อว.ประกาศมาตรการป้องกัน "โควิด-19" สั่งมหาวิทยาลัยเน้นสอนออนไลน์

ข่าว

  อว.ประกาศมาตรการป้องกัน "โควิด-19" สั่งมหาวิทยาลัยเน้นสอนออนไลน์

  ไทยรัฐออนไลน์

  3 ม.ค. 2564 16:45 น.

  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของ "โควิด-19" ฉบับที่ 9 พร้อมสั่งมหาวิทยาลัยเน้นการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์

  วันที่ 3 ม.ค. 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ประกาศเรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ฉบับที่ 9 โดยระบุว่า เนื่องจากการระบาดระลอกใหม่ได้ขยายพื้นที่การแพร่โรคออกเป็นวงกว้างกระจายไปในหลายเขตพื้นที่ และการตวจพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่ โดยเฉพาะกรณีที่เป็นการติดเชื้อภายในประเทศมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นในแต่ละวัน ประกอบกับมีการเดินทางของบุคคลจากเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดให้เป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ยังไม่ปรากฏอาการของโรคเป็นเหตุให้เชื้อโรคแพร่ออกไป

  ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลในการกำหนดและบังคับใช้ตามมาตรการต่างๆ ที่มีการกำหนดจังหวัดเป็นพื้นที่ 3 ระดับ ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข และของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) อว. จึงกำหนดมาตรการและแนวทางการปฏิบัติเพิ่มเติม เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานภายในกระทรวง อว. พิจารณาดำเนินการดังนี้

  1.ห้ามใช้อาคารหรือสถานที่ของสถาบันการศึกษาทุกประเภทที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด เพื่อการจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใดๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิกรรมเป็นจำนวนมาก เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้

  - เป็นการเข้าอาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนหรือจัดกิจกรรม เพื่อการสื่อสารแบบทางไกลหรือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

  - เป็นการใช้อาคารหรืสถานที่เพื่อให้ความช่วยเหลือ สงเคราะห์ อุปถัมภ์ หรือให้การอุปการะแก่บุคคล

  - เป็นการปฏิบัติราชการ ปฏิบัติงานตามภารกิจ หรือจัดกิจกรรมของทางราชการหรือกิจกรรมเพื่ประโยชน์สาธารณะ โดยได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

  2.ห้ามจัดกิจกรรมในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด ซึ่งมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากและมีโอกาสติดต่อสัมผัสกันได้โดยง่าย เช่น การประชุม การสัมมนา การจัดเลี้ยง การแจกจ่ายอาหารหรือสิ่งของ เว้นแต่ป็นการดำเนิการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นการจัดกิจกรมในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นสถานที่กักกันโรคโดยมีมาตรการทางสาธารณสุขรองรับ

  3.ในเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดให้เป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด ให้สถานที่ กิจการ หรือการทำกิจกรรมดังต่อไปนี้เปิดดำเนินการได้ภายใต้เงื่อนไข เงื่อนเวลา และการจัตระบบและระเบียบต่างๆ ที่กำหนด

  - การจำหน่ายอาหาหรือเครื่องดื่มในหน่วยงานของ อว. ให้จัดระเบียบการเข้าใช้บริการ จำนวนผู้นั่งบริโภคในร้าน และการจัดสถานที่ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคและคำแนะนำของทางราชการ โดยอาจให้เป็นลักษณะของการนำกลับไปบริโภคที่อื่น

  - เพื่อเป็นการป้องกันและระงับยับยั้งการแพร่โรคที่สอดคล้องกับสถานการณ์ของแต่ละเขตพื้นที่สถานกาณ์ให้เป็นไปตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประกาศกำหนดหรืออาจพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่ออาจพิจารณาสั่งปิด จำกัด หรือห้ามการดำเนินการของพื้นที่ สถานที่หรือพาหนะหรือสั่งให้งดการทำกิกรรมอื่นในขตพื้นที่รับผิดชอบซึ่งมีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ได้ โดยให้ดำเนินการตามมาตรการหรือแนวปฏิบัติตามข้อกำหนด

  4.ให้บุคลากร อว. งดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นซึ่งต้องขออนุญาตต่อผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจอนุญาต และแสดงหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ รวมทั้งเข้ารับการตรวจคัดกรองและต้องปฏิบัติตมมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด อันอาจทำให้ไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและทำให้ต้องใช้ระยะเวลาการเดินทางมากกว่าปกติ ทั้งนี้ กรณีของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้ถือว่าเป็นเขตพื้นที่เดียวกัน

  5.ให้สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานภายใน อว. กำหนดมาตรการในการทำงานสำหรับบุคลากรในสังกัด โดยให้ใช้มาตรการการทำงานที่บ้าน (Work from Home) หรือปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง เพื่อลดการเดินทางและลดการส้มผัสชื้อ โดยให้หัวหนส่วนราชการ/หน่วยงานพิจารณาระดับความเสี่ยงและบริบทของพื้นที่ที่มีความเสี่ยงตามประกาศระดับความเสี่ยงที่ ศบค.กำหนด เพื่อกำหนดสัดส่วนการทำงานที่บ้าน หรือการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง หรือการสสับวันหรือการเหลื่อมเวลาการเข้าปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่ที่มีความเสี่ยง

  6.ให้สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานภายใน อว. ปรับรูปแบบและวิธีการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยเน้นการทำงานในรูปแบบออนไลน์ หรือการจัดประชุมผ่านระบบทางไกล โดยให้หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานพิจารณาปรับระบบการบริหารจัดการและรูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์

  7.ให้สถาบันอุดมศึกษาปรับรูปแบบการเรียนการสอน โดยเน้นการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ หรือแบบผสมผสาน และปรับวิธีการวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เพื่อให้การจัดการศึกษามีความต่อเนื่องและมิให้เกิดผลกระทบต่อนิสิตนักศึกษา

  8.ให้สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานภายใน อว. ดำเนินการตามมาตรการควบคุมหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามที่ อว. ศบค. และ สธ.กำหนดอย่างเคร่งครัด.

  อ่านเพิ่มเติม...

  อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

   วิดีโอแนะนำ

   "แพท ณปภา" ประกาศติดโควิด-19 "น้องเรซซิ่ง" ไม่ติด
   02:44

   "แพท ณปภา" ประกาศติดโควิด-19 "น้องเรซซิ่ง" ไม่ติด

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   โควิด-19สถานการณ์โควิดโควิดวันนี้โควิด 19 ล่าสุดไฮไลต์ไวรัสโคโรน่าเรียนออนไลน์

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 17:35 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์