"เฉลิมชัย" มอบนโยบาย 54 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร ปรับรูปแบบงานให้ทันโลก

ข่าว

  "เฉลิมชัย" มอบนโยบาย 54 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร ปรับรูปแบบงานให้ทันโลก

  ไทยรัฐออนไลน์

  23 ต.ค. 2564 13:33 น.

  รมว.เกษตรฯ มอบนโยบาย ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบ 54 ปีปรับกระบวนการทำงานให้เท่าทันสถานการณ์โลก ขับเคลื่อนงานด้วยเทคโนโลยี เดินหน้าให้บริการเกษตรกรแบบดิจิทัล

  เมื่อวันที่ 23 ต.ค.64 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า การพัฒนาให้ภาคการเกษตรมีความเข้มแข็ง ต้องมีกระบวนการสร้างและพัฒนาเกษตรกรให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลก ผ่านการนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการกิจกรรมทางการเกษตรเพิ่มมากขึ้น ทั้งเพื่อลดต้นทุนการผลิต ลดการใช้แรงงาน ลดค่าใช้จ่าย รวมไปถึงเพิ่มผลผลิต ยกระดับคุณภาพสินค้า และมีตลาดรองรับ จนเกิดการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดย (21 ต.ค.) เป็นวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบ 54 ปี จึงได้มอบนโยบายการดำเนินงานภายใต้แนวคิด "เกษตรกรก้าวทันยุคดิจิทัล ใช้เทคโนโลยีแม่นยำ เชื่อมโยงตลาดนำการผลิต" เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตรในปีงบประมาณ 2565 ดังนี้

  1. ปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการทำงานส่งเสริมการเกษตรให้เป็นแบบ New Normal และพร้อมรองรับ Next Normal พร้อมรองรับสถานการณ์ต่างๆ ของโลกที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 2. พัฒนาสู่การเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูลข่าวสาร โดยยังคงยึดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นสำคัญ รวมทั้งพัฒนาการให้บริการเกษตรกรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้การดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรสามารถดำเนินการไปได้อย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ และมาตรการต่างๆ ของภาครัฐ

  3. ส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงคลังความรู้ได้ทุกพื้นที่ ด้วยการพัฒนาคลังความรู้การเกษตร เพื่อให้เกษตรกรใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการวางแผนการผลิต และให้บริการผ่าน Application เพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงได้อย่างสะดวกและรวดเร็วในทุกพื้นที่  4. ปรับแนวทางการผลิตสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าสูง ด้วยการส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าสูง และมีศักยภาพด้านการตลาด ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกระบวนการผลิตและจัดการผลผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิต พัฒนาคุณภาพผลผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยยึดหลักตลาดนำการผลิต

  และ 5. พัฒนายกระดับเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ ด้วยการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้มีความรู้และทักษะในการเป็นผู้ประกอบการเกษตรยุคใหม่ สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการผลิต และการตลาด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันทางวิชาการ และสถาบันการเงิน เข้ามาร่วมกันพัฒนาและให้การสนับสนุน เพื่อให้เกษตรกรสามารถประกอบธุรกิจเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  ด้าน นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า สำหรับปีงบประมาณ 2565 กรมฯ จะขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร ด้วยการพัฒนาองค์กรสู่การเป็น Digital DOAE และปรับระบบการทำงานเข้าสู่ New Normal รวมทั้งการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรฯ ภายใต้แนวคิด "Next Step" ขับเคลื่อนองค์กรวิถีใหม่ ก้าวต่อไปด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งได้วางแนวทางไว้ 2 ส่วน คือ

  1.  แนวทางการขับเคลื่อนองค์กรและระบบการทำงาน มุ่งพัฒนากรมส่งเสริมการเกษตรสู่การเป็น Digital DOAE ปรับเปลี่ยนการทำงานภายในองค์กรให้เป็น Digital Transformation เน้นพัฒนาและใช้ประโยชน์จากระบบ Big Data รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบส่งเสริมการเกษตร ในขณะเดียวกันต้องเพิ่มศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีความพร้อมในการขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัล โดยส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาตนเองผ่าน e - Learning ปรับวิธีคิดเป็นแบบ Growth mindset พร้อมยกระดับเกษตรกรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เน้นพัฒนา Smart Farmer และ Young Smart Farmer เป็นผู้ประกอบการเกษตรยุคใหม่ ส่งเสริม e - Commerce และเชื่อมโยงสินค้าเกษตรเข้าสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งจะต้องปรับกลยุทธ์การดำเนินโครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบ New Normal และพร้อมรองรับ Next Normal ในอนาคต เป็นการทำงานออนไลน์เต็มรูปแบบ และผลักดันองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0 โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

  2. แนวทางการดำเนินงานภารกิจสำคัญ ได้แก่ การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้ครอบคลุมพื้นที่และเกษตรกรมากขึ้น ส่งเสริมการเกษตรโดยยึดหลักตลาดนำการผลิต เน้นผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยมีคุณภาพได้มาตรฐาน ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ตามแนวทางเศรษฐกิจชีวภาพ ยกระดับกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร ขยายโอกาสให้เกษตรกรเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรม พัฒนา Young Smart Farmer และ Smart Farmer พร้อมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และภาคการเกษตร ให้สามารถประกอบกิจการได้อย่างยั่งยืน ขยายผลการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ ลดความซ้ำซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และการช่วยเหลือดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร จัดทำแผนเตรียมรับมือและฟื้นฟูอาชีพ ให้คำแนะนำ และปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นให้เกษตรกรมีอาหารบริโภคในครัวเรือนและสร้างรายได้ในระยะสั้น พร้อมทั้งประสานหน่วยงานช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรอย่างรวดเร็ว.

  อ่านเพิ่มเติม...

  อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   เฉลิมชัย ศรีอ่อนกรมส่งเสริมการเกษตรครบ54ปีกรมส่งเสริมการเกษตรปรับรูปแบบทำงานทันโลกเกษตรแบบดิจิทัลข่าวทั่วไป

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   Trendvg3 logo
   Sonp logo
   inet logo
   วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 20:27 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์