ไลฟ์สไตล์
100 year

มุมข้าราชการ : นบส.1 รุ่น 91

ซี.123 มี.ค. 2563 05:01 น.
SHARE

หลักสูตรบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รุ่น 91 ของสำนักงาน ก.พ. ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมออกมาแล้ว

กำหนดการฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน ถึงวันที่ 5 กันยายน 2563 โดยมีข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆเข้ามาทั้งสิ้น 130 คนในรุ่น 91 ซึ่งจะค่อยๆนำมาบันทึกไว้ให้เป็นที่รับรู้ว่า นี่คือคนที่มีโอกาสก้าวไปสู่ตำแหน่งบริหารระดับรองอธิบดีในอนาคต

ข่าวแนะนำ

จาก สำนักนายกรัฐมนตรี มี 1.นางจรรยา อัมหิรัญ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์ 2.นายฐิตินันท์ สิงหา ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 3.นางสาวจินตนา จ้อยจุมพจน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 4.นางสาวอัจฉรา พรหมกระแสร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 5.นางสาวกฤษณา นิลศรี ผู้อำนวยการกองการประชุมคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 6.นางสาวเบญจมาศ ทองศิริ รักษาราชการผู้แทน ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักข่าวกรองแห่งชาติ 7.นายสารสิน ศิริถาพร ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบงบประมาณและการจัดการ สำนักงบประมาณ 8.นายธีรภัทร จุนทการ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 9.นางชื่นสุมน นิวาทวงษ์ ผู้อำนวยการกองกฎหมายการบริหารราชการแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 10.นางอรวรรณ คงธนขันติธร นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ สำนักงาน ก.พ. 11.นางพรทิพย์ แก้วมูลคำ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ สำนักงาน ก.พ.ร. 12.นายวิรัตน์ ธัชศฤงคารสกุล ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 13.นายนฤชา ฤชุพันธุ์ ผู้อำนวยการกองบริหารการลงทุน 5 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

จาก กระทรวงการคลัง มี 14.นายสิทธิรัตน์ ดรงคมาศ ผู้ อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง 15.นางสาวอารีย์ วรรณาเจริญกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง 16.นางสาวสุภัทรา ส่องประทีป ผู้ อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์ 17.นางสาววาสนา สมมุติ คลังจังหวัดลำปาง 18.นายสมบัติ พัฒนมาศ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร 19.นายเศรษฐพร ศรีติพันธ์ สรรพสามิตพื้นที่สงขลา 20.นายอนิรุต หนูหน่าย สรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2 21.นางสาวพรศิริ เหล่าพัชรกุล ผู้อำนวยการกองมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร กรมสรรพากร 22.นายจีรวัฒน์ หงสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

จาก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มี 23.นางสาววนิดา พันธ์สอาด ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา 24.นายสิโรตม์ มียศ เลขานุการกรม กรมการท่องเที่ยว

จาก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มี 25.นางภิญญา จำรูญศาสน์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ 26.นางบุญรกา ทัพมงคล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 27.นางสิริวิมล เหมะธุรินทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี 28.นางสาวบงกช สัจจานิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 29.นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี 30.นางสาวกฤติมา โรจนทัพพะ ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง จังหวัดพิษณุโลก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

เอาแค่นี้ก่อนไว้วันพรุ่งนี้จะมีต่อของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงต่อไป.

“ซี.12”

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

มุมข้าราชการซี.12หลักสูตรบริหารระดับสูงนบส.1 รุ่น 91การฝึกอบรมข้าราชกาสำนักงาน ก.พ.

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันพุธที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 10:00 น.