเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดที่รับผิดชอบงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่น, รางวัลเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอที่รับผิดชอบงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่น, รางวัลเรียงความส่งเสริมจริยธรรมดีเด่น และประกาศเกียรติคุณผู้ประพันธ์เพลง OTOP นวัตวิถี

ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ยังได้รับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO 27001 จากบริษัท United of Systems (Thailand) Ltd. ถือว่าเป็นหน่วยงานระดับกรมหน่วยงานแรกในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่ผ่านมาตรฐานดังกล่าว นอกจากนั้นแล้วภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการนำเสนอผลงาน Best Practice การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ได้แก่ "สัมมาชีพชุมชน" ซึ่งเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐานที่มีเป้าหมายสำคัญคือครัวเรือนได้รับการพัฒนาอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)" เป็นการแสดงเรื่องราวของเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้าที่เพิ่มมูลค่าและคุณค่าให้ชุมชนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วยแนวคิดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล และขยายไปสู่

"เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (SE)" ที่มาพร้อมคีย์เวิร์ดของความสำเร็จ คือ ประชาชนลงมือทำ เอกชน ขับเคลื่อน รัฐสนับสนุน "กองทุนหนุนเสริมอาชีพครัวเรือน" ที่แสดงให้เห็นถึงการส่งเสริมการสร้างอาชีพด้านกองทุนต่างๆ เพื่อให้ประชาชนมีทุนในการนำไปขยายผลเพื่อสร้างอาชีพ ก่อเกิดเป็นรายได้ รวมถึงการจัดแสดงนิทรรศการผลงาน "พช.รุ่นใหม่ (CD Talent)" พัฒนากรรุ่นใหม่ หัวไว ใจกล้า ที่มีพลังศรัทธาในการเดินหน้าเพื่องานพัฒนาชุมชน อีกทั้งยังมีการจัดแสดงผลงาน "กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี" แสดงพลังสตรีที่สรรค์สร้างกิจกรรมงานพัฒนาชุมชน
และผลงาน "พัฒนาชุมชนดิจิทัล 4.0"

ห้ามพลาด! ท้าพิสูจน์ทุกเส้นทางของความสำเร็จ ที่สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งได้ ในงานมหกรรมสานพลังประชารัฐพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก(CD Day 2018) ระหว่างวันที่ 3-5 กันยายน 2561 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี(อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ(แจ้งวัฒนะ) เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

กรมการพัฒนาชุมชนพช.เศรษฐกิจฐานรากพลังประชารัฐประชารัฐข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 18:32 น.