ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  มอบรางวัลเลิศรัฐ (2)

  ซี.1217 ก.ย. 2563 05:01 น.
  SHARE

  รางวัลบริการภาครัฐประเภทนวัตกรรมการบริการได้แจ้งไปแล้วเมื่อวานนี้ มาวันนี้เป็นรางวัลบริการภาครัฐประเภทพัฒนาการบริการ มีที่ดีเด่นจํานวน 10 รางวัล ประกอบด้วย

  1.กรมการแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โครงการคัดกรองมะเร็งลําใส้ใหญ่และไส้ตรง ฝันที่เป็นจริงของคนไทย 2.กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สํานักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า โครงการสร้างแบรนด์ประเทศไทยผ่านสินค้าและบริการที่มีคุณภาพที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark 3.กรมสรรพากร กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กองกฎหมาย กองมาตรฐานการจัดเก็บ ภาษี และศูนย์สารนิเทศ ภาษีสรรพากร “น้องอารี” ผู้ช่วยอัจฉริยะเรื่องภาษีสรรพากร 4.กองทัพบก หน่วยศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก โรงพยาบาลอานันทมหิดล โครงการพัฒนาเพื่อการผ่าตัดหัวใจและโรคทรวงอก โรงพยาบาลอานันทมหิดล เพื่อให้การบริการรักษาแก่ผู้ป่วยภายในจังหวัดลพบุรีและผู้ป่วยในเขตสุขภาพที่ 4 รวมถึงจังหวัดพื้นที่ภาคกลางตอนบน 5.สํานักงานประกันสังคมสํานักสิทธิประโยชน์ การให้บริการกรณีทันตกรรมโดยไม่ต้องสํารองจ่าย

  6.สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ โรงพยาบาลเบตง ระบบการให้บริการผู้ป่วยนอก โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 7.สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ นวัตกรรมระบบการบริหารจัดการรถพยาบาลแบบรวมศูนย์ 8.สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลระยอง 9.สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลลําปาง หัวใจดูแลด้วยหัวใจ 10.จังหวัดประจวบ-คีรีขันธ์ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ไร้ถังขยะ

  นอกจากนั้นยังมี รางวัลบริการภาครัฐประเภทขยายผลมาตรฐานการบริการ 1 รางวัล คือ กรมพัฒนาที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน การปรับเปลี่ยนพื้นที่นาข้าวไม่เหมาะสมเป็นสินค้าอื่นตามการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม

  รางวัลบริการภาครัฐประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ 1 รางวัล มี 5 หน่วยงานได้ร่วมกันคือ กรมที่ดิน กรมธนารักษ์ กรุงเทพมหานคร กรมโยธาธิการและผังเมือง สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ระบบให้บริการค้นหาตําแหน่ง แปลงที่ดินด้วยระบบภูมิสารสนเทศทางอินเตอร์เน็ต

  รางวัลชุดต่อมา เป็น รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม เป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารราชการบนพื้นฐานความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง โดยส่วนราชการที่ได้รับใน ระดับดีเด่น มี 16 รางวัล

  รางวัลเปิดใจใกล้ชิดประชาชน 1 รางวัล คือ กรมสรรพากร

  รางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม 6 รางวัล คือ 1.กรมการแพทย์ รวมพลัง เยียวยา ผู้ติดฝิ่น สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 2.กรมป่าไม้ สานพลังเครือข่าย เพื่อสร้างป่าอย่างยั่งยืน พื้นที่อําเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 3.กรมสุขภาพจิต บ้านทําเนียบร่วมใจ ปฏิบัติการฉุกเฉินฉับไว ปลอดภัย ลดรุนแรงสร้างความแข็งแกร่งชุมชน 4.สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หมู่บ้านสีขาวชุมชนบําบัดยาเสพติด ครอบครัวร่วมรักษ์ ฮักเวียงหนองล่องอย่างยั่งยืน 5.จังหวัดร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ดร่วมใจอนุรักษ์ป่าดงทําเลดอนใหญ่ 6.สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) คู่วิถีคนอยู่ร่วมกับป่า ลดพื้นที่ทําไร่หมุนเวียน

  รางวัลผู้นําหุ้นส่วนความร่วมมือ 4 รางวัล คือ 1.กลุ่มเครือข่ายจิตอาสาพิทักษ์ป่าดงทําเลดอนใหญ่ ร้อยเอ็ดร่วมใจอนุรักษ์ป่าดงทําเลดอนใหญ่ 2.นายจรูญ ฤทธิ์เรือนคํา ผู้ใหญ่บ้านวังสะแกงใต้ อําเภอเวียงหนองล่อง ลําพูน หมู่บ้านสีขาวชุมชนบําบัดยาเสพติด ครอบครัวร่วมรักษ์ฮักเวียงหนองล่องอย่างยั่งยืน 3.นายสุจิน นาคบํารุง หัวหน้าทีมปฏิบัติการฉุกเฉินจิตเวช บ้านทําเนียบ และกำนันตำบลบ้านทำเนียบ อำเภอคีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี บ้านทำเนียบร่วมใจปฏิบัติการฉุกเฉินฉับไว ปลอดภัย ลดรุนแรง สร้างความแข็งแกร่งชุมชน 4.พระครูวรวรรณวิวัฒน์ ดร.เจ้าอาวาสวัดบ้านหลวง และเจ้าคณะตําบลโหล่งขอด โหล่งขอดโมเดล : รูปแบบการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน

  บอกแล้วว่ารางวัลมีมากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นต้องต่อกันอีกวัน.

  “ซี.12”

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  มุมข้าราชการซี.12รางวัลเลิศรัฐรางวัลบริการภาครัฐรางวัลเปิดใจใกล้ชิดประชาชนรางวัลผู้นําหุ้นส่วนความร่วมมือรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนราชการ

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 03:15 น.