ไข้หวัดใหญ่ต้องฉีด วัคซีนโควิดก็ต้องได้

ข่าว

  ไข้หวัดใหญ่ต้องฉีด วัคซีนโควิดก็ต้องได้

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์

   14 ก.ย. 2564 05:33 น.

   เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ“บอร์ด สปสช.” มีมติเห็นชอบขยายเวลาให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

   รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ย้ำว่า นอกจากนี้เรายังเพิ่มกลุ่มเป้าหมายในการรับวัคซีนอีก 3 กลุ่มคือกลุ่มที่หนึ่ง...บุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานที่ให้บริการดูแลผู้ป่วยโรคโควิด-19 กลุ่มที่สอง...กลุ่มที่อยู่สถานที่ที่มีการรวมตัวของประชากรจำนวนมากเสี่ยงต่อการระบาด

   และกลุ่มที่สาม...กลุ่มเสี่ยงอื่นๆขึ้นกับสถานการณ์

   ต้องทำความเข้าใจก่อนว่า...กลุ่มเป้าหมายเดิมที่ สปสช.ฉีดคือ กลุ่มผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป กลุ่มเด็กเล็กไม่เกิน 2 ขวบ และผู้ป่วย7โรคเรื้อรัง แต่เนื่องจากที่ผ่านมามีการระบาดของ “โควิด-19” ทำให้คนลืมไปว่ายังมี “วัคซีนไข้หวัดใหญ่” ด้วย ทำให้กลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้ฉีดได้ไม่ครบ

   อย่างไรก็ดี เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์การฉีดวัคซีนเริ่มคงที่แล้ว ผู้สูงอายุ 50% ได้รับวัคซีนโควิดเข็ม 2 แล้ว สถานบริการต่างๆก็น่าจะพร้อมที่จะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ สปสช.จึงขยายเวลาการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่จนถึงสิ้นปี โดยในกลุ่มเป้าหมายเดิมเมื่อฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 2 แล้วก็น่าจะมีเวลามาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้

   นอกจากกลุ่มเป้าหมายเดิมแล้ว สปสช.ยังขยายกลุ่มเป้าหมายเพิ่มคือ...บุคลากรด่านหน้าที่ให้บริการผู้ป่วยโควิด-19 เมื่อได้วัคซีนครบแล้วก็ควรได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่เช่นกัน

   รวมทั้งกลุ่มคนที่อยู่ในพื้นที่แออัด...คนที่มีโอกาสเสี่ยง

   ถ้าจะกล่าวให้ชัดๆก็คือฉีดทุกช่วงอายุนั่นเอง เช่น กลุ่มโรงเรียน เมื่อเปิดเทอมแล้วจะมีกลุ่มคนจำนวนมากไปรวมกันทำให้เสี่ยงต่อการติดต่อโรค

   “เมื่อก่อนเราไม่ได้ให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่กับกลุ่มนี้ แต่ตอนนี้จังหวะดี โรคโควิดและไข้หวัดใหญ่มีอาการเริ่มต้นคล้ายกัน เพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสที่จะป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้ ก็จะทำให้อาการเริ่มต้นชัดเจนมากขึ้นในคนที่เป็นโควิด” รศ.พญ.ประสบศรี ว่า

   “สรุปคือเราขยายการฉีดในกลุ่มเป้าหมายเดิม เพิ่มกลุ่มเป้าหมายใหม่ให้ทุกกลุ่มอายุและขยายเวลาฉีดออกไป”

   อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธาน ได้มีมติเห็นชอบการเพิ่มกลุ่มเป้าหมายในการรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขนำเสนอ และขยายเวลาให้บริการถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

   ลงลึกในรายละเอียด กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และ สปสช. กำหนดเป้าหมายฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้แก่ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงปีงบประมาณ 2564 จำนวน 6,200,000 โดส รณรงค์เริ่มฉีดวัคซีนฯ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม เป็นต้นมา

   แต่ด้วย “ประเทศไทย” มีปัญหาสำคัญก็คืออยู่ในสถานการณ์โรคโควิด-19 ทำให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ข้อมูล ณ วันที่ 6 ส.ค.64 มีผู้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เพียง 1,739,633 โดส หรือร้อยละ 28.05 เฉลี่ย 27,182 โดสต่อวันเท่านั้น

   สปสช.ได้ทำหนังสือเพื่อขอความเห็นทางวิชาการจากกรมควบคุมโรค ในการเพิ่มเติมกลุ่มเสี่ยงอื่นเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ซึ่งกรมควบคุมโรคพิจารณาขยายเพิ่มเติมในประชากร 3 กลุ่มตามรายละเอียดดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

