20 กันยายน วันเยาวชนแห่งชาติ “ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ”

ข่าว

  20 กันยายน วันเยาวชนแห่งชาติ “ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ”

  Advertorial19 ก.ย. 2564 06:01 น.
  SHARE

  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ได้ดำเนินการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ จำนวน 11 สาขากิจกรรม จำแนกเป็นประเภทเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ กลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน และองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ที่ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติ โดยมีผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประจำปี 2564 รวมจำนวนทั้งสิ้น 94 ราย ดังต่อไปนี้

  1. สาขากฎหมายและการปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน จำนวน 1 ราย ประเภทบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน นางเฉลิมขวัญ ชุติมา

  2. สาขาการศึกษาและวิชาการ จำนวน 4 ราย ประเภทเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ นางสาววราภรณ์ สุดทอ, นายวรปรัชญ์ อำนวยชัยชนะ และ นางสาวอมินตา เพิ่มพูนวิวัฒน์ ประเภทบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน นายวิเชียร ดอนแรม

  3. สาขากีฬาและนันทนาการ จำนวน 7 ราย ประเภทเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ นางสาวชญานุศภัฒค์ ชินนะเกิดโชค, นายจิรโชติ ชูวงษ์, นายภูริช โยเฮือง, นางสาวเบญจพร ลิ้มพานิชย์, นางสาวสิรินดา พันสถา และนายอสโม ทองช่วง ประเภทกลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ทีมเชียร์ลีดดิ้งโรงเรียนดรุณาราชบุรี (DRN CHEER)

  4. สาขาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี จำนวน 24 ราย ประเภทเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ นายกันตวิชญ์ ปิยนิรันดร์, นายกิตติธัช รัตนวรรณชัย, นายกฤติธี รัชชนันท์, นางสาวจิดาภา วัฒนศิริ, นายจีราวัฒน์ พูนบันดาลสิน,นางสาวชนันธร อาสน์สิริ, นายนิธิศ อัญชลีนุกูล, นายบุณยกร ธารพานิช, นายวรันธร จันทร์สว่าง, นายวริชช์ เชื้อสะอาด, นายวศิน เธียรวุฒิ, นายสิรวิชญ์ พิพิธธนาบรรพ์, นายสิรวิชญ์ พงศ์นคินทร์, นายสองเกษม อูปจันทร์ และนางสาวอภิชญา ตั้งวงศ์กิจศิริ ประเภทกลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ กลุ่มการประยุกต์ใช้เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อทำนายฤทธิ์ทางชีวภาพของลิแกนด์ในกระบวนการค้นหายามุ่งเป้าของโรคมะเร็งปอดสำหรับโมเลกุลเป้าหมาย EGFR, กลุ่มโครงงานคณิตศาสตร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี, กลุ่มโครงงานวิทยาศาสตร์พนมอดุลวิทยา, กลุ่มโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องการพัฒนาการเพาะเลี้ยงด้วงเต่าต้นแบบสู่การควบคุมแมลงศัตรูพืช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง), กลุ่มโครงงานวิทยาศาสตร์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย : ปูนากลุ่มโครงงานวิทยาศาสตร์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย : BCC Amazing Seed Ball, กลุ่ม “พัฒฒ์ – กฤษฏิ์ – กรวีร์ Regrneron ISEF”, กลุ่ม Parallel และ ชุมนุม Science Project

  5. สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ราย ประเภทบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน นายสัตวแพทย์ภัทรพล มณีอ่อน

  6. สาขานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ จำนวน 1 ราย ประเภทกลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ กลุ่มกระเป๋าปฐมพยาบาลอัจฉริยะและไม้เท้าช่วยพยุงเดินปรับระดับอัตโนมัติ

  7. สาขาพัฒนาเยาวชน บำเพ็ญประโยชน์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน จำนวน 13 ราย ประเภทเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ นางสาวจิรัชญา สมใจ, นายไชยพงศ์ เจิมสวัสดิ์, นางสาวณัฏฐนิช เธียรธัญญกิจ, นายตัรมีซี อนันต์สัย, นายทินภัทร ภูนาเหนือ,นายธวัชชัย ศรีไพรงาม, นายธีรพงษ์ ดำดี, นายนครินทร์ อินสว่าง, นายศุภวิชญ์ วงศ์วิริยะชัย และ นายสุจินดา เชื้อบ้านไร่ ประเภทกลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สภาเด็กและเยาวชนตำบลเสาเภา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ประเภทบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน นายพัชร์ เคียงศิริ ประเภทองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

