ท่องโลกแห่งจินตนาการ เรียงร้อยความฝันของเด็กและเยาวชน ผ่าน กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ข่าว

  ท่องโลกแห่งจินตนาการ เรียงร้อยความฝันของเด็กและเยาวชน ผ่าน กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  26 ต.ค. 2564 11:01 น.

  “การทำสื่อสำหรับเด็กมีน้อย ทำยาก และไร้แรงจูงใจสำหรับผู้ลงทุน หรือผู้ประกอบกิจการสื่อ ที่ยังแสวงหากำไร และเอาทุนคืน และสื่อที่เกี่ยวกับเด็กมีผู้ชมน้อยมาก”

  ดูเหมือนว่าคำกล่าวนี้คงจะไม่เกินจริงอีกต่อไป หากเรามองย้อนกลับไปในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาจะเห็นว่าการดำเนินการของสื่อโทรทัศน์ หรือสื่อแขนงต่างๆ ในกิจกรรมหรือรายการโทรทัศน์ที่เกี่ยวเด็กๆ ค่อยๆ ปิดตัวไปทีละน้อยๆ จนในที่สุดในปัจจุบันไม่มีช่องไหนๆ ที่เป็นรายการเฉพาะเพื่อเด็กอีกเลย ดังนั้น การเกิดขึ้นของ “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” จึงเสมือนเป็นประตูของการท่องโลกแห่งจินตนาการเรียงร้อยความฝันของเด็กๆ ถ่ายทอดผ่านโครงการต่างๆ ในแนวทางของการทำสื่อ

  ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดเผยกับไทยรัฐถึงหลักคิดของกองทุนฯ ที่ได้ดำเนินการเป็นประจำทุกปีมาตั้งแต่ปี 2560 ว่า คือการส่งเสริมการผลิตสื่อสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว ให้มีสื่อดีๆ รวมถึงเด็กและเยาวชนมีทักษะในการรู้เท่าทันสื่อ ซึ่งในปีนี้ (2564) ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการ 3 ครั้ง โดยแต่ละครั้งมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน โดยครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 กองทุนฯ ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมซึ่งดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว แต่เนื่องจากมีวงเงินที่เหลือจากการจัดสรรในรอบแรกและมีเงินตกค้างอีกประมาณ 30 กว่าล้านบาท ประกอบกับมีโครงการที่ทางกองทุนฯไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องการสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) อีกประมาณ 40 กว่าล้านบาท รวมทั้งสิ้นประมาณ 70 ล้านบาท จึงเป็นที่มาของการจัดให้มีการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมประเภทส่งเสริมและสนับสนุนเด็กและเยาวชนเพิ่มเติม ซึ่งทุนประเภทนี้เพิ่งเปิดเป็นปีแรก โดยเปิดรับมาตั้งแต่ 29 กันยายน 2564 และจะไปสิ้นสุดในวันที่ 28 ตุลาคม 2564

  “ทุนเพิ่มเติมในปีนี้ (2564) เราแบ่งเป็น 2 กอง กองแรกเป็นทุนสำหรับผู้รับทุนเดิม (ทุนต่อยอด) วงเงิน 30 ล้านบาท ซึ่งในส่วนของกระบวนการจัดสรรก้ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการทำสัญญา โดยมีผู้ได้รับทุนทั้งหมด 12 โครงการ เป็นจำนวน 27 ล้านบาทเศษ ส่วนกองทุนสำหรับเด็กที่เพิ่งเปิดรับไปเมื่อ 29 กันยายนที่ผ่านมา เป็นการเปิดเพื่อเด็กๆ เป็นครั้งแรก ในที่นี้หมายถึงเด็กที่มีอายุระหว่าง 13-25 ปี ซึ่งตัวของเด็กเองจะต้องเป็นผู้ดำเนินการ โดยเด็กที่อายุ 13 ปี หรือที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จะต้องมีผู้ปกครองให้การยินยอมนั้น และเด็กต้องเป็นผู้ดำเนินการ”

  เป้าประสงค์หลักของการให้ทุนเด็กรอบใหม่?

  การเปิดรับโครงการเพื่อขอรับทุนจากองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่การเปิดรับทุนเพื่อเด็กโดยเฉพาะที่เป็นครั้งแรกนี้ ทางกองทุนฯ มีกรอบของการดำเนินการหลักๆ 5 ด้าน ประกอบด้วย 1.มุ่งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นในครอบครัว ชุมชน และสังคม 2.ส่งเสริมความรู้และความเท่าทันสื่อและการพัฒนาทักษะการใช้ชีวิต การเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัย และไม่สร้างสรรค์ 3.การนำเสนอเรื่องราวในชุมชน วิถีชิต ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การท่องเที่ยว และมุมมองใหม่ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของสังคม 4.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกลุ่มคนต่างวัย กลุ่มเพศทางเลือก เพื่อมุ่งลดความเหลื่อมล้ำในสังคม สร้างโอกาสให้ผู้พิการอย่างเท่าเทียม และ 5.ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้และการสร้างนวัตกรรม

