38,000คน ได้รับอภัยโทษ ปล่อยตัวทั่วปท.ฉลองพระชนม์ 5 รอบพระเทพฯ (ชมคลิป)

ข่าว

  38,000คน ได้รับอภัยโทษ ปล่อยตัวทั่วปท.ฉลองพระชนม์ 5 รอบพระเทพฯ (ชมคลิป)

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์

  1 เม.ย. 2558 08:05 น.

  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ “สมเด็จพระเทพฯ” อธิบดีกรมราชทัณฑ์เผยหลักเกณฑ์แบ่งตามกลุ่มการกระทำความผิดลดหลั่นกันไป ยกเว้นนักโทษเด็ดขาดต้องโทษคดียาเสพติดจำคุกเกิน 8 ปี ตลอดชีวิต ถึงประหารชีวิต รวมถึงนักโทษชั้นดีที่ถูกพิพากษาเพิ่มโทษ เผย “ผู้พันตึ๋ง-กำนันเป๊าะ-พงศ์พัฒน์” ได้รับการพิจารณาหย่อนโทษด้วย เว้นคดีมาตรา 112

  ที่กระทรวงยุติธรรม เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 31 มี.ค. นายวัลลภ นาคบัว รองโฆษกกระทรวงยุติธรรม และนายวิทยา สุริยะวงค์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ร่วมแถลง ข่าวการพระราชทานอภัยโทษ ตามที่มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯให้ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2558 ประกาศเมื่อวันที่ 30 มี.ค.ที่ผ่านมา ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เม.ย.58 สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  นายวิทยาอธิบายว่า ผู้ที่จะได้รับการพระราชทาน อภัยโทษในโอกาสนี้ มีสาระสำคัญและหลักเกณฑ์ แบ่งกลุ่ม ประกอบด้วย 1.ผู้ที่จะได้รับการพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัว ได้แก่ ผู้ต้องโทษกักขัง ผู้ต้องโทษปรับที่ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ทำงานบริการสังคม หรือ ทำงานสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ ผู้ต้องโทษที่ได้รับการปล่อยตัวคุมประพฤติ และนักโทษเด็ดขาดที่มิได้กระทำผิดในคดีร้ายแรงที่เหลือกำหนดโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี นักโทษเด็ดขาดชั้นเยี่ยมที่เหลือกำหนดโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี นักโทษเด็ดขาดอายุ 70 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป หรืออายุตั้งแต่ 60 ปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน 70 ปี ที่เหลือกำหนดโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี นักโทษเด็ดขาดเป็นคนพิการ หรือทุพพลภาพ นักโทษเด็ดขาดเป็นคนเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง เป็นหญิงหรือผู้มีอายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ซึ่งต้องโทษจำคุกเป็นครั้งแรก และต้องได้รับโทษจำคุกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ใน 2 ของโทษตามกำหนดโทษ โดยประมาณการผู้ได้รับการพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัว 38,000 คน

  อธิบดีกรมราชทัณฑ์กล่าวอีกว่า ส่วนกลุ่ม 2 ผู้ที่จะได้รับพระราชทานอภัยโทษลดโทษ ได้แก่ คดีความผิดทั่วไปให้ได้รับพระราชทานอภัยโทษลดโทษในสัดส่วนที่มากที่สุด คือ 1 ใน 4 ถึง 1 ใน 7 และความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท ให้ลดโทษลง 2 ใน 3 คดีความผิดที่ถือว่ามีความร้ายแรงกว่าคดีความผิดทั่วไป ให้ได้รับพระราชทานอภัยโทษลดโทษ ในสัดส่วนที่น้อย คือ 1 ใน 5 ถึง 1 ใน 8 กำหนดไว้เป็นลักษณะความผิดท้ายพระราชกฤษฎีกาคดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ กฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทในความผิดฐานผลิต นำเข้าหรือส่งออก หรือฐานผลิต นำเข้าหรือส่งออกเพื่อจำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย ถือว่าเป็นการกระทำความผิดที่ทำลายความมั่นคงของสถาบันครอบครัว สังคม และประเทศ ชาติอย่างร้ายแรง รัฐบาลมีนโยบาย ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างเด็ดขาด