   รศ.พญ.ประสบศรี บอกอีกว่า แนวทางการกระจาย “วัคซีนไข้หวัดใหญ่” จะมี 2 วิธี วิธีแรก...ถ้าเป็นระดับส่วนบุคคล สามารถเข้าไปรับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่หน่วยบริการหรือสถานพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือ “บัตรทอง” ได้ทุกแห่ง

   ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลรัฐ รพ.สต.ทุกแห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ กทม.และคลินิกเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ แนะนำให้โทร.ไปล่วงหน้าก่อน

   วิธีที่สอง...ในรอบนี้ สปสช.อยากจะโฟกัสเป็นกลุ่มก้อน เช่นเข้าไปในชุมชนแออัดเอาวัคซีนไปให้ถึงที่น่าจะทำให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากกว่าเดิม โดยจะประสานงานกับหน่วยบริการหรือองค์กรที่ต้องการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กลุ่มคนเหล่านี้ รวมทั้งโฟกัสที่กลุ่มนักเรียน

   “ถ้านักเรียนจะเปิดเทอม กลุ่มที่อายุต่ำกว่า 12 ปีจะเป็นกลุ่มที่ไม่ได้วัคซีนโควิด เพราะฉะนั้นให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ตอนนี้ก็น่าจะดี อย่างน้อยก็แน่ใจว่าไม่เป็นไข้หวัดใหญ่”

   ประเด็นสำคัญมีอีกว่า...การเข้ารับ “วัคซีนโควิด-19” และ“วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่” สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนใดก่อนก็ได้ โดยเว้นระยะห่างอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ทั้งยังสามารถฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ระหว่างการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2ได้ เพื่อเร่งรัดการสร้างภูมิคุ้มกันโรค

   กรณีประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงเดิม ที่มีสิทธิรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ได้แก่ 1.หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป2.เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี 3.ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค (โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน)

   4.ผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป 5.ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 6.โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ) และ 7.โรคอ้วน (มีน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไปหรือดัชนีมวลกายมากกว่า 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร) นับรวมไปถึงประชาชนอีก 3 กลุ่มที่บอร์ด สปสช.มีมติขยายเพิ่ม

   ไข้หวัดใหญ่” เป็นการติดเชื้อไวรัสที่ระบบทางเดินหายใจแบบเฉียบพลัน ลักษณะทางคลินิกที่สำคัญคือ มีไข้สูงแบบทันทีทันใดปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ อ่อนเพลีย นับเป็นโรคที่สำคัญที่สุดโรคหนึ่งในกลุ่มโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และโรคติดเชื้ออุบัติซ้ำ...เกิดการระบาดใหญ่ทั่วโลกมาแล้วหลายครั้ง

   น่าสนใจว่า...แต่ละครั้งเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางเกือบทุกทวีป ทำให้มี “ผู้ป่วย” และ “เสียชีวิต” นับล้านคน

   นพ.จักรกริช โง้วศิริ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เสริมว่า การขยายระยะเวลาการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ก็เพื่อให้ครอบคลุมตามแผนและเป้าหมาย

   “ป้องกันการเกิดโรคที่รุนแรงและเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อน ลดความสับสนในการตรวจวินิจฉัยและให้การรักษา...ระหว่างโรคไข้หวัดใหญ่และโรคโควิด-19 ที่แพร่ระบาดขณะนี้”

   นอกจากนี้ที่ประชุมฯมอบให้ สปสช.ประสานกับหน่วยบริการในการจัดรณรงค์เชิงรุกร่วมกับการให้บริการวัคซีนโควิด-19 พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ถึงการเข้ารับวัคซีนโควิด-19 และวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนใดก่อนก็ได้

   “ผู้ที่มีสิทธิสามารถติดต่อเข้าไปรับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่หน่วยบริการหรือสถานพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทองได้ทุกแห่ง แนะนำว่าให้โทร.ไปล่วงหน้าก่อน เพื่อลดความแออัดในการเข้ารับบริการวัคซีน” นพ.จักรกริชรองเลขาฯ สปสช.กล่าวทิ้งท้าย.

   อ่านเพิ่มเติม...

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   โควิด-19วัคซีนโควิดไข้หวัดใหญ่วัคซีนไข้หวัดใหญ่กลุ่มเสี่ยงสปสช.สกู๊ปหน้า 1

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   Trendvg3 logo
   Sonp logo
   inet logo
   วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564 เวลา 09:23 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์