ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  ทบ.ผุดโครงการ "คลังอาหาร" เตรียมพร้อมรับมือ "โควิด-19"

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์8 ก.ค. 2563 05:15 น.
  SHARE

  (ภาพ : พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้ช่วย ผบ.ทบ. และคณะ ติดตามดูความคืบหน้าโครงการทำแปลงเกษตรกรรมตัวอย่างในพื้นที่ ต.แก่งเสี้ยน และ ต.เกาะสำโรง อ.เมืองกาญจนบุรี นำร่องสร้างผลผลิตด้านอาหาร.)

  ช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส “โควิด-19” ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในสังคม ไม่สามารถออกไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติเหมือนก่อน ทำให้พี่น้องประชาชนไม่มีรายได้ ก่อให้เกิดปัญหาว่างงาน

  บริษัทห้างร้านต่างๆประสบปัญหาสินค้าที่ผลิตออกมาขายไม่ได้ เกิดหนี้สาธารณะ รวมถึงปัญหาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศที่มีรายได้หลักมาจากการท่องเที่ยวและการส่งออก สร้างความเสียหายต่อประเทศอย่างมหาศาล

  องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประเมินว่าโลกจะต้องเผชิญกับสถานการณ์วิกฤตินี้ไปอีก 12-18 เดือนเป็นอย่างน้อยนับจากนี้จนกว่าจะมีวัคซีนหรือมีภูมิต้านทานธรรมชาติเกิดขึ้น

  รวมถึง กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้ออกมาเตือนว่า เศรษฐกิจโลก ในปีนี้จะเข้าสู่สภาวะเศรษฐกิจถดถอยจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งจะทำให้เกิดวิกฤติเศรษฐกิจครั้งเลวร้ายที่สุด นับแต่ยุคเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ที่เรียกว่า Great Depression ในช่วงทศวรรษที่ 1930 ที่ผ่านมา

  ส่วน ธนาคารโลก มองว่า วิกฤติโควิด-19 ถือเป็นภาวะ “ช็อกโลก” ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการค้าระหว่างประเทศ การท่องเที่ยว การบริการ รวมถึงห่วงโซ่อุปทานของโลก และยังคาดการณ์ว่าการระบาดของโควิด-19 จะสร้างผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อ เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย รวมทั้ง ประเทศไทย ด้วย

  ในขณะที่ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เผยถึง อัตราการว่างงาน ของ ประเทศไทย ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2563 ว่า พิษโควิด-19ทำให้คนเสี่ยงตกงาน 8.4 ล้านคน

  เป็นที่คาดการณ์กันว่าคนไทยจะต้องเผชิญกับความยากลำบากยิ่งขึ้นและยาวนานในอนาคต

  แปลงเกษตรกรรมตัวอย่างที่ดำเนินการโดย กองทัพภาคที่ 1 ถูกจัดทำอย่างเป็นระบบ มีการปลูกแบบยกร่องและวางระบบท่อน้ำ โดยใช้แอปพลิเคชันควบคุมการใช้น้ำผ่านระบบโทรศัพท์มือถือและใช้โดรนในการให้ปุ๋ย.

  ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวเป็นการล่วงหน้า และถือเป็นภาระหน้าที่สำคัญของ กองทัพบก ที่จะต้องเตรียมการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้มีอาหารไว้บริโภคในยามบ้านเมืองคับขัน

  กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ 1 จึงได้เป็นผู้นำในการวางยุทธศาสตร์ที่จะสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ด้วยการเดินหน้าจัดทำ โครงการสร้างผลิตผลทางการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับกำลังพล ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19

  ด้วยการจัดพื้นที่ทำเกษตรกรรมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่พระราชทานไว้มาดำเนินการ

  พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้ช่วย ผบ.ทบ. สอบถามผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน โครงการ “คลังอาหารกองทัพบก” ด้วยความสนใจ.

