ปลัดกระทรวงมหาดไทย ตรวจเยี่ยมกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมมอบนโยบาย 5 ข้อ

ข่าว

  ปลัดกระทรวงมหาดไทย ตรวจเยี่ยมกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมมอบนโยบาย 5 ข้อ

  ไทยรัฐออนไลน์

  26 พ.ย. 2564 19:45 น.

  ปลัดกระทรวงมหาดไทย ตรวจเยี่ยมกรมโยธาธิการและผังเมือง เน้นย้ำ เป็นข้าราชการที่ดีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สืบสานพระปณิธาน สมเด็จครู รักษาความเป็นไทย สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนให้ประเทศชาติ และความปลอดภัยให้ประชาชน

  วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ที่ห้องประชุมนริศรานุสรณ์ ชั้น 11 อาคาร 11 ชั้น กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม 6 กรุงเทพมหานคร นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้กับผู้บริหารและข้าราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง โดย นายสุทธิพงษ์ ได้มอบนโยบายในการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 5 ข้อ ได้แก่

  1. ด้านการผังเมือง ต้องพิจารณาและกำชับเกี่ยวกับการดำเนินการพิจารณาอนุญาตของเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยผังเมือง ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ผังเมืองที่กำหนด เพื่อประโยชน์ให้กับประชาชน ทั้งเป็นปอด เป็นอาหารและเป็นที่รองรับสาธารณภัย และวิกฤติต่างๆ 

  2. ดำเนินการอนุรักษ์อาคารสิ่งปลูกสร้าง และสถาปัตยกรรมดั้งเดิมในพื้นที่ เช่น ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ ที่เลิกใช้งาน รวมถึงสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ให้เกิดการใช้งานที่เป็นประโยชน์กับสาธารณะและคงไว้ซึ่งการอนุรักษ์ 

  3. ช่วยกันพิจารณาจัดทำแผนการบำรุงรักษาและอนุรักษ์แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ให้คงสภาพสมบูรณ์และถ่ายทอดเป็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ เป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น นำไปสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวควบคู่กับพื้นที่

  4. หารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่ พัฒนาถนนในพื้นที่อำเภอ/จังหวัด อย่างน้อยอำเภอละ 1 เส้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถนนในหมู่บ้าน/ตำบล ให้มีความสะอาด สวยงาม และเป็นประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่

  5. จัดทำข้อมูลสิ่งกีดขวางทางน้ำตามลุ่มน้ำต่างๆ ให้แล้วเสร็จภายในปี 2564

  นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า กรมโยธาธิการและผังเมือง ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545 เพื่อให้ประเทศไทยมีองค์กรซึ่งเป็นแกนนำหลักในการดูแลงานด้านโยธาธิการและผังเมืองแบบบูรณาการ การพัฒนาเมือง และการอาคารให้มีความน่าอยู่ ปลอดภัย รักษาสภาพแวดล้อม ประหยัดพลังงาน และยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของตนเอง อันนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืน มีโครงสร้างการทำงาน 30 หน่วยงานส่วนกลาง และสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดทุกจังหวัด มีข้าราชการและบุคลากรทั่วประเทศ จำนวน 3,564 อัตรา แบ่งภารกิจออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่

  1. ภารกิจด้านการผังเมือง การวางและจัดทำผังประเทศ ผังภาค ผังอนุภาค ผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ผังเมืองรวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและผังพื้นที่เฉพาะ ทำให้เมือง ชุมชน และชนบท มีความสวยงาม สะดวกสบาย เจริญเติบโตอย่างมีระเบียบแบบแผน มีความเป็นอัตลักษณ์ของตนเอง ประชาชนมีความปลอดภัยในการอยู่อาศัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

  2. ภารกิจด้านการพัฒนาเมือง มุ่งเน้นการพัฒนาเมือง การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้เมืองมีความปลอดภัยจากธรรมชาติ มีสภาพแวดล้อมที่ดี การก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง การดำเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่เพื่อให้มีการพัฒนาเมืองอย่างเป็นระบบ และการกำจัดผักตบชวา

  3. ภารกิจด้านการอาคาร มุ่งเน้นการตรวจสอบอาคารให้มีความมั่นคง แข็งแรงปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่เข้าไปใช้อาคาร โดยเฉพาะความปลอดภัยจากอัคคีภัย และให้ทุกภาคส่วนช่วยกันดูแล บำรุงรักษาอาคารให้มีสภาพพร้อมใช้ โดยการออกกฎหมายควบคุมอาคาร การตรวจสอบระบบ และพัฒนามาตรฐานความปลอดภัย ทั้งยังเป็นหน่วยงานหลักของประเทศในเรื่องอาคารอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม เพื่อลดมลพิษและลดการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง

  4. ภารกิจการบริการด้านช่าง มุ่งเน้นให้บริการงานช่างทุกระดับ ในฐานะ "ช่างของแผ่นดิน" โดยให้บริการด้านการสำรวจและออกแบบอาคาร การออกแบบและก่อสร้างพลับพลาพิธี การควบคุม การก่อสร้างอาคาร การประมาณราคา ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง การทดสอบวัสดุก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานงานด้านช่างมีการใช้วัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดและมีความปลอดภัย

  นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมโยธาธิการและผังเมือง จะไม่หยุดยั้งการพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รองรับการขยายตัวของสังคมเมืองและวางรากฐานเชื่อมโยงระบบโครงสร้างพื้นฐานของเมืองเข้าด้วยกันแบบบูรณาการ ประสานเข้ากับเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้การบริหารจัดการผังเมืองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยศักยภาพและความมุ่งมั่นขององค์กรที่จะสร้างเมืองน่าอยู่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

  "ทุกท่านมีจิตวิญญาณการเป็นข้าราชการที่ดีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และมีสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ หรือ "สมเด็จครู" เป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาชีพความมั่นคงอันเป็นรากฐานให้กับประเทศไทยจนถึงปัจจุบัน จึงขอให้ทุกท่านสืบสานพระปณิธานและใช้วิชาชีพเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และความปลอดภัยให้กับประชาชน" นายสุทธิพงษ์ กล่าวทิ้งท้าย.

  อ่านเพิ่มเติม...

  อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

   วิดีโอแนะนำ

   มือมีด สุดเหิมเกริมจอดดักรอ ก่อนขี่สะกดรอยตาม จี้ชิงทรัพย์เด็กหน้าโรงเรียน
   04:03

   มือมีด สุดเหิมเกริมจอดดักรอ ก่อนขี่สะกดรอยตาม จี้ชิงทรัพย์เด็กหน้าโรงเรียน

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   สุทธิพงษ์ จุลเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทยกรมโยธาธิการและผังเมือง

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 เวลา 02:29 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์