ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  พิธีรับโล่รางวัลพระราชทาน การประกวดนวัตกรรมส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน

  ข่าวประชาสัมพันธ์21 ก.ย. 2563 17:50 น.
  SHARE

  กสม.จัดพิธีรับโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ให้แก่เยาวชนผู้ชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมการส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หวังเยาวชนเป็นพลังบวกขับเคลื่อนสังคมเคารพสิทธิมนุษยชนในทุกวิกฤติ

  วันที่ 21 กันยายน 2563 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจัดงานพิธีการรับโล่รางวัลพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา แก่เยาวชนที่ชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาใน “โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน” (Youth Standing Up for Human Rights) ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

  นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการ
  สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “เยาวชนคนรุ่นใหม่ ใส่ใจและยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน” สรุปว่า สิทธิมนุษยชน เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดจนตาย และมีความสำคัญต่อทุกกลุ่มคน ทุกเชื้อชาติ ทุกภาษา และทุกช่วงอายุ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนซึ่งถือเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ที่มีศักยภาพ เนื่องด้วยเยาวชนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ได้รับการศึกษาดีที่สุด มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีที่ทันสมัย อันจะมีส่วนช่วยพัฒนาการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมให้ดีขึ้นได้ โดยในปี 2562 ที่ผ่านมา เป็นปีแห่งการครบรอบ 30 ปี ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child : CRC) ซึ่งอนุสัญญานี้ได้รับการรับรองมากที่สุดในโลกถึง 186 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย สหประชาชาติและองค์กรทางสังคมต่าง ๆ ได้ชี้ให้เห็นว่า เยาวชนทั่วทุกมุมโลกต่างต่อสู้กับภาวะโลกร้อน ต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติ การใช้คำพูดที่สร้างความเกลียดชัง การกลั่นแกล้ง และการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม องค์การสหประชาชาติจึงได้ถือโอกาสพิเศษนั้นรณรงค์ภายใต้หัวข้อ “เยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน” (Youth Standing Up for Human Rights)”

  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ชุดปัจจุบัน เห็นความสำคัญในการเสริมพลังให้เยาวชนมีศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ และทักษะในการเปลี่ยนแปลง ยืนหยัดต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนและความเป็นธรรมในสังคม โดยที่ผ่านมา กสม. ได้ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนเรื่องสิทธิมนุษยชนศึกษากับกลุ่มเยาวชนและครูอาจารย์ผ่านการจัดทำคู่มือจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 ช่วงชั้น สำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย - มัธยมศึกษาตอนปลาย อย่างไรก็ดีเมื่อเกิดวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ก็ถือเป็นโอกาสอันดีที่เยาวชนควรได้มีโอกาสและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อมต่อคุณภาพชีวิตของเยาวชน กสม. จึงได้ดำเนินการโครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชนขึ้น โดยกำหนดให้มีการประกวดผลงานนวัตกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในหัวข้อ “สิทธิมนุษยชนกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19)” และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสังคมจะร่วมกันสนับสนุนให้เยาวชนของเราได้มีบทบาทสำคัญและเป็นพลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงให้สังคมได้ร่วมกันเคารพสิทธิมนุษยชนมากยิ่งขึ้น

  จากนั้น นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ ประธานในพิธีได้เปิดกรวยถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และอัญเชิญโล่รางวัลพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ฯ เพื่อให้เยาวชนผู้ชนะเลิศรับมอบโล่รางวัลพระราชทานฯ ดังต่อไปนี้

  1) ระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร ผลงานภาพยนตร์สั้นเรื่อง “กระสุนฝังใจ... (The Imprint)” สะท้อนปรากฏการณ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสังคมไทย โดยเนื้อหาส่งเสริมให้ผู้ชมตระหนักในสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ทั้งของตนเองและผู้อื่น และให้ทุกคนในสังคมระมัดระวังการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ไม่ใช้เพื่อทำร้ายหรือทำลายผู้อื่น โดยไม่ได้พิจารณาถึงข้อมูลอันแท้จริง และตัดสินผู้อื่นด้วยการใช้ถ้อยคำต่าง ๆ

  2) ระดับอุดมศึกษา ได้แก่ วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬศิลป์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลงาน “สิทธิมนุษยชนลำเพลิน” ศิลปะการแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านอีสานในทำนองกลอนลำประเภทลำเพลิน โดยประพันธ์เนื้อร้องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและให้ความรู้เรื่องการดูแลและป้องกันตนเองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ถ่ายทอดผ่านภาษาถิ่น และมีการฟ้อนรำสอดแทรกภาษามือในบางช่วง เพื่อสื่อความหมายกับผู้ที่ไม่ได้ยินเสียง

  ต่อมา นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ ได้เป็นประธานการมอบเกียรติบัตร และเงินรางวัลจำนวน 100,000 บาทแก่ทีมผู้ชนะเลิศ และมอบโล่รางวัลรองชนะเลิศ เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล ให้แก่ทีมเยาวชนระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษาที่ได้รับรางวัลในลำดับอื่น ๆ จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยมี นางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง นายสมณ์ พรหมรส นางสาวอารีวรรณ จตุทอง นางภิรมย์ ศรีประเสริฐ และ นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีด้วย หลังจากนั้นในช่วงบ่าย มีการฉายวีดิทัศน์พิเศษ เรื่อง “แรงบันดาลใจในการทำงานเพื่อสิทธิเด็กและสิ่งแวดล้อม” โดย นายอเล็กซ์ เรนเดลล์ ทูตสันถวไมตรีด้านสิ่งแวดล้อมคนแรกประจำประเทศไทย รวมทั้งการเสวนา เรื่อง “ทศวรรษใหม่ของเยาวชนผู้ใส่ใจและยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน” โดยเยาวชนและอาจารย์จากทีมผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศทั้งในระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา

  ในช่วงสุดท้าย นายสมณ์ พรหมรส กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวปิดงาน สรุปว่า การประกวดนวัตกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นว่าเยาวชนคนรุ่นใหม่มีความรู้ความเข้าใจ และเท่าทันเรื่องสิทธิมนุษยชน สามารถขยายผลการสร้างเครือข่ายไปยังกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ เพื่อช่วยส่งเสริมให้สังคมเคารพสิทธิ หน้าที่ดำรงชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างเอื้ออาทร ลดข้อพิพาท และข้อขัดแย้งต่าง ๆ และร่วมมือกันแม้ในยามวิกฤติโดยไม่ทิ้งผู้ใดไว้เบื้องหลัง ทั้งนี้ กสม. จะได้นำผลงานนวัตกรรมของเยาวชนที่ได้รับรางวัลไปใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนแก่สังคมต่อไป

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  กสม.กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินวัตกรรมการส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนโควิด-19เยาวชนไทยข่าวทั่วไป

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 20:33 น.