ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  บางกอกน้อยโมเดล : "ศิริราช" สร้างระบบฐานสุขภาพเชิงรุกสู้ความเข้มแข็งชุมชนที่ยั่งยืน

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์25 ก.พ. 2563 05:01 น.
  SHARE

  บางกอกน้อยโมเดล

  อีกหนึ่งโครงการเพื่อชุมชน ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) จับมือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่าย โดยเฉพาะประชากรเขตบางกอกน้อย พื้นที่รอบ รพ.ศิริราช ร่วมกันสร้างระบบฐานสุขภาพเชิงรุก

  จุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อให้ชุมชนช่วยกันสร้างความเข้มแข็งในการดูแลสุขภาพตนเอง ลดปัจจัยเสี่ยงที่ก่อเกิดโรคภัยไข้เจ็บ นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

  “บางกอกน้อยโมเดลเปิดตัวตั้งแต่ปี 2561 เริ่มจากการสำรวจข้อมูลสุขภาพประชากรในเขตบางกอกน้อย ครอบคลุม 5 มิติ ประกอบด้วย สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ผ่านแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ รวมถึงลงพื้นที่สัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึก จนได้ข้อมูลมากถึง 3,000 ข้อมูล จากนั้นนำมาวิเคราะห์ วางแผนหาแนวทางแก้ไขปัญหาสุขภาพและความเสี่ยงต่างๆ พร้อมกับจัดทำเป็นโครงการรองรับ ซึ่งขณะนี้มีทั้งหมด 13 โครงการที่ดำเนินการ กับกลุ่มเป้าหมายในชุมชน” ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มม.ฉายให้เห็นภาพบางกอกน้อยโมเดล

  ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา
  ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา

  สำหรับ 13 โครงการที่กำลังดำเนินการกับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ทั้งอายุและอาชีพ มีดังนี้ 1.โครงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครกู้ชีพผู้ป่วยภาวะหัวใจหยุดเต้นกะทันหัน เน้นกลุ่มเป้าหมายผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง โดยสอนทำ CPR และการใช้เครื่อง AED พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายอาสาสมัครกู้ชีพบางกอกน้อย 2.โครงการ “Basic CPR for High School Teenager” เน้นนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ร.ร.สตรีวัดระฆัง

  โดยสอนทำ CPR อย่างถูกต้อง เพื่อเป็นเครือข่ายช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้น 3.โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการการเพิ่มสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุที่มีภาวะก่อนเปราะบางโดยใช้โปรแกรมเสริมสร้างสุขภาพผ่านระบบการแพทย์ทางไกลในชุมชนเมือง เน้นผู้สูงอายุชุมชนวัดไชยทิศ และชุมชนโดยรอบ 4.โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ CSR with CBR (Community-Based Rehabilitation) เน้นผู้สูงอายุชุมชนตรอกข้าวเม่า โดยเสริมสร้างศักยภาพให้ผู้สูงอายุที่มีร่างกายแข็งแรง ร่วมเรียนรู้ทักษะเสริมสร้างสุขภาพที่ดี เพื่อสร้างแกนนำขยายผลให้กับชุมชน 5.โครงการสร้างเสริมสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยให้กับผู้สูงวัย เน้นกลุ่มผู้สูงอายุที่เสี่ยงพลัดตกหกล้มใน 7 ชุมชนนำร่อง โดยเน้นปรับปรุงห้องน้ำในบ้านให้เหมาะสม

  6.โครงการก้าวมั่นใจ สูงวัยมั่นคงบางกอกน้อย Challenge เน้นผู้สูงอายุชุมชนวัดไชยทิศ โดยสร้างความรู้ความเข้าใจการเดินที่ถูกต้องและเหมาะสม ผสมผสานการใช้เทคโนโลยีเป็นแอปพลิเคชันนับก้าวเดิน 7.โครงการครูเพศวิถีพันธุ์ใหม่สำหรับวัยรุ่น เน้นครูโรงเรียนเขตบางกอกน้อย เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ พร้อมสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อการจัดการเรียนรู้เรื่องเพศวิถีศึกษา 8.โครงการจัดการตนเองสำหรับผู้สูงอายุโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในชุมชน เน้นผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานในชุมชนวัดไชยทิศ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้สามารถดูแลตนเองได้ 9.โครงการโปรแกรมสร้างแรงจูงใจควบคุมตนเองในการลดพฤติกรรมบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยแรงงาน เน้นกลุ่มวัยทำงานในชุมชนวัดโพธิ์เรียง เพื่อลดพฤติกรรมบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และรวมกับอีก 4 โครงการย่อย เป็น โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ Bangkok Noi Place and People เน้นเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในชุมชนวัดสุวรรณาราม สร้างทักษะการนำเที่ยวให้เยาวชนในพื้นที่ พร้อมจัดทำเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์

