ข่าว
100 year

สปสช.ดูแลเต็มที่บุคลากรสาธารณสุขติดโควิด-19

ไทยรัฐฉบับพิมพ์26 มี.ค. 2563 08:07 น.
SHARE

นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า ขณะนี้มีบุคลากรทางการแพทย์ภาครัฐติดโรคโควิด-19 จากการให้บริการผู้ป่วย สปสช.พร้อมสนับสนุนเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่บุคลากรที่ติดโรคโควิด-19 จากการให้บริการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับเงิน การจ่ายเงิน การรักษาเงิน และรายการของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการสนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขและค่าใช้จ่ายอื่น พ.ศ.2559 ทั้งนี้มีหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นไว้ 3 กรณี ประกอบด้วย

1.กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวร หรือเจ็บป่วยเรื้อรังที่ต้องได้รับการรักษาตลอดชีวิตและมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการดำรงชีวิต จ่ายเงินช่วยเหลือได้ตั้งแต่ 240,000 บาท แต่ไม่เกิน 400,000 บาท

2.กรณีสูญเสียอวัยวะ หรือพิการที่มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต จ่ายได้ตั้งแต่ 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 240,000 บาท

และ 3.กรณีบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยต่อเนื่อง จ่ายได้ไม่เกิน 100,000 บาท

นพ.ศักดิ์ชัยกล่าวต่อว่า บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้รับความเสียหายหรือติดโรคโควิด-19 จากการให้บริการผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือสิทธิบัตรทอง สามารถยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ที่ สปสช.สาขาเขตพื้นที่ หรือหน่วยบริการที่ปฏิบัติหน้าที่ภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ทราบความเสียหาย ซึ่งจะมีคณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น เป็นผู้พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

โควิด-19COVID-19สปสช.สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบัตรทองข่าววันนี้การศึกษา

Most Viewed