ไลฟ์สไตล์
100 year

อนุกรรมการ ก.พ.ร.

ซี.12
24 พ.ย. 2563 05:01 น.
SHARE

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.) ชุดใหม่เพื่อเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานของ ก.พ.ร. โดย อ.ก.พ.ร. ใหม่มีด้วยกันทั้งสิ้น 12 คณะ ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานในด้านต่างๆดังนี้

1.อ.ก.พ.ร.เกี่ยวกับการตีความและวินิจฉัยปัญหากฎหมายในการบริหารราชการแผ่นดิน มี นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เป็นประธาน เลขาธิการ ก.พ.ร. เป็น รองประธาน และมีอนุกรรมการประกอบด้วย เลขาธิการคณะรัฐมนตรี นายกมลชัย รัตนสกาววงศ์ นายนพดล เภรีฤกษ์ นางสาวพัชรวรรณ นุชประยูร นางสาวสิบพัน วนวิสุทธิ์ นายสุรชัย ภู่ประเสริฐ นายศุภวัฒน์ สิงห์สุวงษ์

ข่าวแนะนำ

2.อ.ก.พ.ร.เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น มี นายไมตรี อินทุสุต เป็นประธาน เลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นรองประธาน และมีอนุกรรมการประกอบด้วย นายชวลิต ชูขจร นายถาวร พรหมมีชัย นายธงชัย ณ นคร นายธวัชชัย ฟักอังกูร นายนิรวัชช์ ปุณณกันต์ นางประนอม คำเที่ยง นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ นายวีระศักดิ์ เครือเทพ นายวุฒิสาร ตันไชย นายสมคิด จันทมฤก นางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์

3.อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณ มี นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ เป็นประธาน เลขาธิการ ก.พ.ร. เป็น รองประธาน และมีอนุกรรมการประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการคลัง อนุกรรมการผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน นายวีระศักดิ์ เครือเทพ

4.อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการทบทวนบทบาทภารกิจและปรับปรุงโครงสร้างของส่วนราชการ มี นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เป็นประธาน เลขาธิการ ก.พ.ร. เป็น รองประธาน และมีอนุกรรมการประกอบด้วย ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายชัยณรงค์ อินทรมีทรัพย์ นายชาติชาย ณ เชียงใหม่ นายธงทอง จันทรางศุ นางสาวนิธินาถ สินธุเดชะ นายปรัชญา เวสารัชช์ นายพสุ เดชะรินทร์

5.อ.ก.พ.ร.เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพภาครัฐ มี นายธงทอง จันทรางศุ เป็นประธาน เลขาธิการ ก.พ.ร. เป็น รองประธาน และมีอนุกรรมการประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) นายจาดุร อภิชาตบุตร นางทองอุไร ลิ้มปิติ นายนรชิต สิงหเสน นายปรัชญา เวสารัชช์ นายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ นายพสุ โลหารชุน นางเมธินี เทพมณี นางรัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม นางสาววรชยา ลัทธยาพร นายวิเชียร จึงวิโรจน์ นางสาวอรพินท์ สพโชคชัย

6.อ.ก.พ.ร.เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารภาครัฐระบบเปิดและการมีส่วนร่วม มี นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ เป็น ประธาน เลขาธิการ ก.พ.ร. เป็น รองประธาน และมีอนุกรรมการประกอบด้วย นางถวิลวดี บุรีกุล นางสาวทวิดา กมลเวชช นางสาวทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม นางสาวบุญลาภ ภูสุวรรณ นายมีชัย วีระไวทยะ นายราเชนทร์ โกศัลวิตร นางวิลาสินี พิพิธกุล นายสุนิตย์ เชรษฐา

7.อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการส่งเสริมและยกระดับการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการและการประกอบธุรกิจ มี เลขาธิการ ก.พ.ร. เป็น ประธาน นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล เป็น รองประธาน และมีอนุกรรมการประกอบด้วย ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้แทนสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย นายกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดา นายนรชิต สิงหเสนี นายภูมินทร์ หะรินสุต นายมานะ นิมิตรมงคล 

อ.ก.พ.ร.ทุกคณะมีเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ โดยอีก 5 คณะจะนำเสนอในวันพรุ่งนี้.

ซี.12

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

มุมข้าราชการซี.12อ.ก.พ.ร.คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการปกรณ์ นิลประพันธ์ไมตรี อินทุสุตบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ราชการ

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564 เวลา 06:13 น.