ไลฟ์สไตล์
100 year

มุมข้าราชการ : คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม

ซี.124 ม.ค. 2563 05:01 น.
SHARE

กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากหยุดยาวในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เรื่องราวที่จะต้องกล่าวถึงในวาระเริ่มแรกของปี 2563 ก็คือ มาตรฐานทางจริยธรรม ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ นี้ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการการเมือง ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู ข้าราชการตำรวจ ข้าราชการทหาร ข้าราชการอัยการ ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการองค์กรอิสระ รวมถึงพนักงานราชการ ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งพนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่องค์การมหาชน ต่างต้องอยู่ในกรอบของจริยธรรมที่กำหนดไว้ใน พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 ทั้งสิ้น

ข่าวแนะนำ

การขับเคลื่อนงานด้านจริยธรรมให้ได้ผลสำเร็จสมบูรณ์เป็นหน้าที่ของ คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ที่เรียกชื่อย่อว่า ก.ม.จ.

พ.ร.บ.ฉบับนี้ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทำหน้าที่รัฐสภาตั้งแต่ยุคที่แล้วก่อนการเลือกตั้งและการจัดตั้งรัฐบาลชุดปัจจุบัน โดยมีการประกาศใช้ในวันที่ 15 เมษายน 2562 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 16 เมษายน 2562 มีผลใช้บังคับในวันที่ 17 เมษายน 2562

กำหนดให้มี คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ซึ่งมี องค์ประกอบดังนี้

1.นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ

2.ผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนที่ได้รับมอบหมาย เป็น รองประธานกรรมการ

3.กรรมการโดยตำแหน่ง จำนวนห้าคน ได้แก่ ผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และสภากลาโหม อย่างละหนึ่งคน

4.กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจำนวนไม่เกินห้าคนเป็นกรรมการ

ให้เลขาธิการ ก.พ. เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้เลขาธิการ ก.พ.แต่งตั้งข้าราชการในสำนักงาน ก.พ.เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจำเป็น

นอกจากนี้ ยังมีการกำหนดให้ ก.ม.จ. อาจมีมติให้เชิญผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการที่ทำหน้าที่บริหารงานรัฐวิสาหกิจหรือองค์การมหาชนหรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และอำนาจโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องที่จะพิจารณาหรือผู้ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านจริยธรรมให้เข้าร่วมประชุมเป็นครั้งคราวในฐานะกรรมการ ด้วยก็ได้ จะเรียกว่า กรรมการเฉพาะกิจ หรือ กรรมการจร ก็แล้วแต่

ที่ร่ายยาวมานี้เพื่อชี้ให้เห็นความเอาจริงเอาจังของรัฐบาลที่ต่อเนื่องมาจากชุดที่แล้วจนถึงชุดปัจจุบันในความตั้งใจที่จะขับเคลื่อนผลักดันเรื่องจริยธรรมในวงราชการอย่างจริงจัง

แต่จนแล้วจนรอดการดำเนินการอย่างเป็นทางการของคณะกรรมการชุดนี้ยังไม่มีอะไรในกอไผ่เพราะตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562 จนถึงสิ้นปี 2562 เป็นเวลา 8 เดือนเศษ ยังไม่อาจจัดการประชุมครั้งแรกได้

จะด้วยเหตุผลกลใดเอาไว้วันจันทร์จะเล่าให้ฟังพร้อมกับการกล่าวขานถึงตัวบุคคลในคณะกรรมการชุดนี้ให้ได้รับทราบกันว่าใครเป็นใคร.

“ซี.12”

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

มุมข้าราชการซี.12จริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐข้าราชการการเมืองข้าราชการพลเรือนข้าราชการส่วนท้องถิ่นราชการ

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16:00 น.