พัฒนาการเรียน-สอน เติมเต็มภาษาอังกฤษ

Share :
line-share-logo

เมื่อวันที่ 2 ก.ย. นายจักรพรรดิ์ จิตมณี ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 เผยว่า ตามที่ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ได้เปิดโครงการ “พัฒนาการเรียน การสอนภาษาอังกฤษ ประจำปี 2558” ขึ้น เพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการจัดการเรียนรู้และการปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยมุ่งเน้นไปที่ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ให้ได้รับการส่งเสริม พัฒนาให้มีสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการจัดการเรียนรู้และปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษได้รับการพัฒนาและ ส่งเสริมสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษผ่านระบบ UTQ Online ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

นายจักรพรรดิ์เผยต่อไปว่า โครงการดังกล่าวนี้ได้เริ่มเดินหน้าตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์อย่างเป็นทางการไปแล้ว ด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆมารองรับเพื่อให้โครงการนี้สัมฤทธิผล อาทิ กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้สื่อทางไกลเฉลิมพระเกียรติ์ กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการจัดการเรียนรู้และการปฏิบัติงานในหน้าที่ ด้วยวิธีการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ รวมไปถึงการนิเทศติดตามผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ตนมั่นใจว่าโครงการนี้จะประสบ ความสำเร็จอย่างแน่นอน เพราะทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและได้รับการมอบหมายพากันเดินหน้าเต็มกำลัง โดยทุกฝ่ายได้เร่งให้เกิดผลการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม เพื่อให้ทันต่อการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่กำลังจะมาถึง.

อ่านเพิ่มเติม...