king10
Thairath Logo
กีฬา

โปรดเกล้าฯ ปลัดกรุงเทพมหานคร "พีระพงษ์ สายเชื้อ"-หมอคนแรก

Share :
line-share-logo

รายงานข่าวจากศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 5 ต.ค.58 แจ้งว่า หนังสือราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 2 ต.ค.58 ลงเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ข้อความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายแพทย์พีระพงษ์ สายเชื้อ ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญพ้นตำแหน่ง รองปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2558 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

รายงานข่าวแจ้งว่า นายแพทย์พีระพงษ์ สายเชื้อ นับเป็นปลัด กทม.คนแรก ที่ขึ้นจากรองปลัดสายแพทย์ เนื่องจากก่อนหน้านี้ จะมีแต่รองปลัดสายงานโยธาและสายงานบริหาร ขึ้นดำรงตำแหน่งปลัด กทม. อย่างไรก็ตาม นายแพทย์พีระพงษ์ เหลืออายุราชการอีกเพียง 1 ปี โดยจะเกษียณอายุราชการในปี 2559.

อ่านเพิ่มเติม...
โปรดเกล้าฯพีระพงษ์ สายเชื้อรองปลัดกรุงเทพมหานครปลัดกรุงเทพมหานครประยุทธ์ จันทร์โอชาหมอคนแรกไทยรัฐฉบับพิมพ์