ไลฟ์สไตล์
100 year

เทียบชัด 2 มาตรการ "เพิ่งตกงาน" ได้ "ม.33 เรารักกัน" หรือ "เราชนะ"

ไทยรัฐออนไลน์
25 ก.พ. 2564 00:22 น.
SHARE
  • เทียบ "เราชนะ-ม.33 เรารักกัน" ต่างกันอย่างไร ใครมีสิทธิ์บ้าง
  • คนเพิ่งตกงาน มีสิทธิ์ได้รับมาตรการเยียวยาจาก "ม.33 เรารักกัน" หรือไม่
  • เพิ่งตกงาน เข้าเกณฑ์รับสิทธิ์ "เราชนะ" หรือ "ม.33 เรารักกัน"

หลายคนคงเกิดคำถามไม่มากก็น้อย ว่า "เราชนะ" และ "ม.33 เรารักกัน" แตกต่างกันอย่างไร ถ้าสรุปสั้นๆเข้าใจง่ายๆ มาตรการ "เราชนะ" จะพุ่งเป้าดูแลแรงงานนอกระบบ หรือผู้มีอาชีพอิสระเป็นหลัก ขณะที่ "ม.33 เรารักกัน" จะดูแลผู้ประกันตนในระบบ "ประกันสังคม มาตรา 33" เป็นหลัก แม้จะแบ่งแยกชัดเจน แต่สำหรับ "คนเพิ่งตกงาน" อาจสับสนว่าตนเองเข้าข่ายรับสิทธิ์มาตรการไหนกันแน่???

ข่าวแนะนำ

ก่อนจะคลายข้อ "สงสัย" ในประเด็นดังกล่าว เราจะเริ่มกันด้วยการเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดๆ ระหว่าง "เราชนะ" และ "ม.33 เรารักกัน" ต่างกันอย่างไร และคุณสมบัติคนเข้าข่ายรับสิทธิ์

"เราชนะ" คือ มาตรการที่รัฐหวังช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยโดยเฉพาะ ทั้งกลุ่มที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อาชีพอิสระ เกษตรกร กลุ่มที่เคยได้รับสิทธิ์คนละครึ่ง หรือเราเที่ยวด้วยกัน รวมถึงกลุ่มที่ไม่เคยได้สิทธิ์ใดๆ จากรัฐ ด้วยการแจกเงินเยียวยา 7,000 บาท ทั้งโครงการ เพื่อใช้จ่ายซื้อสินค้าและจ่ายค่าบริการ

โดยมีการกำหนดคุณสมบัติไว้ชัดเจน 7 ข้อ ได้แก่

1.เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
2.ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม 
3.ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรง ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการฯ 
4.ไม่เป็นข้าราชการการเมืองตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการฯ
5.ไม่เป็นผู้รับบำนาญปกติ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
6.ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด
7.ไม่มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด

นอกจากนี้ "เราชนะ" ยังมีการแบ่งกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์ไว้ 3 กลุ่ม คือ

1.ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน จะได้รับสิทธิ์มาตรการเราชนะโดยอัตโนมัติ ผ่านบัตรคนจน ขณะนี้เริ่มได้รับเงินเยียวยาไปแล้ว สัปดาห์ละ 675-700 บาท และจะได้รับงวดต่อไปในทุกๆ วันศุกร์ จนครบจำนวนเงิน 5,400-5,600 บาท เนื่องจากมีการนำไปคำนวณกับเงินเยียวยาเดิม จะทำให้ภาพรวมได้รับ 7,000 บาทเท่ากับกลุ่มอื่น

2.กลุ่มที่ได้สิทธิ์ "คนละครึ่ง" หรือ "เราเที่ยวด้วยกัน" หากตรวจสอบสิทธิ์ "เราชนะ" ผ่านเกณฑ์ ก็จะได้รับเงินเยียวยาผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเช่นกัน โดยมีการแบ่งจ่ายรายสัปดาห์ ทุกๆ วันพฤหัสบดี สัปดาห์ละ 1,000 บาท