  “การให้ทุนกับเด็กทางกองทุนฯ จะเป็นพี่เลี้ยง และมีการจัดทำคู่มือบริหารสัญญา เพราะในแต่ละโครงการที่ได้รับทุนไปจะมีระยะสัญญา 1 ปี โดยเริ่มนับตั้งแต่วันที่ได้มีการลงนามเซ็นสัญญาไปจนครบ 365 วัน โดยจะมีการแบ่งการทำงานเป็นงวดงาน ซึ่งตั้งแต่เริ่มงานทางกองทุนฯ จะให้งบประมาณก้อนแรกของงวดงานที่ 1 เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่ได้รับทุนสามารถนำเงินที่ได้ไปจัดสรรในการทำงาน ขณะเดียวกันก็ได้มีการกำชับในเรื่องของขอบเขตสัญญาของการดำเนินงานที่ต้องให้แล้วเสร็จตามงวดงาน แต่หากว่าเกิดปัญหา เช่น สถานการณ์โรคระบาดอย่างในปัจจุบัน ทางกองทุนฯ ก็จะขยายสัญญาให้ 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 6 เดือน”

  อย่างไรก็ตาม ด้วยเวลานับจากวันนี้ไปจนถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ภายในเวลา 16.30 น. เด็กๆ และเยาวชนที่มีความฝันและอยากจะทำความฝันนั้นให้เป็นจริง สามารถยื่นขอรับรับทุนโครงการได้ ซึ่งทางกองทุนฯ ยังเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมประเภทส่งเสริมและสนับสนุนเด็กและเยาวชนอยู่ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.thaimediafund.or.th และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2273 0116-8 ในวันและเวลาราชการ

  นอกจากนี้ทางกองทุนฯ ยังได้มีแผนสำหรับการดำเนินงานในปี 2565 โดยเมื่อวันที่ 5 ตุลาคมที่ผ่านมา ได้มีการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดสรรทุน สำหรับปีงบประมาณ 2565 “TMF Public Hearing: Grants for Change 2022” ขึ้น เพื่อชี้แจงแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดสรรทุน สำหรับปีงบประมาณ 2565 พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้สนใจทุกคนเพื่อให้ได้มีโอกาสรับทุนสนับสนุนมากยิ่งขึ้น โดยในปีหน้า 2565 กองทุนจะเปิดรับข้อเสนอโครงการโดยจะมีการปรับเวลาในการทำงานให้เร็วขึ้น เนื่องจากมีความเหลื่อมในเรื่องเวลาการทำงานระหว่างกองทุนสื่อ กับ กสทช.อยู่ประมาณ 1 ไตรมาส จึงต้องการเริ่มทำงานพิจารณาทุนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนในปี 64 เพื่อจะได้สามารถตัดสินการให้ทุนทำงานกับผู้ขอทุนได้ตั้งแต่เดือนมกราคมปี 65 เป็นต้นไป โดยประเภทของการให้ทุนส่วนตัวคิดว่าจะยังคงแบ่งออกเป็น 3 ประเภทเช่นเดิม คือ 1.ทุนประเภทเปิดรับทั่วไป 2.ประเภทยุทธศาสตร์ และ 3.ประเภทความร่วมมืออย่างไรก็ตาม กองทุนฯ จะนำประเด็นข้อเสนอความคิดเห็น จากเวทีรับฟังความคิดเห็นแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนครั้งนี้ ไปขับเคลื่อนในเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อยกระดับและพัฒนาแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อหวังให้เกิดการสนับสนุนโครงการที่ดี ที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป

  “เมื่อจินตนาการสำคัญกว่าความรู้ ตามหลักคิดของ “ไอน์สไตน์” เจ้าของแนวคิดทฤษฎีสัมพัทธภาพ แต่เราอยากจะเสริมว่า จินตนาการสำคัญพอๆ กับความรู้ และมีหลายองค์ความรู้ที่มีรากฐานมาจากจินตนาการ เราทุกคนต่างมีบ่อน้ำแห่งชีวิต บ่อแห่งความฝัน และบ่อแห่งจินตนาการ นำความฝันและจินตนาการเหล่านั้นมาถ่ายทอดออกเป็นสื่อที่สร้างสรรค์ เพื่อเปิดประตูแห่งจินตนาการนำพาเด็กและเยาวชนสู่โลกกว้าง ก่อนที่พวกเขาจะสร้างสื่อที่สร้างสรรค์ มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศในอนาคตได้ต่อไป” ดร.ธนกร ศรีสุขใส กล่าวทิ้งท้าย

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ธนกร ศรีสุขใสการผลิตสื่อสำหรับเด็กจินตนาการของเด็กเด็กและเยาวชนความฝันของเด็ก
  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  Sonp logo
  inet logo
  วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 เวลา 06:17 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์