ไลฟ์สไตล์
100 year

ศาสตราจารย์ใหม่

ซี.12
4 มี.ค. 2564 05:01 น.
SHARE

ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม แถลงเรื่องการแต่งตั้งศาสตราจารย์ใหม่จำนวน 67 ราย ทั้งในสถานะข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยโดยส่วนใหญ่เป็นการอนุมัติผลงานทางวิชาการที่มีผลย้อนหลังไปเป็นปีหรือหลายปีก็มี

ก่อนหน้านี้ก็มีการแต่งตั้งศาสตราจารย์ใหม่มาเป็นระยะ จึงขอร่วมวงไพบูลย์บันทึกถึงผู้ที่ประสบความสำเร็จในแวดวงวิชาการ ถึงแม้ว่าจะนำมาบอกได้ไม่หมดในคราวเดียวแต่จะค่อยๆนำลงในโอกาสอันควร

ข่าวแนะนำ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รศ.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม เป็นศาสตราจารย์ ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สังกัดคณะพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รศ.พินัย ณ นคร เป็น ศาสตราจารย์ในสาขาวิชากฎหมายเอกชน สังกัดคณะนิติศาสตร์ รศ.สมดี หงส์ไพศาลวิวัฒน์ เป็นศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สังกัด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ.สมเกียรติ วันทะนะ เป็นศาสตราจารย์ ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สังกัดคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รศ.รัศมี ชูทรงเดช เป็น ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาโบราณคดี สังกัดคณะโบราณคดี

มหาวิทยาลัยมหิดล รศ.อุไรวรรณ โฆษิตานนท์ เป็นศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาจุลชีววิทยา สังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลรศ.เทวัญ จันทร์วิไล เป็นศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาชีววิทยาโมเลกุล สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ รศ.วันดี กฤษณพันธ์ เป็น ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ รศ.สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์ เป็น ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ รศ.งามแข เรืองวรเวทย์ เป็นศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาจักษุวิทยา สังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ณชล ไชยรัตนะ เป็น ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.สุรพล ราษฎร์นุ้ย เป็น ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รศ.สุนทร คำยอง เป็น ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาชีววิทยาป่าไม้ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ รศ.รมณีย์ ชัยวาฤทธิ์ เป็น ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาอายุรศาสตร์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ รศ.สรศักดิ์ ลี้รัตนาวลี เป็น ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์

ยังมีศาสตราจารย์ใหม่อีกจำนวนมากโปรดติดตามต่อไป.

“ซี.12”
c12thongchai@gmail.com

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

เอนก เหล่าธรรมทัศน์ศาสตราจารย์ใหม่สมศักดิ์ สามัคคีธรรมพินัย ณ นครสมเกียรติ วันทะนะมุมข้าราชการซี.12การศึกษา

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 08:06 น.