  8. สาขาศิลปวัฒนธรรม จำนวน 15 ราย ประเภทเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ นายกันต์กนก โสภาวิบูลรัตน์,นางสาวกานต์หทัยชนก ขอผลกลาง, นายกรพิสุทธิ์ กันทเสน, นายฐิติพัฒน์ ซีประเสริฐ, นายดิเรก วงศ์กีรติเมธาวี, นายธนภัทร เพชรสัมฤทธิ์,นางสาวนภัสวรรณ วงค์เมือง, นางสาวนภัสสร ตันฑเทอดธรรม, นายปิยพรรดิ์ หวานแหลม, นายพาคินทร์ เมืองปัญโญ และนางสาววรินยุพา วาชิซาวา ประเภทกลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ชมรมศรศิลป์นาฏมวยไทย โรงเรียนวัดน้ำพุ ประเภทบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน นายยุทธพงษ์ ปรีชาไว และเรือเอก ศุภชัย อินสว่าง ประเภทองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 3 (พรหมรวมมิตร)

  9. สาขาศีลธรรม จริยธรรม และคุณธรรม จำนวน 11 ราย ประเภทเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ นายกันต์สรวิชญ์ กลั่นแท้, นายจักรกฤษณ์ สุทธิมาลย์, นางสาวจุฑาทิพย์ จันทรวงค์, นางสาวเจตนิพิฐ สืบมา, นายทวีศักดิ์ แก้ววงศ์ และนางสาวมาริษา โยธาจันทร์ ประเภทกลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ กลุ่มลูกเสืออาสา โรงเรียนวัดราชบพิธ ประเภทบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน นางสาวณัฐชานนท์ ยอดทอง, นางสาวธันย์ชนก เนียดพลกรัง และพระสมัคร (อนาลโย) ญาณศิริ ประเภทองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน โรงเรียนวัดบ้านนา

  10. สาขาสื่อมวลชนเพื่อเด็กและเยาวชนที่ป้องกันปัญหาสังคม จำนวน 7 ราย ประเภทเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ นางสาวรชตวรรณ นิรัญศิลป์ และนายสหภาพ วงศ์ราษฎร์ ประเภทกลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ กลุ่ม P.N. Production, ชุมนุม BPS FILM : ผลิตหนังสั้นโรงเรียนบ้านแปรง และชมรมภาพยนตร์สั้น N.K.W. Studio ประเภทบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน นายจุลภควัฒน์ ศรีสุวรรณ และ นายอิสรพงศ์ ดอกยอ

  11. สาขาอาชีพ จำนวน 10 ราย ประเภทเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ นายกิตติศักดิ์ ยศพิบูลย์, นางสาวฐิตินันท์ บุญแก้ว, นายณรงค์ศักดิ์ ดวงแก้ว, นายณัฐพล คุณยศยิ่ง, นายธนทรัพย์ เครื่องสกุล, นายยศกร มณีทิพย์ และ นายนันทวัฒน์ เพ็ชรรักษ์ ประเภทกลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ กลุ่มยุวเกษตรกร โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม และ กลุ่ม SPOTEC Indigo Handmade ประเภทองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน บริษัท ดาว คอฟฟี่บีนส์ จำกัด

  เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ประเทศไทยได้ประกาศให้เป็นโรคติดต่ออันตราย และมียอดผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง ดังนั้นในปี 2564 นี้ กรมกิจการเด็กและเยาวชน จึงงดจัดงาน "วันเยาวชนแห่งชาติ" ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2564 จำนวน 94 ราย จะเข้ารับพระราชทานรางวัลในวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2565 ต่อไป ทั้งนี้สามารถดูข้อมูลรายละเอียดผู้ได้รับรางวัลเเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2564 ผ่านการสแกน QR CODE
  สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับวันเยาวชนแห่งชาติได้ที่ Facebook : กรมกิจการเด็กและเยาวชน Facebook : ชมรมเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน www.dcy.go.th 

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  วันเยาวชนแห่งชาติกรมกิจการเด็กและเยาวชนเยาวชนเยาวชนดีเด่นแห่งชาติกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  Sonp logo
  inet logo
  วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 10:12 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์