king10
Thairath Logo
กีฬา

“นครนายก, แปดริ้ว” ร่วมถกผังเมืองกรุง

Share :
line-share-logo

นางประภาพรรณ จันทร์นวล รอง ผอ.สำนักผังเมือง กทม. เปิดเผยว่า สำนักผังเมืองได้จัดประชุมระดมความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาเมืองร่วมกันระหว่างจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดนครนายก และกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 3 ส.ค. เวลา13.00-16.00 น. ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากส่วนราชการของจังหวัดและระดับอำเภอ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และประชาชน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อ เท็จจริง และข้อเสนอแนะด้านผังเมือง นโยบายทิศทางการพัฒนาเมืองของทั้งสามจังหวัดร่วมกัน โดยจะนำผลการศึกษามาจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับใหม่ และนำเข้าสู่ขั้นตอนตามกฎหมายต่อไป.

อ่านเพิ่มเติม...
ประภาพรรณ จันทร์นวลสำนักผังเมืองฉะเชิงเทรานครนายกผลการศึกษาข่าวทั่วไป