ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  การบริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนในรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ New Normal

  ข่าวประชาสัมพันธ์2 มิ.ย. 2563 11:01 น.
  SHARE

  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 ในระยะเวลาที่มีการคลี่คลายลง กรมการปกครองได้กำหนดนโยบายให้สำนักทะเบียนซึ่งเป็นหน่วยที่ให้บริการประชาชน ด้านทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติงานให้บริการในรูปแบบใหม่ New Normal เพื่อการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และสร้างความเชื่อมั่น ใส่ใจคุณภาพความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติหน้าที่ และประชาชนผู้รับบริการ ดังนี้

  1. ก่อน/ขณะ เข้ารับบริการด้านการทะเบียนและบัตร
    1.1 ผู้รับ/ผู้ให้บริการ ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
    1.2 กำหนดทางเข้าออก
    1.3 กำหนดจุดคัดกรอง จัดมาตรการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย (ไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส)
    1.4 ติดสติกเกอร์ หรือกำหนดสัญลักษณ์ว่าได้ผ่านการคัดกรอง
    1.5 กำหนดมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม โดยจัดที่นั่งพักคอยเว้นระยะอย่างน้อย 1 เมตร
    1.6 จำกัดจำนวนผู้เข้ารับบริการ โดยใช้ระบบบัตรคิว ควบคุมระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร หากผู้รับบริการจำนวนมากให้พักคอยนอกห้องสำนักทะเบียนก่อน

  2. ด้านสถานที่ให้บริการด้านการทะเบียนและบัตร
    2.1 ทำความสะอาดพื้นที่ และพื้นผิวสัมผัส โดยเฉพาะจุดสัมผัสสาธารณะ รวมถึงห้องน้ำ เป็นประจำทุกวัน อย่างน้อยวันละ 3 ครั้ง
    2.2 ปรับปรุงสถานที่ให้บริการให้มีมาตรฐาน กำหนดพื้นที่ให้บริการเจ้าหน้าที่ 30% ผู้รับบริการ 70%
    2.3 จัดทำฉากที่มีลักษณะโปร่งใสกั้นเคาน์เตอร์บริการระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ

  3. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการด้านการทะเบียนและบัตร
    3.1 ผู้ให้บริการต้องหมั่นล้างมือ ทำความสะอาดอุปกรณ์ ติดตั้งเจลแอลกอฮอล์ตามจุดบริการที่เหมาะสมและเพียงพอ
    3.2 กำหนดช่องบริการด่วนพิเศษ สำหรับงานทะเบียนที่สามารถดำเนินการได้โดยเร็ว
    3.3 เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการกำหนดมาตรการนัดหมายล่วงหน้าเพื่อควบคุมจำนวนผู้รับบริการ โดยสำรวจผู้รับบริการกำหนดวัน เวลา นัดหมายผ่านทางโทรศัพท์ โดยการจัดตั้งกลุ่ม Line หรือ Facebook สำหรับสำนักทะเบียนในพื้นที่
    3.4 กรณีผู้รับบริการจำนวนมาก ให้เจ้าหน้าที่จัดให้คำแนะนำ/เสนอทางเลือก ให้ผู้รับบริการพิจารณาไปรับบริการ ณ สำนักทะเบียนใกล้เคียงแทน เพื่อลดความเสี่ยง และลดความหนาแน่นในการให้บริการ
    3.5 ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ให้ผู้รับบริการชะลอเรื่องที่ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการติดต่อกับสำนักทะเบียนออกไปก่อน

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย โทร. 0-2791-7046 หรือ สายด่วน 1548

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  กรมการปกครองบัตรประจำตัวประชาชนบัตรประชาชนNew Normalสำนักทะเบียนกลางกระทรวงมหาดไทย

  คุณอาจสนใจข่าวนี้