20 กันยายน วันเยาวชนแห่งชาติ “ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ”

ข่าว

  20 กันยายน วันเยาวชนแห่งชาติ “ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ”

  Advertorial

  20 ก.ย. 2564 06:01 น.

  องค์การสหประชาชาติประกาศให้ปี พ.ศ. 2528 เป็นปีเยาวชนสากล เพื่อให้ประเทศสมาชิกร่วมเฉลิมฉลองปีเยาวชนสากล ภายใต้คำขวัญ "ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ”

  คณะรัฐมนตรี ได้มีมติมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2528 กำหนดให้วันที่ 20 กันยายนของทุกปีเป็น “วันเยาวชนแห่งชาติ”

  ความสำคัญของวันที่ 20 กันยายน เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 ทั้งสองพระองค์ ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติในขณะที่ยังทรงพระเยาว์ จึงถือได้ว่าเป็นวันสิริมงคล ที่เยาวชนควรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้าทั้งสองพระองค์ เยาวชนจึงควรกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองและประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ เฉกเช่นยุวกษัตริย์ทั้งสองพระองค์

  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง สังคม และมีพื้นที่ในการทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน พัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต จึงได้ดำเนินการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

  หนึ่งในกิจกรรมสำคัญคือการสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ซึ่งในปี 2564 คณะอนุกรรมการสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ได้ดำเนินการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนรวมจำนวนทั้งสิ้น 94 ราย ใน 11 สาขากิจกรรม

  กรอบหลักเกณฑ์การสรรหา พิจารณา คัดเลือก ประกาศยกย่อง เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1. เด็กและเยาวชน 2. กลุ่มเด็กและเยาวชน (เด็กหรือเยาวชนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ซึ่งเรียกว่า กลุ่ม ชมรม ฯลฯ) 3. บุคคล และ 4. องค์กร

  สำหรับหลักเกณฑ์การพิจารณาใน 11 สาขากิจกรรม มีดังนี้

  1. สาขากฎหมายและการปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน เป็นพฤติกรรมความสามารถ หรือการสนับสนุนสร้างสรรค์ผลงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย เพื่อเป็นประโยชน์แก่เด็กและเยาวชน โดยการเผยแพร่ พัฒนา พิทักษ์ ปกป้อง คุ้มครอง ป้องกัน แก้ไขฟื้นฟูพฤติกรรม

  2. สาขาการศึกษาและวิชาการ เป็นพฤติกรรมความสามารถ และการสร้างผลงานในด้านความรู้ทางวิชาการ ทฤษฎี หรือแนวคิดในรูปแบบต่างๆ งานด้านการศึกษาและวิชาการครอบคลุมงานการเรียนการสอน หลักสูตร การผลิตตำรา สื่อการเรียนการสอน งานฝึกอบรม งานนิเทศก์ งานวิจัย

  3. สาขากีฬาและนันทนาการ เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับพฤติกรรมความสามารถ หรือการสนับสนุนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อสุขภาพ เพื่อการแข่งขัน เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ และส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

  4. สาขาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี เป็นพฤติกรรมความสามารถ หรือการสนับสนุนสร้างสรรค์ผลงานกิจกรรมที่ใช้ความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี

  5. สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นพฤติกรรมความสามารถ หรือการสนับสนุนสร้างสรรค์ผลงานด้านการส่งเสริม อนุรักษ์ พัฒนา การป้องกันและแก้ไขปัญหา ในเรื่องเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  6. สาขานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เป็นพฤติกรรมความสามารถ หรือการสนับสนุนสร้างสรรค์ผลงานการประดิษฐ์คิดค้น ประดิษฐ์ผลงานใหม่ที่มีคุณค่า หรือเป็นการดัดแปลงจากของเดิมให้ดีขึ้น

  7. สาขาพัฒนาเยาวชน บำเพ็ญประโยชน์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน เป็นพฤติกรรมความสามารถ หรือการสนับสนุนในการสร้างสรรค์กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และการส่งเสริมสนับสนุนการให้เยาวชนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยเป็นอาสาสมัคร คณะกรรมการ คณะทำงาน

  8. สาขาศิลปวัฒนธรรม เป็นพฤติกรรมความสามารถ ทางสุนทรียภาพ หรือค่านิยมที่พึงประสงค์ หรือความซาบซึ้งอติสุนทร หรือการสนับสนุน ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อนุรักษ์ พัฒนางานทางศิลปวัฒนธรรมที่แสดงถึงวิถีการดำรงชีวิตที่เจริญงดงามตามหลักการศีลธรรม มีอารมณ์กระตุ้นประทับใจ

  9. สาขาศีลธรรม จริยธรรม และคุณธรรม เป็นพฤติกรรมความสามารถ หรือการสนับสนุน การปฏิบัติชอบตามหลักธรรมทางศาสนา หรือการสนับสนุนสร้างสรรค์ผลงานการพัฒนาจิตใจ

  10. สาขาสื่อมวลชนเพื่อเด็กและเยาวชนที่ป้องกันปัญหาสังคม เป็นพฤติกรรมความสามารถ หรือการสนับสนุนสร้างผลงานที่เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร การถ่ายทอดข้อมูล ข่าวสาร สาระบันเทิงค่านิยม ทำให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เจตคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน และครอบครัว

  11. สาขาอาชีพ เป็นพฤติกรรมความสามารถ หรือการสนับสนุนสร้างสรรค์ผลงานที่เกี่ยวกับการทำมาหากิน การหารายได้เป็นครั้งคราวหรือเป็นประจำทั้งปี การประกอบอาชีพที่เป็นประจำ เพื่อนำรายได้เลี้ยงชีพที่ถูกต้องเหมาะสมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ประเทศไทยได้ประกาศให้เป็นโรคติดต่ออันตราย และมียอดผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง ดังนั้นในปี 2564 นี้ กรมกิจการเด็กและเยาวชน จึงงดจัดงาน "วันเยาวชนแห่งชาติ" ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2564 จำนวน 94 ราย จะเข้ารับพระราชทานรางวัลในวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2565 ต่อไป ทั้งนี้สามารถดูข้อมูลรายละเอียดผู้ได้รับรางวัลเเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2564 ผ่านการสแกน QR CODE

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  วันเยาวชนแห่งชาติกรมกิจการเด็กและเยาวชนเยาวชนเยาวชนดีเด่นแห่งชาติกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  Sonp logo
  inet logo
  วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 05:44 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์