'สมเด็จพระเทพฯ' ทรงเป็นประธานในพิธีงาน 'วันสตรีไทย' ประจำปี 2560

ข่าว

  'สมเด็จพระเทพฯ' ทรงเป็นประธานในพิธีงาน 'วันสตรีไทย' ประจำปี 2560

  ไทยรัฐออนไลน์

  1 ส.ค. 2560 21:01 น.

  "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปทรงเป็นประธานในพิธีงานวันสตรีไทย ประจำปี 2560 พระราชทานโล่เชิดชูเกียรติสตรีไทยดีเด่น 150 คน และเยาวสตรีไทยดีเด่น 25 คน

  เมื่อวันที่ 1 ส.ค.60 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปทรงเป็นประธานในพิธีงานวันสตรีไทย ประจำปี 2560 และพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติสตรีไทยดีเด่น 150 คน และเยาวสตรีไทยดีเด่น 25 คน ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี โดยมีผู้เข้าเฝ้าฯ รับเสด็จ ประกอบด้วย องค์กรสมาชิกเครือข่ายสภาสตรีแห่งชาติฯ ทุกองค์กรสตรีและเยาวชนไทยทั่วประเทศ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้นำสตรี และสื่อมวลชนทุกสาขา

  พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชตลอด 70 ปี ที่ทรงครองราชย์ พระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ เพื่อพสกนิกรของพระองค์ รวมทั้งทรงเป็นต้นแบบของปวงชนชาวไทยด้วยพระราชจริยวัตรที่งดงาม

  พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวต่อว่า เนื่องจากเป็นปีแรกในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 พร้อมทั้งเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันสตรีไทย วันที่ 1 สิงหาคม และโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2560 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอน้อมนำกระแสพระราชดำรัสของทุกพระองค์ ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติทั้งในการทำงานและการดำรงชีวิต การส่งเสริมสตรีไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี มีความมั่นคง ปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมถึงการสร้างสังคมแห่งความเสมอภาค เป็นธรรมและยุติธรรม เพื่อให้สตรีไทยเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตลอดจนภาคีเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพสตรีไทยเนื่องในวันสตรีไทย ประจำปี 2560 ขึ้น ภายใต้แนวคิด "พลังสตรีไทย สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้"

  ด้าน ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประธานอำนวยการจัดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2560 กล่าวอัญเชิญพระราชดำรัส สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เรื่องหน้าที่สำคัญเบื้องต้นของสตรี 4 ประการ คือ ประการที่ 1 พึงทำหน้าที่ของ "แม่" ให้สมบูรณ์ ประการที่ 2 พึงทำหน้าที่ "แม่บ้าน" ให้ดี ประการที่ 3 พึง "รักษาเอกลักษณ์ของความเป็นสตรีไทย" และประการที่ 4 พึง "ฝึกฝนตัวเอง" ให้มีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้น

  "สภาสตรีแห่งชาติฯ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพร้อมน้อมนำกระแสพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ได้พระราชทานเนื่องในวันสตรีไทยทั้ง 4 ประการมาเป็นพันธกิจที่สำคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาสตรีของสภาสตรีแห่งชาติฯ รวมทั้งสืบสานความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของคนในชาติ ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สืบทอดไปยังอนุชนรุ่นหลังต่อไป"

  ประธานสภาสตรีแห่งชาติ กล่าวต่อว่า งานวันสตรีไทยในปี พ.ศ.2560 สภาสตรีแห่งชาติฯ และองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ กว่า 200 องค์กร ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ รวมทั้งภาคีเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน จัดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2560 ในวันที่ 1 สิงหาคม 2560 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 พร้อมทั้งเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา รวมทั้งโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฉลิมพระชนมพรรษา 62 พรรษา

  สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 นิทรรศการแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันสตรีไทยและเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฉลิมพระชนมพรรษา 62 พรรษา 2 เมษายน 2560 นิทรรศการสภาสตรีแห่งชาติฯ ประวัติพร้อมผลงานของสตรีไทยดีเด่นและเยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2560 นิทรรศการผลิตภัณฑ์ ทอฝัน by พม.การออกบูธและแสดงนิทรรศการผลงานจากองค์กรภาคีเครือข่าย อาทิ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ มูลนิธิสายใจไทยศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว 8 แห่ง และภาคีเครือข่าย เพื่อสะท้อนถึงพลังแห่งความสามัคคีจากทุกภาคส่วนในการร่วมกันพัฒนาศักยภาพสตรีไทยให้เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติต่อไป

  อ่านเพิ่มเติม...

  อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  วันสตรีไทยวันสตรีไทย 2560สตรีไทยสตรีผู้หญิงข่าวทั่วไป

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  Sonp logo
  inet logo
  วันพฤหัสที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 08:25 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์