  ศ.นพ.ประสิทธิ์ ย้ำถึงปัจจัยสู่ความสำเร็จของโครงการว่า “เกิดจากการทำงานระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ที่สำคัญคือชุมชนที่ช่วยกันสร้างความเข้มแข็งในการดูแลสุขภาพตนเองนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน โดยนำเทคโนโลยี เป็นตัวช่วยผสมผสานกับการสื่อสารโดยตรงกับ กลุ่มเป้าหมาย นอกจากจะเกิดประโยชน์กับคนในชุมชนแล้ว เราต้องการจะสร้างเป็นโมเดลต้นแบบให้เกิดการกระจายทุกพื้นที่ในประเทศไทย”

  “ผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนรักในหลวงรัชกาลที่ 9 เราเคยตั้งใจที่จะสืบสานพระราชปณิธานพระองค์ท่าน นำสิ่งดีๆ ที่พระองค์เคยพระราชทานไปปฏิบัติ ถึงเวลาที่เราทุกคนจะปฏิบัติ คำว่ารู้รักสามัคคีจะไม่เกิดขึ้น ถ้าเราไม่ปฏิบัติด้วยกัน เมื่อเราทำงานร่วมกันจะรู้ว่า ความรักสามัคคีทำให้ประเทศเจริญ ขณะเดียวกันเมื่อรู้รักสามัคคีแล้ว สิ่งที่ตามมาคือมีเมตตาให้กับชุมชนอื่น เพื่อช่วยกันยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนอื่นให้ดีขึ้นด้วยเช่นกัน” ความมุ่งมั่นของ ศ.นพ.ประสิทธิ์

  สำหรับเสียงสะท้อนจากผู้ร่วมโครงการ นายคำสอน พลเดช ผู้แทนมอเตอร์ไซค์วิน จากโครงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครกู้ชีพฯ กล่าวว่า “ได้ทักษะความรู้มากมาย จนร่วมเป็นเครือข่ายอาสาสมัคร เพราะหวังว่าจะได้นำความรู้ไปช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้นได้” ส่วน น.ส.ศรุดา บุญประดิษฐ์ นักเรียน ม.4 ร.ร.สตรีวัดระฆัง ผู้แทนเยาวชนที่ร่วมโครงการ Basic CPR กล่าวว่า “ได้เรียนรู้การทำ CPR เบื้องต้น เพื่อให้มีความรู้ติดตัว หากเกิดเหตุฉุกเฉินจะได้ช่วยเหลือทันท่วงที ขณะที่ นางภิรมย์ รัชระวรรณ ผู้แทนผู้สูงอายุที่ร่วมโครงการ กล่าวว่า “อยู่มา 80 ปี เพิ่งได้เจอของดีจากศิริราชที่นำโครงการดีๆมาสู่ชุมชน ทำให้สุขภาพดีขึ้น จากที่เคยเดินลำบากทำให้เดินทรงตัวได้ดีขึ้นมาก”

  ทีมข่าวสาธารณสุข ขอสนับสนุนโครงการดีๆ ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รวมพลังเครือข่ายร่วมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการดูแลสุขภาพตนเอง และหวังเป็นต้นแบบขยายสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นในวงกว้าง เพราะการสร้างต้นทุนของการมีสุขภาพกายและใจที่ดีที่เกิดจากตนเองเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งที่ส่งผลบวกไปสู่ด้านอื่นๆ ด้วย

  เข้าตำรา “อโรคยา ปรมาลาภา” ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ.

  ทีมข่าวสาธารณสุข

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  บางกอกน้อยโมเดลคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสสส.CPR เบื้องต้นทีมข่าวสาธารณสุขโครงการ Basic CPRประสิทธิ์ วัฒนาภาการศึกษา

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 เวลา 08:54 น.