ปลัดเกษตรฯ เร่งกำจัดจุดอ่อน " 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่"

ข่าว

ปลัดเกษตรฯ เร่งกำจัดจุดอ่อน " 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่"

ไทยรัฐออนไลน์

16 มิ.ย. 2564 03:00 น.

ปลัดเกษตรฯ เดินหน้าโครงการ " 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่" กำชับทุกหน่วยเร่งขับเคลื่อนแล้วเสร็จภายใน ธ.ค.64 เพื่อให้เกษตรกรไทยมีรายได้มั่นคง-ยั่งยืนหลุดพ้นวิกฤติ ภายใต้การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เผยล่าสุดมีเกษตรกรเข้าร่วมแล้ว 29,537 ราย จ้างงาน 14,078 ราย 

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.64 นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า โครงการ " 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่" นับเป็นโครงการสำคัญภายใต้นโยบายเร่งด่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่จัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ให้มีงาน มีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน รวมทั้งต้องการสกัดการไหลบ่าแรงงานภาคการเกษตรกรรมไปสู่ภาคอื่นๆ โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานโครงการ โดยกระทรวงเกษตรฯได้เริ่มขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวมา ตั้งแต่ ก.ค.63 และวางเป้าหมายจะต้องพัฒนาพื้นที่เกษตรทฤษฎีใหม่ให้ครบ 4,009 ตำบล มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวน 32,000 ราย และเกิดการจ้างงานในพื้นที่จำนวน 16,000 ราย ให้แล้วเสร็จภายใน ธ.ค.64 หรือในอีก 7 เดือนข้างหน้า 

นายทองเปลว กล่าวต่อว่า แม้ที่ผ่านมาการดำเนินงานจะมีข้อจำกัดและอุปสรรคอยู่บ้าง ส่งผลให้หลายกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผน แต่ได้เร่งรัด กำชับให้แต่ละหน่วยงานเร่งแก้ไขปัญหา เพื่อขับเคลื่อนโครงการให้เป็นไปตามแผน จากการเร่งรัดติดตามทราบว่า ขณะนี้การดำเนินงานมีความก้าวหน้ากว่า 85% ใน 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมคัดเลือกเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และกิจกรรมคัดเลือกจ้างงานเกษตรทฤษฎีใหม่ระดับตำบล ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิ.ย.64 มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการแล้ว 29,537 ราย จากเป้าหมาย 32,000 ราย แบ่งเป็นเกษตรกรทั่วไป จำนวน 28,166 ราย และเกษตรกรโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน) จำนวน 1,371 ราย ส่วนกิจกรรมคัดเลือกจ้างงานเกษตรทฤษฎีใหม่ระดับตำบล มีการจ้างงานแล้วจำนวน 14,078 ราย จากเป้าหมาย 16,000 ราย และได้จัดส่งคู่มือการปฏิบัติงานแล้ว จำนวน 50,000 เล่ม และได้มีการเช่าใช้พื้นที่การดำเนินการระบบสารสนเทศ และเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานของกระทรวงเกษตรฯ เพื่อสนับสนุนโครงการ 1 ตำบลฯอีกด้วย 

อย่างไรก็ตามยอมรับว่า มี 2 กิจกรรมที่การดำเนินการล่าช้าไปจากแผนงานที่วางไว้ นั่นคือ กิจกรรมฝึกอบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ในกระบวนการเรียนรู้เวทีที่ 1 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาการเกษตรทฤษฎีใหม่ และกิจการการขุดสระเก็บน้ำหรือกิจกรรมการปรับปรุงแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยการอบรมเกษตรกรขณะนี้มีเพียง 6 จังหวัด ที่ดำเนินการสำเร็จแล้ว คือ กระบี่ นครปฐม น่าน ระนอง ลำพูน และนครนายก และกำลังอยู่ระหว่างจัดอบรมอีก 64 จังหวัด สำหรับสาเหตุที่เกิดความล่าช้าไปจากแผนงานที่กำหนด เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังคงระบาดต่อเนื่อง ทำให้มีข้อจำกัดในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งกระทรวงเกษตรฯมั่นใจว่าหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดคลี่คลายลง จะเร่งจัดกิจกรรมดังกล่าวให้แล้วเสร็จตามแผนงานให้เร็วที่สุด 

