ข่าว
100 year

มุมข้าราชการ : นธป.8 (ต่อ)

ซี.1216 ม.ค. 2563 05:01 น.
SHARE

ตัวแทนจากหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน รวม 52 ราย ที่มาเข้าโครงการอบรมหลักสูตร หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย ของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งเปิดมาถึงรุ่นที่ 8 แล้ว

มีการเน้นหนักการเรียนรู้ใน 3 กลุ่มวิชาคือหลักนิติธรรม หลักประชาธิปไตยและหลักสิทธิมนุษยชน โดยส่วนเพิ่มเติมจากเมื่อวานนี้
ที่นำเสนอไปได้ 25 ราย มาวันนี้อีก 27 ราย คือ

26.นายพีระศักดิ์ ศรีรุ่งสุขจินดา ประธานบริษัทศรีรุ่งสุขจินดา กรุ๊ป 27.นายไพศาล ธรสารสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัททีเอ็มที
สตีล จำกัด (มหาชน) 28.ดร.ภัทรินทร์ ลือกาญจนวานิช ผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี 29.นายมารชัย กองบุญมา ประธานกลุ่มบริษัทจันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด 30.นางเมทินี ชโลธร รองประธานศาลฎีกา ศาลฎีกา

31.พล.อ.รุจ กสิวุฒิ กรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 32.นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 33.นางสาววรีรัตน์ ศรีสถิตย์วัฒนา ผู้พิพากษาสมทบ ศาลแรงงานกลาง 34.นายวิถี สุพิทักษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคใต้ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 35.รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช

36.ศ.นพ.วีรพันธุ์ โชวิฑูรกิจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการคลัง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 37.นายวีระพันธ์ จักรไพศาล กรรมการผู้จัดการ บริษัทจักรไพศาลเอสเตท จำกัด (มหาชน) 38.นางศิลปะสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 39.นายสรอรรถ กลิ่นประทุม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ สภาผู้แทนราษฎร 40.ศ.พญ.สฤกพรรณ วิไลลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวัฒนธรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

41.พล.ท.สันติพงศ์ ธรรมปิยะ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก กรมกิจการพลเรือนทหารบก 42.นายสิงห์ชัย ทนินซ้อน อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีอาญา สำนักงานอัยการสูงสุด 43.ศ.ดร.สุดใจ ดิลกฑรรศนนท์ อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 44.นายสุเมธ รอย–กุลเจริญ ประธานแผนกคดีวินัยการคลัง และการงบประมาณในศาลปกครองสูงสุด ศาลปกครองสูงสุด 45.นายอชิตศักดิ์ บรรจงโพธิ์กลาง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

46.นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 47.นายอนุพร อรุณรัตน์ ทนายความ บริษัทสำนักงานกฎหมายอัมพร อนุพร แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด 48.นายอเนก ธีระวิวัฒน์ชัย รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง) บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 49.นายอรรถการ ตฤษณารังสี รองประธานคณะกรรมการการศึกษา หอการค้าไทย 50.นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจ ปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 51.นางอ้อยทิพย์ เหราบัตย์ นายกสมาคมส่งเสริมวิชาชีพการโรงแรม สมาคมส่งเสริมวิชาชีพการโรงแรม 52.นายอำพน เจริญชีวินทร์ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
การอบรมมีขึ้นทุกวันพุธ ในแต่ละสัปดาห์ ตั้งแต่เดือนมกราคมไปจนถึงเดือนกันยายน 63.

“ซี.12”

ข่าวเพิ่มเติม

มุมข้าราชการ : นธป.8

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

มุมข้าราชการซี.12นธป.หลักนิติธรรมประชาธิปไตยหลักสิทธิมนุษยชนการเรียนรู้ราชการ

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้