ข่าว
100 year

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายทหารสัญญาบัตร เป็น นายทหารปฏิบัติการพิเศษ

ไทยรัฐออนไลน์22 ก.พ. 2563 13:35 น.
SHARE

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "เขมวันต์ สงคราม" นายทหารสัญญาบัตร เป็น นายทหารปฏิบัติการพิเศษ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ แต่งตั้งให้นายทหารสัญญาบัตรรับราชการ ระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้นายทหารสัญญาบัตรรับราชการอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา ๔ มาตรา ๘ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชกฤษฎีกา จัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕ และมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ มาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๑

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ พลเรือโท เขมวันต์ สงคราม นายทหารพ้นราชการ เป็น นายทหารปฏิบัติการพิเศษ สำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลเรือโท) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๓

(อ่านประกาศฉบับเต็ม ที่นี่)

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ราชกิจจานุเบกษาแต่งตั้งนายทหารนายทหารสัญญาบัตรนายทหารปฏิบัติการพิเศษหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ข่าวทั่วไป

Most Viewed