ส่วนผลดำเนินงานกิจการการขุดสระเก็บน้ำ หรือกิจกรรมการปรับปรุงแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ ถือเป็นกิจกรรมที่มีความล่าช้ามากที่สุด มีการดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 5,801 บ่อ สาเหตุที่เกิดความล่าช้า ปัญหาหลักเกิดจากเกษตรกรมีการยกเลิกการเข้าร่วมโครงการฯ และมีการเปลี่ยนแปลงขนาดพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ ส่งผลต่อการดำเนินการขุดสระเก็บน้ำและการบริหารสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างเกิดความล่าช้าออกไป  นอกจากนี้ยังพบด้วยว่าพื้นที่ดำเนินการโครงการบางพื้นที่ อยู่ระหว่างการเพาะปลูก จึงทำให้ไม่สามารถเข้าพื้นที่ดำเนินการขุดสระเก็บน้ำได้ อีกทั้งช่วงระยะเวลาการดำเนินงานโครงการเข้าสู่ฤดูฝนบางพื้นที่ มีน้ำท่วมขังส่งผลให้เครื่องจักรไม่สามารถดำเนินการขุดสระเก็บน้ำได้ 

"เพื่อให้แผนงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ประสบความสำเร็จภายใน 7 เดือนข้างหน้า ขอให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกคนในพื้นที่ ปัญหาเกิดได้แต่เป้าหมายต้องไม่เปลี่ยน เกษตรกรจะต้องได้รับประโยชน์ตามวัตถุประสงค์อย่างครบถ้วน โดยขณะนี้ตนได้กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัด ติดตาม พร้อมเกาะติดการดำเนินงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิด หากมีปัญหาติดขัดหรือพบอุปสรรคหรือข้อจำกัดด้านใด ให้เร่งรายงานมายังกระทรวงเกษตรฯทันที เนื่องจากกระทรวงเกษตรฯมีความมุ่งมั่นตั้งใจ ที่จะช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยหลังกรมพัฒนาที่ดินเข้าไปขุดสระเก็บกักน้ำและปรับปรุงดินเรียบร้อย ก็มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ และกรมประมง ไปแจกปัจจัยการผลิต ด้านพืช สัตว์ ประมงต่อไป รวมทั้งมีแผนที่จะต่อยอดโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรอีกหลายอย่าง นำมาเกิดการสร้างงาน สร้างรายได้เกิดขึ้นในชุมชนตามมาอีกมากมายในอนาคต" นายทองเปลว กล่าว 

นายทองเปลว กล่าวต่อว่า สิ่งที่เกิดขึ้นในภาคเกษตรไทยจากความสำเร็จของ โครงการ " 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่" ในอนาคต คือ  ประเทศไทยจะมีพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนในรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ เพิ่มขึ้น รวม 192,432 ไร่ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ มีพื้นที่กักเก็บน้ำ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อราย และเกษตรกรได้รับการพัฒนาให้มีความมั่นคงในอาชีพทำเกษตรกรรมยั่งยืน และมีแปลงต้นแบบเพื่อการเรียนรู้ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่เพิ่ม รวมทั้งจะเกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ ในพื้นที่จำนวนกว่า 3.2 หมื่นราย ซึ่งนอกจากจะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจในชุมชนระยะสั้นแล้ว ยังช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจไทยในระยะยาวอีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

เกษตรทฤษฎีใหม่เกษตรกรกระทรวงเกษตรฯเศรษฐกิจพอเพียง1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ข่าวทั่วไป

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
Sonp logo
inet logo
วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564 เวลา 14:25 น.
ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์