ข่าว
100 year

มม.ลุยขยายผล “มหาวิทยาลัยสุขภาพ” สู่ระดับโลก

ไทยรัฐฉบับพิมพ์21 ม.ค. 2563 09:41 น.
SHARE

ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) เปิดเผยว่า มม.ได้รับมอบหมายจากเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน เป็นผู้นำในการขับเคลื่อนภารกิจการส่งเสริมสุขภาพในเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network-Health Promotion Network; AUN-HPN) เพื่อแสดงถึงศักยภาพของมหาวิทยาลัยในการชี้นำสังคมที่ตอบโจทย์ให้ประชาชนได้รับความรู้ในเรื่องสุขภาวะ สามารถป้องกันตัวเองไม่ให้เจ็บป่วยได้

เริ่มจากที่ มม.ได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยแห่งสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้รับรู้ แล้วขยายผลต่อไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆ และยังจัดทำระบบชี้วัดเพื่อที่จะให้ประกาศนียบัตรรับรองแก่มหาวิทยาลัยที่มีระบบการจัดการที่ดีในเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาวะในมหาวิทยาลัย โดยเริ่มแรกจากที่เป็นสมาชิกในกลุ่มมหาวิทยาลัยสุขภาพระดับอาเซียน และจะขยายผลสู่ระดับโลกต่อไป

ศ.ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มม. ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผล ASEAN Rating on Healthy University (ARHU) กล่าวว่าตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยแห่งสุขภาพมีทั้งหมด 22 เรื่อง ครอบคลุมระบบการพัฒนาและโครงสร้างพื้นฐานด้านต่างๆ 9 เรื่อง รวมถึงกิจกรรมการลดละเลิก

ปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ 6 เรื่อง ได้แก่ บุหรี่ แอลกอฮอล์ สารเสพติด การพนัน ความรุนแรง ตลอดจนเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนในสถานศึกษา ควบคู่กับกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก 7 เรื่อง อาทิ ให้ความรู้ด้านสุขภาพกายและสุขภาวะทางใจ การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ด้านโภชนาการ พฤติกรรมทางเพศที่ปลอดภัยและความสมดุลของชีวิต นอกจากนี้จะขยายผลการใช้เกณฑ์การชี้วัดสู่ระดับโลกเช่นเดียวกับ UI Green Metric ของมหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยอาเซียนภารกิจการส่งเสริมสุขภาพปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยามหาวิทยาลัยอินโดนีเซียข่าววันนี้การศึกษา

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้