สามีภรรยาจะฟ้องชู้ ต้องเตรียมอะไรบ้าง

ข่าว

สามีภรรยาจะฟ้องชู้ ต้องเตรียมอะไรบ้าง

ทนายเจมส์

27 ก.ค. 2564 05:12 น.

สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่านครับ สัปดาห์นี้มีเรื่องที่น่าสนใจและเป็นข่าวดัง เกี่ยวกับกรณีของผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่ง ซึ่งมีภรรยาแล้ว และจดทะเบียนสมรส ไปมีสัมพันธ์กับผู้หญิงคนหนึ่ง ซึ่งมีสามีและจดทะเบียนสมรสเช่นเดียวกัน ทำให้สังคมสงสัยว่า กรณีอย่างนี้ฝ่ายภรรยาของผู้ใหญ่บ้านคนดังกล่าวจะดำเนินคดีกับฝ่ายผู้หญิงที่มาแสดงตนโดยเปิดเผยว่ามีสัมพันธ์กับสามีของตนนั้นได้หรือไม่ และฝ่ายสามีของผู้หญิงคนดังกล่าวนั้น จะดำเนินคดีกับผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งมาล่วงเกินภรรยาของตน ในทำนองชู้สาว ได้หรือไม่ อย่างไร

ตามหลักกฎหมายคุ้มครองสามีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสกัน สามีจะเรียกค่าทดแทนจากผู้ซึ่งล่วงเกินภริยาไปในทำนองชู้สาวก็ได้ และภริยาจะเรียกค่าทดแทนจากหญิงอื่นที่แสดงตนโดยเปิดเผย เพื่อแสดงว่าตนมีความสัมพันธ์กับสามีในทำนองชู้สาวก็ได้ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1523 วรรค 2

มีตัวอย่างคำพิพากษาฎีกาที่สามีใช้สิทธิ์ฟ้องเรียกค่าทดแทนชายอื่น ซึ่งมาล่วงเกินภรรยาของตนในทำนองชู้สาว โดยตามคำพิพากษาฎีกาได้อธิบายว่า "การนอนกอดกับภริยาของผู้อื่นเพราะรักใคร่กันในทางชู้สาว หรือกระทำถึงขั้นร่วมประเวณีกับภริยาผู้อื่น ก็ล้วนแต่ต้องถือว่าได้ล่วงเกินภริยาของเขาไปในทำนองชู้สาว"

ดังนั้น ฝ่ายสามีที่จะฟ้องผู้อื่นที่เข้ามาล่วงเกินภริยาของตนนั้น จะต้องรวบรวมพยานหลักฐานที่พิสูจน์ว่า มีการล่วงเกินภรรยาของตน หรือพยานหลักฐานที่พิสูจน์ว่า มีการร่วมประเวณีกัน ไม่ว่าภรรยาจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม เช่น ภาพถ่าย ข้อมูลการเปิดโรงแรมอยู่ด้วยกัน ภาพถ่ายที่ทั้งสองคนอยู่ด้วยกันในที่ลับหูลับตา ซึ่งผิดปกติวิสัยของเพื่อนร่วมงานหรือคนรู้จักกันที่จะกระทำเช่นนั้น และไม่เหมาะสมที่ผู้ชายกับผู้หญิงจะอยู่ด้วยกันในสถานที่ดังกล่าว โดยไม่มีเหตุอันสมควร เป็นต้น ทั้งนี้ ไม่จำเป็นจะต้องหาพยานหลักฐานถึงขนาดที่แสดงว่า ทั้งสองคนแสดงตนโดยเปิดเผยว่ามีสัมพันธ์กันฉันชู้สาวก็ได้

อ้างอิงคำพิพากษาฎีกา 2936/2522

คำบรรยายฟ้องของโจทก์แสดงโดยแจ้งชัดซึ่งการกระทำของจำเลยเฉพาะการนอนกอดกับภริยาโจทก์ แต่ที่ว่าจำเลยยังลักลอบเล่นชู้กับภริยาโจทก์เรื่อยมา จนในที่สุดได้พาภริยาโจทก์ไปอยู่กับจำเลยนั้น ฟ้องโจทก์ไม่ได้แสดงโดยแจ้งชัดพอที่จะถือเป็นข้ออ้างที่อาศัยเป็นแหล่งข้อหา จึงต้องถือว่าโจทก์มุ่งประสงค์จะเรียกค่าทดแทนจากจำเลยสำหรับการที่จำเลยไปนอนกอดกับภริยาโจทก์เป็นหลัก