3.ผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์จากมาตรการเยียวยาใดๆ ซึ่งกลุ่มนี้ต้องลงทะเบียน "เราชนะ" ขณะนี้ได้ปิดลงทะเบียน ซึ่งทั้งสองกลุ่มนี้ได้เริ่มจ่ายเงินเยียวยาแล้วผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง 

"ม.33 เรารักกัน" คือ มาตรการช่วยเหลือ ผู้ประกันตนมาตรา 33 ในระบบประกันสังคม ซึ่งถือเป็นกลุ่มตกหล่นจากการช่วยเหลือจากภาครัฐ ดังนั้นรัฐจึงเร่งช่วยเหลือด้วยการจ่ายเงินเยียวยา 4,000 บาทตลอดทั้งโครงการ แบ่งจ่ายเป็นสัปดาห์ละ 1,000 บาท ผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง"

โดยมีการกำหนดคุณสมบัติไว้ชัดเจน 5 ข้อ ได้แก่

1.เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33
2.มีสัญชาติไทย
3.ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4.ไม่ได้รับสิทธิ์โครงการ "เราชนะ"
5.ไม่มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันเกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 31 ธ.ค.2563 

ส่วนคำถาม "เพิ่งตกงาน" จะเข้าเกณฑ์ "ม.33 เรารักกัน" หรือไม่นั้น?

คำถามนี้ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ระบุถึงกรณีดังกล่าวไว้ว่า สำหรับ "กลุ่มตกงาน" หรือ "เพิ่งออกจากงาน" ข้อมูลจากสำนักงานประกันสังคม ระบุว่า มีวันที่ออกจากงาน โดยไม่ได้เข้าทำงานที่ใหม่ ซึ่งหมายถึงวันที่ออกจากกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา 33 เป็นตัวกำหนด เป็นเกณฑ์ ดังนี้

• หากออกจากงาน หรือตกงานขาดจากความเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 หลังวันที่ 19 ม.ค.2564 ยังได้รับสิทธิ์ "ม.33 เรารักกัน" ตรวจสอบคุณสมบัติอื่นๆ หากมั่นใจว่าครบถ้วน ลงทะเบียนได้ที่ "ม33เรารักกัน"

• หากออกจากงาน หรือตกงานก่อนวันที่ 19 ม.ค.2564 ไม่สามารถรับสิทธิ์ "ม.33 เรารักกัน" ได้ แต่สามารถขอรับสิทธิ์ "เราชนะ" ซึ่งสามารถลงทะเบียนได้ที่ธนาคาร 3 แห่ง ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และธนาคาร ธ.ก.ส.ทุกสาขา จนถึง 5 มี.ค.2564

ทั้งนี้เนื่องจากสำนักงานประกันสังคมส่งฐานข้อมูล "ผู้ประกันตนมาตรา 33" ให้กับโครงการเราชนะ เพื่อใช้ในการคัดกรองคุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ์เราชนะที่ต้องไม่อยู่ในกลุ่มผู้ประกันตน ม.33 โดยเป็นข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 19 ม.ค.64 ส่งผลให้ผู้ที่ออกจากงาน หรือตกงาน ก่อน 19 ม.ค.2564 จะไม่มีฐานข้อมูลให้กลุ่มผู้ประกันตนมาตรา 33 หมดสิทธิ์รับ 4,000 บาท "ม.33 เรารักกัน" แต่มีสิทธิ์รับเงิน 7,000 บาท "เราชนะ" เพียงแต่ต้องลงทะเบียนและรอตรวจสอบสิทธิ์. 

เรียบเรียงโดย : หงเหมิน

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

เราชนะม.33เรารักกันมาตรการเยียวยาโควิดฯตกงานโควิดฯspecial contentpremium contentข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 08:04 น.