ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  ก.เกษตรฯ รับสมัคร 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 27 ส.ค.-2 ก.ย.นี้

  ไทยรัฐออนไลน์1 ก.ย. 2563 07:53 น.
  SHARE

  งานมาแล้ว อย่าลืมเตรียมตัวให้พร้อม กระทรวงเกษตรฯ เปิดรับสมัครโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ เริ่ม 27 ส.ค. – 2 ก.ย.นี้

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชวนเกษตรกรสมัครเข้าร่วม โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อส่งเสริมการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาเป็นพื้นที่เรียนรู้ในรูปแบบหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ และเพิ่มพื้นที่เก็บกักน้ำสำหรับทำการเกษตร โดยกำหนดเป้าหมายเกษตรกรไว้จำนวน 64,144 ราย (16 ราย/ตำบล) เป้าหมายการจ้างงานเกษตรกร 32,072 ราย (8 ราย/ตำบล) ครอบคลุมพื้นที่ 4,009 ตำบล 75 จังหวัด

  สำหรับผู้ที่สนใจจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  1. คุณสมบัติเกษตรกร
  (1) ต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือเกษตรกรทั่วไป หรือทายาทเกษตรกร หรือแรงงานคืนถิ่น หรืออาสาสมัครเกษตรกรในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  (2) มีอายุระหว่าง 18 – 60 ปี และมีสัญชาติไทย
  (3) พื้นที่ที่ใช้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ต้องเป็นพื้นที่ที่เป็นผืนเดียวกันไม่น้อยกว่า 3 ไร่ และเป็นพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิถูกต้องตามกฎหมาย โดยเอกสารสิทธิต้องเป็นของผู้สมัครหรือเป็นของทายาทของผู้สมัคร (บิดากับบุตร มารดากับบุตร สามีกับภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมาย) และผู้สมัครต้องมีที่พักอาศัยในพื้นที่ที่ใช้สมัครเข้าร่วมโครงการ
  (4) เจ้าของเอกสารสิทธิตามข้อ (3) ต้องยินยอมให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อดำเนินโครงการฯ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 ปี โดยมีการลงลายมือชื่อหรือประทับลายนิ้วมือในหนังสือยินยอม
  (5) ผู้สมัครและพื้นที่ที่ใช้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ต้องไม่อยู่ในโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 5 ประสาน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  2. คุณสมบัติของผู้รับจ้างงาน

  (1) เป็นเกษตรกรทั่วไป หรือทายาทเกษตรกร หรือแรงงานคืนถิ่น หรืออาสาสมัครเกษตรกรในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  (2) อายุระหว่าง 18 - 60 ปีบริบูรณ์ และมีสัญชาติไทย
  (3) วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
  (4) มีที่พักอาศัยอยู่ในตำบลที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ
  (5) ต้องมีอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ (smartphone) ฯลฯ
  (6) ไม่เป็นข้าราชการประจำ หรือข้าราชการบำนาญ รวมทั้งข้าราชการการเมือง ลูกจ้างของกระทรวง กรมที่มีฐานะเทียบเท่าพนักงานส่วนท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น และไม่เป็นลูกจ้างเอกชน
  (7) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง
  (8) ต้องไม่เป็นเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมปรับปรุงแปลงตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
  (9) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง


  ทั้งนี้ ผู้สนใจ สามารถตรวจสอบคุณสมบัติและยื่นใบสมัครทางออนไลน์ได้ที่ http://ntag.moac.go.th หรือสมัครด้วยตนเองที่เกษตรตำบล หรือสำนักงานเกษตรอำเภอ เริ่ม 27 สิงหาคม – 2 กันยายน นี้.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  กระทรวงเกษตร1ตำบล1กลุ่มเกษตรเกษตรทฤฎีใหม่เปิดรับสมัครเกษตรตำบลเกษตรอำเภอเกษตร

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 22:34 น.