  นายวิทยาขยายความว่า แบ่งเป็นนักโทษเด็ดขาดที่มีกำหนดโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกไม่เกินแปดปี ได้แก่ ผู้ที่มีพฤติการณ์เป็นผู้ค้ารายเล็กรายน้อย หรือผู้ที่ทั้งเสพและจำหน่ายให้ลดโทษลง 1 ใน 7 ถึง 1 ใน 10 นักโทษเด็ดขาดที่มีกำหนดโทษตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกเกินแปดปี จำคุกตลอดชีวิต หรือประหาร ชีวิต ก่อนหรือในวันที่พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2555 ให้ลดโทษลง 1 ใน 9 ถึง 1 ใน 12 ผู้ถูกศาลพิพากษาให้เพิ่มโทษฐานกระทำผิดอีกตามมาตรา 92 หรือมาตรา 93 แห่งประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอื่นที่เป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นเยี่ยมให้ลดโทษลง 1 ใน 9 ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง ให้เป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานเรือนจำให้ลดโทษลงเป็นพิเศษอีก 1 ปี นักโทษเด็ดขาดซึ่งต้องโทษประหารชีวิต ให้ลดโทษลงเป็นจำคุกตลอดชีวิต โดยมีนักโทษที่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษลดโทษในกลุ่มนี้ 140,000 คน

  ขณะที่กลุ่มสุดท้าย นายวิทยาระบุว่า เป็นนักโทษเด็ดขาดที่ไม่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษ ได้แก่ นักโทษเด็ดขาดที่ต้องโทษในคดีความผิดตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ฐานผลิตนำเข้าหรือส่งออกหรือฐานผลิต นำเข้าหรือส่งออกเพื่อจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครอง เพื่อจำหน่ายที่มีกำหนดโทษตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกเกินแปดปี จำคุกตลอดชีวิตและประหาร ชีวิต ภายหลังวันที่พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2555 นักโทษเด็ดขาดชั้นดีมาก ชั้นดี และชั้นกลาง ถูกศาลพิพากษาให้เพิ่มโทษฐานกระทำความผิดอีกตามมาตรา 92 หรือ 93 แห่งประมวลกฎหมายอาญา หรือกฎหมายอื่น และนักโทษ เด็ดขาดชั้นเลว หรือชั้นเลวมาก จากนี้ต้องรอคณะกรรมการตรวจสอบผู้จะได้รับพระราชทานอภัยโทษ ก่อนส่งรายชื่อต่อศาลแห่งท้องที่ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ เพื่อออกหมายสั่งปล่อย หรือลดโทษ หรือออกคำสั่งยกเลิก การทำงานบริการสังคม หรือทำงานสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับแล้วแต่กรณี

  “การพระราชทานอภัยโทษเป็นหนึ่งในกระบวน การที่แสดงให้เห็นว่า มาตรการลงโทษจำคุกผู้ต้องขังเพียงอย่างเดียวไม่ใช่เป้าหมายของการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด สุดท้ายก็จะต้องกลับไปใช้ชีวิตร่วมกับบุคคลอื่นในสังคม สำหรับนักโทษรายสำคัญๆที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษให้ลดโทษในโอกาสนี้ด้วย อาทิ พ.ต.เฉลิมชัย มัจฉากล่ำ หรือผู้พันตึ๋ง

  นายสมชาย คุณปลื้ม หรือกำนันเป๊าะ นอกจากนี้ นักโทษเครือข่าย พล.ต.ท.พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ อดีต ผบช.ก. และนักโทษตระกูลสุวะดี ได้รับลดหย่อนโทษในคดีอื่นๆ แต่ยกเว้นความผิดคดีมาตรา 112 ไม่ลดโทษ และนักโทษการเมืองประเทศไทยไม่มี การคุมขังนักโทษการเมือง แต่ผู้กระทำผิดจากมูลเหตุจูงใจด้วยการเมือง ต้องโทษด้วยคดีอาญาเข้าข่ายลดหย่อนโทษในคดีอาญา ส่วนนักโทษคดีความมั่นคง ซึ่งอยู่ในอำนาจศาลทหาร ขึ้นกับกระทรวงกลาโหมที่จะดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ” นายวิทยากล่าว

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  ข่าวหน้า1พระราชทานอภัยโทษฉลองพระชนมายุ 5 รอบนักโทษกรมราชทัณฑ์กำนันเป๊าะพงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ตระกูลสุวะดีลดหย่อนโทษข่าวไทยรัฐออนไลน์ข่าวทั่วไทย

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  Sonp logo
  inet logo
  วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564 เวลา 04:40 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์