ข่าว
100 year

ตั้งพระสงฆ์ผู้นำขับเคลื่อนหมู่บ้านศีล 5

ไทยรัฐฉบับพิมพ์22 ม.ค. 2563 09:42 น.
SHARE

พระพรหมเสนาบดี เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา ในฐานะประธานกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “พระสงฆ์ผู้นำขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5” รุ่นที่ 1 ที่วัดไร่ขิง ว่าเพื่อเป็นการขยายผลโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ให้เกิดความเข้มแข็งยิ่งขึ้น

คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการจึงเห็นว่าควรมีการพัฒนาพระสงฆ์ ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญในการดำเนินการโครงการนี้ให้เกิดความยั่งยืน จึงมอบหมายให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาฯ จัดทำหลักสูตรพระสงฆ์ผู้นำขับเคลื่อนหมู่บ้านศีล 5 เพื่อพัฒนาพระสงฆ์ในด้านการเป็นผู้นำสื่อสารสร้างเสริมสันติสุขนำศีล 5 สู่ภาคประชาชน การทำงานในชุมชน การใช้เทคโนโลยีในการขับเคลื่อน และต่อยอดโครงการหมู่บ้านศีล 5

พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ รอง ผอ.วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาฯ กล่าวว่า พระสงฆ์ที่ผ่านการอบรม จะได้รับการแต่งตั้งเป็นพระสงฆ์ผู้นำขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 มีหน้าที่สำคัญคือ เชื่อมโยงข้อมูลกับคณะกรรมการโครงการส่วนกลาง และสร้างเครือข่ายสมัชชาพระสงฆ์.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

หมู่บ้านรักษาศีล 5พระพรหมเสนาบดีพระสงฆ์ผู้นำขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญความปรองดองวัดปทุมคงคาข่าววันนี้การศึกษา

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้