การนอนกอดกับภริยาของผู้อื่นเพราะรักใคร่กันในทางชู้สาว หรือกระทำถึงขั้นร่วมประเวณีกับภริยาผู้อื่น ก็ล้วนแต่ต้องถือว่าได้ล่วงเกินภริยาของเขาไปในทำนองชู้สาวทั้งสิ้น โจทก์มีสิทธิฟ้องเรียกค่าทดแทนจากจำเลยไม่ได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1523 วรรคสอง (ที่ได้ตรวจชำระใหม่) (อ้างคำพิพากษาฎีกาที่ 1113/2514 วินิจฉัยโดยที่ประชุมใหญ่)

มีตัวอย่างคำพิพากษาฎีกา กรณีที่ภริยาจะเรียกค่าทดแทนจากหญิงอื่นที่แสดงตนโดยเปิดเผย เพื่อแสดงว่าตนมีความสัมพันธ์กับสามีในทำนองชู้สาว ในกรณีนี้การรวบรวมพยานหลักฐานจะแตกต่างจากในกรณีที่สามีฟ้องผู้อื่นที่มาล่วงเกินภริยาของตนข้างต้น โดยกรณีนี้จะต้องรวบรวมพยานหลักฐานที่พิสูจน์ว่า ทั้งสองคนแสดงออกให้บุคคลภายนอกได้เห็นว่ามีสัมพันธ์กันฉันชู้สาว เช่น ภาพถ่ายที่ทั้งสองคนไปไหนมาไหนด้วยกันอย่างเปิดเผย หรือเข้าไปในสถานที่พักอาศัยหรือโรงแรมอย่างเปิดเผย ภาพถ่ายในร้านอาหาร ภาพถ่ายที่สองสองคนไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือต่างประเทศด้วยกัน เป็นต้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่ภรรยาฟ้องหญิงอื่นที่แสดงตนโดยเปิดเผยว่า มีสัมพันธ์กับสามีของตนนั้น ไม่จำเป็นต้องหาพยานหลักฐานถึงขนาดว่า เห็นทั้งสองร่วมประเวณีกัน หรือต้องจับให้ได้คาหนังคาเขา ก็สามารถฟ้องเรียกค่าทดแทนจากหญิงอื่นที่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับสามีของคุณได้แล้วครับ

อ้างอิงคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6516/2552

แม้จำเลยที่ 1 จะไม่เคยพาจำเลยที่ 2 ออกงานสังคม หรือแนะนำให้บุคคลอื่นรู้จักในฐานะภริยาแต่การที่จำเลยทั้งสองไปไหนมาไหนด้วยกันอย่างเปิดเผยอยู่ในบ้านซึ่งปลูกสร้างในแหล่งชุมชนด้วยกันในเวลากลางคืน ขับรถรับส่งเมื่อไปทำกิจธุระหรือซื้ออาหารด้วยกัน ย่อมบ่งชี้ว่าจำเลยทั้งสองมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวและเอื้ออาทรดูแลเอาใจใส่ต่อกัน แสดงว่าจำเลยที่ 1 ยกย่องจำเลยที่ 2 ฉันภริยาอันเป็นเหตุหย่าตาม ป.พ.พ. มาตรา 1516 (1) แล้ว และโจทก์ยังมีสิทธิ์เรียกค่าทดแทนจากจำเลยที่ 2 ที่แสดงตนโดยเปิดเผยว่ามีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นสามีโจทก์ให้ร่วมรับผิดกับจำเลยที่ 1 ต่อโจทก์ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1523 วรรคหนึ่ง ได้อีกด้วย

สุดท้ายนี้ การใช้สิทธิ์ตามกฎหมายก็เป็นช่องทางหนึ่งที่สามารถดำเนินการได้โดยสุจริต แต่ไม่สามารถบังคับให้คนทั้งสองคนเลิกยุ่งเกี่ยวกันได้ หรือบังคับให้สามีหรือภรรยากลับมาอยู่กับตนเองได้นะครับ โดยเฉพาะครอบครัวที่มีบุตรด้วย ขอให้ทั้งสองฝ่ายคิดถึงอนาคตของเด็ก และความสุขของเด็กเป็นสำคัญนะครับ “แม้ว่าเราจะไม่สามารถเป็นสามีภรรยากันได้ แต่ยังเป็นพ่อแม่ที่ดีของลูกได้” นะครับ

สำหรับท่านที่มีคำถามข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายและต้องการความช่วยเหลือ หรือมีเรื่องราวดีๆ อยากแบ่งปันประสบการณ์ เมลมาหาผมได้ที่ “คุยกับคนดัง” talktoceleb@trendvg3.com ได้เลยครับ

Instagram: james.lk

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ทนายเจมส์คนดังนั่งเขียนสามีภรรยาฟ้องชู้ชู้สาวผู้ใหญ่บ้านฟ้องร้องความสัมพันธ์ชู้สาวกฏหมาย

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
Sonp logo
inet logo
วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 06:03 น.
ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์