  เป็นการดำเนินการในลักษณะเดียวกันกับโครงการอื่นๆที่ กองทัพบก ได้ดำเนินการอยู่แล้วในปัจจุบัน อาทิ โครงการฟาร์มตัวอย่าง, โครงการทหารพันธุ์ดี และโครงการพระราชดำริต่างๆ เป็นต้น

  ควบคู่ไปกับการใช้ นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยในขั้นต้นได้เริ่มทำ แปลงเกษตรกรรมตัวอย่าง บนพื้นที่ 2 แห่งในจังหวัดกาญจนบุรี คือ ที่ ต.แก่งเสี้ยน อ.เมืองกาญจนบุรี ขนาดพื้นที่ 40 ไร่ และที่ ต.เกาะสำโรง อ.เมืองกาญจนบุรี พื้นที่ 20 ไร่

  วันก่อน พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ผู้ช่วย ผบ.ทบ. นำคณะไปตรวจดูความคืบหน้าของการทำแปลงเกษตรกรรมตัวอย่างในพื้นที่ทั้ง 2 แห่ง พบว่ามีความพร้อมที่จะเป็นแปลงตัวอย่างในการนำไปขยายผลทำแปลงเกษตรกรรมในพื้นที่ของหมู่บ้าน เพื่อสร้างผลผลิตได้ทันทีเมื่อเกิดวิกฤติทางด้านอาหารขึ้นในประเทศ

  โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนในด้านต่างๆ เช่น การเตรียมแหล่งน้ำธรรมชาติ และ การใช้น้ำจากบ่อบาดาล โดยการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์, การวางระบบท่อน้ำและให้น้ำอย่างทั่วถึงตลอดพื้นที่

  บ่อพักน้ำถูกสร้างไว้ริมแปลงผัก เพื่อนำน้ำออกมาใช้ในกรณีฉุกเฉิน โดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อประหยัดค่าใช้ไฟฟ้า.

  รวมถึงการนำ แอปพลิเคชัน มาควบคุมการให้น้ำผ่าน โทรศัพท์มือถือ เพื่อควบคุมปริมาณน้ำให้พอเหมาะกับพืชแต่ละชนิดได้อย่างแม่นยำ

  นอกจากนั้นยังมีการนำเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวที่มีความสมบูรณ์ หลากหลายชนิดมาปลูกสลับกันอย่างต่อเนื่องตามอายุของผักแต่ละชนิด เพื่อให้มีผลผลิตหลากหลายตามความต้องการ

  พร้อมกับการให้ปุ๋ยโดยการใช้ อากาศยานไร้คนขับ หรือ โดรน (Drone) โดยเตรียมสูตรปุ๋ยที่มีความจำเป็นและเหมาะสมกับพืชผักในปริมาณที่ถูกต้อง ทำให้พืชผักเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์ตามหลักวิชาการ

  ผักงอกงามในแปลงเกษตรกรรมตัวอย่าง ที่ กองทัพภาคที่ 1 รับนโยบายจาก กองทัพบก ปลูกนำร่องสร้างคลังอาหาร เตรียมพร้อมรับมือ “โควิด-19”.
  อีกมุมหนึ่งของแปลงเกษตรตัวอย่าง ที่ผักกำลังเจริญงอกงาม.

  จุดมุ่งหมายของโครงการเพื่อจะนำที่ดินที่อยู่ในความรับผิดชอบของ กองทัพบก มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน ด้วยการสร้างให้มี แหล่งอาหารสำรอง (Food Bank) สร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้กับประเทศ

  อีกทั้งเป็นการยืนยันว่า กองทัพบกจะเป็นหน่วยงานที่ยืนเคียงข้างประชาชน ในการร่วมแก้ไขปัญหาภายใต้วิกฤติที่หนักหนาสาหัสของประเทศ เพื่อให้ผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน

  แผงโซลาร์เซลล์ที่ภาคเอกชนสนับสนุนถูกนำไปติดตั้งใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสูบน้ำจากแหล่งน้ำไปยังแปลงเกษตรเป็นการลดค่าใช้จ่าย.
  ถนนทางเข้าและรอบแปลงผักติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อให้มีไฟส่องสว่างได้ตลอดทั้งคืน.

  ขณะเดียวกันยังได้นำเกษตรกรและประชาชนผู้ว่างงานเนื่องจากได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มาร่วมเป็นผู้ผลิตพืชผลกับโครงการ

  ส่วนผลผลิตที่ได้จะนำมาใช้เป็นสวัสดิการให้กับกำลังพล และนำออกจำหน่ายให้กับประชาชนในราคาถูก เพื่อช่วยเหลือกันตามนโยบายกองทัพบก.


  สรวุฒิ จงสกุล

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  คลังอาหารเศรษฐกิจโลกโควิด-19เศรษฐกิจพอเพียงแหล่งอาหารสำรองความมั่นคงทางด้านอาหารผลกระทบโควิด-19ข่าวทั่วไป

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้