อัปเดตถนนทางหลวงชนบทน้ำท่วม พบ 28 สายทาง ใน 14 จังหวัด ยังสัญจรไม่ได้

ข่าว

  อัปเดตถนนทางหลวงชนบทน้ำท่วม พบ 28 สายทาง ใน 14 จังหวัด ยังสัญจรไม่ได้

  ไทยรัฐออนไลน์

  24 ต.ค. 2564 11:19 น.

  กรมทางหลวงชนบท อัปเดตสถานการณ์น้ำท่วม พบ ทางหลวงชนบท 28 สายทาง ใน 14 จังหวัด ยังสัญจรไม่ได้

  วันที่ 24 ต.ค. 2564 กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม โดยสำนักบำรุงทาง รายงานงสถานการณ์อุทกภัยประจำวัน เมื่อเวลา 08.30 น.ที่ผ่านมา มีถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 18 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยภูมิ สุรินทร์ บุรีรัมย์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ นครสวรรค์ อุทัยธานี นครราชสีมา นครนายก สุพรรณบุรี นครปฐม และกาญจนบุรี รวม 63 สายทาง

  ทั้งนี้ สามารถสัญจรผ่านได้ 35 สายทาง และไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 28 สายทาง แบ่งเป็น น้ำท่วมสูง 20 สายทาง (20 แห่ง) ทางขาด โครงสร้างทางชำรุด กัดเซาะ 6 สายทาง (6 แห่ง) สะพานขาด คอสะพานขาด ทรุดตัว กัดเซาะ 1 สายทาง (1 แห่ง) ไหล่ทาง คันทางพังทลาย ดินไหล่เขาสไลด์ 1 สายทาง (1 แห่ง) รายละเอียดดังนี้

  1.สายทาง นว.3102 แยก ทล.117 - บ้านเนิน อำเภอเก้าเลี้ยว และชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ น้ำท่วมสูง 45 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 8+300 - 11+100)

  2.สายทาง นว.017 สะพานบางเคียน อำเภอเก้าเลี้ยว และชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+000 - 1+619)

  3.สายทาง ชย.3002 แยก ทล.201 - บ้านเขว้า อำเภอเมือง และบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 2+800 - 3+900)

  4.สายทาง ชย.3003 แยก ทล. 202 (กม.ที่ 124+200) - แยก ทล.2065 (กม.ที่ 6+997) อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 4+450 - 4+900)

  5.สายทาง ชย.3010 แยก ทล.205 - อ่างเก็บน้ำลำคันฉู อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 2+600 - 2+800)

  6.สายทาง ชย.5041 แยก ทช. ชย.3003 (กม.ที่ 7+970) - แยก ทล.202 อำเภอคอนสวรรค์ และแก้งสนามนาง จังหวัดชัยภูมิ น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 3+000 - 3+700)

  7.สายทาง ชย.024 สะพานข้ามแม่น้ำชี ท่านกโง่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 2+000 - 3+600)

  8.สายทาง ชย.4040 แยก ทล. 2065 (กม.ที่ 10+445) - แยก ทล.2233 อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ สะพานขาด (ช่วง กม.ที่ 11+200)

  9.สายทาง สร.012 ถนนเชิงลาดสะพานใหม่นาหนองไผ่-กระโพ อำเภอท่าตูม และชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ น้ำท่วมสูง 70 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 2+000 - 6+600)

  10.สายทาง สร.021 ถนนเชิงลาดสะพานมิตรภาพสระขุด อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 1+200 - 3+800)

  11.สายทาง สร.022 สะพานมิตรภาพบะ-หนองเรือ อำเภอท่าตูม และชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ น้ำท่วมสูง 100 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 3+600 - 4+200)

  12.สายทาง บร.018 สะพานชุมชนข้ามแม่น้ำมูล อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ น้ำท่วมสูง 80 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 1+300 - 1+700)

  13.สายทาง ขก.1011 แยก ทล.2 - บ้านพระยืน อำเภอเมือง และพระยืน จังหวัดขอนแก่น เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 1+900 - 2+100)

  14.สายทาง ขก.1039 แยก ทล.2 - บ้านหนองไห อำเภอบ้านแฮด และมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น เส้นทางขาด (ช่วง กม. ที่ 12+800 - 13+000)

  15.สายทาง มค.005 ถนนเชิงลาดสะพานลดาวัลย์ข้ามลำน้ำชี อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร

  16.สายทาง มค.009 ถนนเชิงลาดสะพานบ้านคุยเชือก อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร

  17.สายทาง รอ.033 ถนนเชิงลาดสะพานข้ามลำน้ำชี สะพานคุยโพธิ์ - หนองแก่ง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด น้ำท่วมสูง 80 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 2+070 - 3+365)

  18.สายทาง อย.019 สะพานข้ามแม่น้ำน้อย อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา น้ำท่วมสูง 43 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 0+000 - 0+050)

  19.สายทาง อย.026 สะพานวัดอินทาราม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา น้ำท่วมสูง 80 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+000 - 0+075)

  20.สายทาง อท.2034 แยก ทล.32 - บ้านมหานาม อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+500 - 7+300)

  21.สายทาง สห.2006 แยก ทล.32 - แยก ทล.311 อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 1+300 - 2+500)

  22.สายทาง สพ.4022 แยก ทล. 3365 (กม.ที่ 22+200) - บ้านทึง อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 29+450 - 30+680)

  23.สายทาง สพ.005 สะพานบางแม่หม้าย - บางเลน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+100 - 0+800)

  24.สายทาง นฐ.058 สะพานบางไผ่นารถข้ามแม่น้ำท่าจีน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+000 - 0+563)

  25.สายทาง กจ.4022 แยก ทล.3443 - บ้านหนองไก่เหลือง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 4+885 - 4+915)

  26.สายทาง กจ.4041 แยก ทล.3199 - บ้านท่าลำใย อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ดินไหล่เขาสไลด์ (ช่วง กม.ที่ 22+000 - 25+000)

  27.สายทาง กจ.4051 แยก ทล.3086 - บ้านสลอบ อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี น้ำท่วมสูง 100 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 2+200 - 2+300)

  28.สายทาง ลบ.1030 แยก ทล. 1 (กม.ที่ 197+000) - บ้านถลุงเหล็ก อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 11+600 - 11+650)

  ทั้งนี้ กรมทางหลวงชนบท จะติดตามสถานการณ์อุทกภัย พร้อมช่วยเหลือประชาชนทันที และจะรายงานให้รับทราบเป็นระยะๆ หากเกิดเหตุอุทกภัยบริเวณสายทาง สามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท หมายเลข 1146

  อ่านเพิ่มเติม...

  อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   น้ำท่วมน้ำท่วม 2564ข่าวน้ำท่วมวันนี้ถนนน้ำท่วมทางหลวงชนบททางหลวงชนบทน้ำท่วมกรมทางหลวงชนบท

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   Trendvg3 logo
   Sonp logo
   inet logo
   วันพฤหัสที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 00:33 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์