ขยะอุดตันท่อ ตัวการน้ำท่วม เปิดตัว 3 ประสาน ปลุกสำนึก 52 ชุมชนริมคลอง

ข่าว

ขยะอุดตันท่อ ตัวการน้ำท่วม เปิดตัว 3 ประสาน ปลุกสำนึก 52 ชุมชนริมคลอง

ไทยรัฐออนไลน์

1 ส.ค. 2560 14:58 น.

บันทึก

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ผนึกเครือข่ายพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมคูคลอง-สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน จัดการขยะชุมชนริมคลอง ปลุก 52 ชุมชนริมคลองลาดพร้าว-บางซื่อ มีส่วนร่วม นำร่องชุมชนต้นแบบ ”ศาลเจ้าพ่อสมบุญ 54” เขตสายไหม...

เมื่อวันที่ 1 ส.ค. นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า รัฐบาลได้สั่งการให้เร่งรัดการกำหนดมาตรการในการกำจัดขยะมูลฝอยให้สอดคล้องตามแนวทางประชารัฐ และดำเนินการกำจัดขยะในระบบระบายน้ำให้หมดไปโดยเร็ว เพื่อแก้ไขปัญหาขยะอุดตันช่องทางระบายน้ำ และป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ เมื่อเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการเก็บและกำจัดขยะให้ถูกต้องเหมาะสมเป็นรูปธรรม เป็นที่มาของความร่วมมือระหว่างทั้ง 3 หน่วยงาน ซึ่งเปรียบเสมือนกับเป็นการรวมพลังเครือข่ายประชารัฐเพื่อการจัดการขยะมูลฝอย จัดการสิ่งแวดล้อม และการปรับภูมิทัศน์ อันจะนำไปสู่ความเป็นชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป

ด้าน นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า ความร่วมมือกันครั้งนี้ ถือเป็นการต่อยอดความสำเร็จของการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าวและคลองบางซื่อ ซึ่งมีเป้าหมายทั้งหมด 52 ชุมชน โดยขณะนี้ได้สร้างบ้านเสร็จไปแล้วจำนวน 12 ชุมชน รวม 839 หลังคาเรือน ซึ่งชุมชนที่สร้างบ้านเสร็จไปแล้ว จะดำเนินการพัฒนาชุมชนในด้านอื่นๆ ต่อไป เช่น การพัฒนาคุณภาพชีวิต การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ รวมทั้งการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาการจัดการด้านขยะชุมชน เพื่อให้ชุมชนของประชาชนเป็นชุมชนที่น่าอยู่ และมีคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์อย่างรอบด้าน

นายสมชาติ ภาระสุวรรณ รักษาการ ผู้อำนวยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กล่าวว่า การพัฒนาที่อยู่อาศัยของชาวชุมชนริมคลองที่สำเร็จได้ในวันนี้ เพราะ 1. เป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล 2. ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ โดยยึดถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง หรือเป็นความร่วมมือแบบประชารัฐ และ 3. ความร่วมมือของพี่น้องในชุมชน เพราะหากพี่น้องไม่ร่วมมือ ร่วมใจ การทำงานต่างๆ ก็จะไม่ประสบความสำเร็จ ความร่วมมือต่างๆ เหล่านี้ ไม่ใช่เฉพาะการสร้างบ้านมั่นคงเท่านั้น แต่ต้องได้มากกว่าคำว่าบ้าน คือการพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกๆ ด้าน

นายอวยชัย สุขประเสริฐ ตัวแทนเครือข่ายพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมคูคลอง กล่าวว่ารัฐบาลมีโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยริมคลอง เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งนอกจากจะมีการสร้างที่อยู่อาศัยใหม่แล้ว ยังมีการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ เช่น ด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการน้ำทิ้งจากครัวเรือน การจัดการขยะในชุมชน โดยเฉพาะการจัดการขยะ เนื่องจากที่ผ่านมามีการทิ้งขยะลงในคูคลอง ทำให้เกิดปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างวินัยในการจัดการขยะ จึงได้มีการร่วมลงนามในวันนี้

นายสากล ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน และ เครือข่ายพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมคูคลอง ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ดำเนินโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ สร้างวินัยจัดการขยะ ชุมชนริมคลอง” เพื่อสร้างวินัย และส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของชุมชน รวมทั้งพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนริมคลองอย่างยั่งยืน โดยเริ่มต้นนำร่องพื้นที่ต้นแบบในชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบุญ 54 เขตสายไหม ก่อนเป็นลำดับแรก จากนั้นจะมีการขยายผลดำเนินการให้ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมาย คือ 52 ชุมชนริมคลองลาดพร้าวและบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ต่อไป

สำหรับสาระสำคัญของบัญทึกข้อตกลงดังกล่าว กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จะเป็นผู้ให้การสนับสนุนด้านวิชาการ องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน อาทิ วิทยากรอบรมให้ความรู้ สื่อเอกสารเผยแพร่ การศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบ รวมทั้งสนับสนุนการจัดทำแผนปฏิบัติการว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมการดำเนินงาน การจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อมุ่งสู่ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste)

ขณะที่ เครือข่ายพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมคูคลอง เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมรักษาความสะอาดบริเวณชุมชน การจัดการสิ่งแวดล้อม และปรับภูมิทัศน์ รวมทั้งกิจกรรมคัดแยกขยะภายในครัวเรือน และการจัดการขยะมูลฝอยโดยหลัก 3Rs การลดปริมาณขยะ (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) และการนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ส่วนสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) จะให้สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อกิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอย กิจกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม และการปรับภูมิทัศน์ รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดชุมชนต้นแบบการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมริมคลอง

อ่านเพิ่มเติม...

วิดีโอแนะนำ

คัมแบ็ค! ป้าจอมโยนขยะทิ้งเศษแก้ว
06:14

คัมแบ็ค! ป้าจอมโยนขยะทิ้งเศษแก้ว

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 08:16 น.
ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์