ไลฟ์สไตล์
100 year

ครม. เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.การศึกษาสำคัญ 2 ฉบับ ลดความเหลื่อมล้ำ ส่งเสริมการเรียนรู้

ไทยรัฐออนไลน์
1 มิ.ย. 2564 19:55 น.
SHARE

ครม. ผ่านร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. และร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. …. ตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

วันที่ 1 มิ.ย. 2564 นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.การศึกษาสำคัญ 2 ฉบับ ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. …. ซึ่งเป็นการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ให้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพ มีความสมบูรณ์ทั้งสติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม

ข่าวแนะนำ

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่า ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... มีสาระสำคัญที่เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเน้นความสำคัญด้านสถานศึกษาและครู ให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัวของสถาบันการศึกษา เอื้อให้สามารถสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาและจัดการการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนเป็นการศึกษาเชิงรุก (Active Learning) เน้นให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะตามช่วงวัย ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการจัดการการศึกษา สร้างระบบนิเวศทางการศึกษาเป็นต้น

ขณะที่ ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. .... เป็นร่างกฎหมายขยายหลักการของร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ในประเด็นของการส่งเสริมให้ประชาชนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องและตลอดชีวิต โดยมีสาระส่งเสริมการเรียนรู้ 3 ด้าน ได้แก่ การเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง และการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามลำดับ โดยกำหนดให้กรมส่งเสริมการเรียนรู้เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อการดำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. .... ได้ยกสถานะสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) เป็นกรมส่งเสริมการเรียนรู้

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. เป็นกฎหมายแม่บทในการบริหารและการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาในอนาคต และร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. …. เป็นการดำเนินการตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ เป็นกฎหมายปฏิรูปการศึกษาที่มีความสอดคล้องกับหลักการยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาด้วย.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

พ.ร.บ. การศึกษาผ่านร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติการศึกษาแห่งชาติอนุชา บูรพชัยศรีลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการเรียนรู้

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 00:39 น.