ไลฟ์สไตล์
100 year

สถ.ตั้งเป้ายกระดับผลการประเมิน ITA ปี 2564 แนะ อปท. เปิดเผยข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ข่าวประชาสัมพันธ์
1 มี.ค. 2564 15:40 น.
SHARE

เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2564 นายสันติธร ยิ้มละมัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมวงเสวนา “ประเทศไทยได้อะไรจาก ITA” ในการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับหน่วยงานกำกับการประเมินฯ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มีผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ Facebook Live และ Youtube itas nacc

รองอธิบดี สถ.กล่าวถึงความสำเร็จจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส หรือ ITA ปี 2563 โดยพบว่า (1) อปท. 5 แห่ง ได้คะแนนสูงติดอันดับ 1 ถึง 10 ของประเทศ (2) อปท. มีผลการประเมินระดับ AA จำนวน 40 หน่วย จากทั้งหมด 56 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 71.42 (3) อปท. มีผลการประเมินระดับ A จำนวน 773 หน่วย จากทั้งหมด 1,039 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 74.40 (4) ค่าเฉลี่ยของ อปท. 71.21 คะแนน ซึ่งสูงขึ้นจากเดิม 1.73 คะแนน (ปี 62 ค่าเฉลี่ย 69.48 คะแนน) และสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมของประเทศที่ 67.90 คะแนน (3.31 คะแนน) สะท้อนให้เห็นว่าการส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของ อปท. มีแนวโน้มที่ดีขึ้น

สำหรับการดำเนินงานในปี 2564 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ให้การสนับสนุน อปท. ในการยกระดับการพัฒนาการปฏิบัติงานของ อปท. มาโดยตลอด ได้ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำ สร้างความรู้ความเข้าใจ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและปลุกเร้ากระตุ้นให้ อปท. ตระหนักถึงความสำคัญและขับเคลื่อนการประเมิน ITA อย่างเข้มแข็งจริงจัง โดย อปท. ที่เข้าร่วมการประเมินฯ ทุกหน่วยสามารถดำเนินการประเมินฯ ได้ครบถ้วนทุกขั้นตอน และมีผลการประเมินฯ บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) ซึ่งในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2561 – 2565 ได้กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมินฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จะต้องมีผลคะแนนการประเมินฯ 85 คะแนนขึ้นไป

“ขอเรียนเน้นย้ำว่า กลยุทธ์ที่จะช่วยให้ อปท. มีพัฒนาการที่ดีขึ้นและมีผลการประเมินที่สูงขึ้น ได้แก่ การเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งจะนำไปสู่การเปิดโอกาสให้ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อส่งผลให้การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล อาศัยการมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ และร่วมกำกับติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จะทำให้เกิดการยกระดับการป้องกันการทุจริต จนนำไปสู่การบริหารจัดการภาครัฐที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป” รองอธิบดี สถ. กล่าว

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสันติธร ยิ้มละมัยประเทศไทยได้อะไรจาก ITAITAอปท.ความโปร่งใสหน่วยงานรัฐ

ข่าวแนะนำ

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564 เวลา 03:42 น.