king10
Thairath Logo
กีฬา

หนุน ปชช.มีส่วน ป้องกันการทุจริต

Share :
line-share-logo

สายวันที่ 2 ธ.ค. ที่โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก นายประสาท พงษ์ศิวาภัย กรรมการ ป.ป.ช.เป็นประธานเปิดโครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต โดยมีนายวิทูรัช ศรีนาม รอง ผวจ.พิษณุโลก กรรมการ ป.ป.จ.พิษณุโลก และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพิษณุโลกให้การต้อนรับ และผู้เข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น 150 คน โดยนายวิวัฒน์ เจริญฉ่ำ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำ จ.พิษณุโลก เผยว่า การจัดโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นในสังคม การดำเนินการจะเป็นการบรรยายในหัวข้อ “Good Governance กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันการทุจริต” และเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจเงินแผ่นดิน” รวมทั้งเรื่อง “การมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต”

ด้านนายประสาท พงษ์ศิวาภัย กรรมการ ป.ป.ช. เผยว่า การพัฒนาหลักคุณธรรม จริยธรรม และการส่งเสริมค่านิยมของความซื่อสัตย์สุจริต จะเกิดขึ้นได้ย่อมต้องอาศัยความร่วมมือทุกภาคส่วนในสังคม ผ่านกลไกการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ โดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีอำนาจหน้าที่ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญในการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต การสนับสนุนให้กลุ่มบุคคลได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ภารกิจป้องกันการทุจริตด้านการสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายป้องกันการทุจริต ก็เป็นภารกิจที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้วย ซึ่งการจัดทำโครงการในครั้งนี้หวังว่าผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เกิดการรับรู้อย่างเข้าใจ และมีความพร้อมในการเป็นกำลังสำคัญในอันที่
จะขับเคลื่อนสังคม สร้างสังคมที่มีวินัย โปร่งใส ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม ให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป.

อ่านเพิ่มเติม...
พิษณุโลกโรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิวประสาท พงษ์ศิวาภัยคุณธรรมจริยธรรมวิทูรัช ศรีนามข่าวไทยรัฐฉบับพิมพ์