ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  สส. ติวเข้ม บุคลากรศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ Zero Waste

  ข่าวประชาสัมพันธ์13 ก.ค. 2563 16:00 น.
  SHARE

  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักประจำศูนย์เรียนรู้ชุมชนและโรงเรียนต้นแบบการจัดการขยะเหลือศูนย์ 5 แห่ง ระหว่างวันที่ 9 - 11 กรกฎาคม 2563 ณ จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อเตรียมความพร้อมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดและหลักการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ทั้งระบบ ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดกระบวนการดำเนินงานให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรต่างๆ นำแนวทางไปประยุกต์ใช้ต่อไปได้ ภายใต้แนวคิด Zero Waste (ขยะเหลือศูนย์) โดยใช้หลัก 3Rs

  นางภาวินี ณ สายบุรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร จัดการขยะที่ต้นทาง โดยใช้หลัก 3Rs มาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ Reduce ใช้น้อย ลดปริมาณขยะให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด Reuse ใช้ซ้ำ หมุนเวียนใช้ใหม่ก่อนทิ้ง และ Recycle นำไปแปรรูปเพื่อมาใช้ใหม่ โดยสนับสนุนการดำเนินงานชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ตั้งแต่ปี 2552 และขยายไปสู่โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ในปี 2556 ตลอดจนยกระดับให้เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการจัดการขยะเหลือศูนย์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดกระบวนการดำเนินงานให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรต่างๆ นำแนวทางไปประยุกต์ใช้ต่อไปได้ ซึ่งปัจจุบันมีศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการจัดการขยะเหลือศูนย์ จำนวน 27 แห่ง และศูนย์เรียนรู้โรงเรียนต้นแบบการจัดการขยะเหลือศูนย์ จำนวน 14 แห่ง

  โดยในปีงบประมาณ 2563 นี้ได้เตรียมจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการจัดการขยะเหลือศูนย์เพิ่มเติม อีก 3 แห่ง ได้แก่ ชุมชนบ้านรางพลับ ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ชุมชนบ้านดอยกลอย ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ชุมชนโนนกล้วยหอม ต.บ้านแฮด อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น และศูนย์เรียนรู้โรงเรียนต้นแบบการจัดการขยะเหลือศูนย์ อีก 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น และโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม ต.หนองแก้ว อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ

  ผู้เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักประจำศูนย์เรียนรู้ชุมชนและโรงเรียนต้นแบบการจัดการขยะเหลือศูนย์ในครั้งนี้ ประกอบด้วย บุคลากรหลักของชุมชนปลอดขยะ ทั้ง 3 แห่ง และบุคลากรหลักของโรงเรียนปลอดขยะ ทั้ง 2 แห่ง รวม 50 คน โดยทั้งหมดจะได้เรียนรู้แนวทางการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ให้เกิดความยั่งยืน เทคนิคการเป็นวิทยากรและการพูดในที่สาธารณะ การเสวนา บทเรียนความสำเร็จศูนย์เรียนรู้ต้นแบบปลอดขยะระดับประเทศ “คิดอย่างไร ทำอย่างไร ให้ยั่งยืน” และ Workshop การจัดทำแผนปฏิบัติการ/โครงการสร้างการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้โดยกระบวนการมีส่วนร่วม ตลอดจนการศึกษาดูงานการจัดการสิ่งแวดล้อมและขยะมูลฝอย ในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมสส.Zero Wasteขยะเหลือศูนย์โรงเรียนต้นแบบการจัดการขยะศูนย์เรียนรู้ชุมชนขยะ

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้