ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  สมาพันธ์สมาคมสปา แอนด์ เวลเนสไทย ร่วมขับเคลื่อนมาตรฐานสปาเพื่อสุขภาพ

  ข่าวประชาสัมพันธ์21 พ.ย. 2562 14:55 น.
  SHARE

  สมาพันธ์สมาคมสปา แอนด์ เวลเนสไทย ร่วมขับเคลื่อนมาตรฐานสปาเพื่อสุขภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและแสดงออกถึงเอกลักษณ์ท้องถิ่น

  สมาพันธ์สมาคมสปา แอนด์ เวลเนสไทย ร่วมกับนักวิจัยนำโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขับเคลื่อนการนำมาตรฐานสปาเพื่อสุขภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและแสดงออกถึงเอกลักษณ์ท้องถิ่น หรือ ECO SPA

  โครงการวิจัยย่อยเรื่อง “แนวทางการพัฒนานวัตกรรมการบริการเพื่อสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้สู่ระดับสากล” ภายใต้แผนงานวิจัยเรื่อง “การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้สู่การเป็นผู้นำการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพในระดับสากล” แผนการวิจัยและนวัตกรรม (Spearhead) กลุ่มบริการมูลค่าสูง Wellness Tourism ที่ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานโดยสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) นำโดย ดร.พุทธพร อักษรไพโรจน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย ร่วมกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน รวม 15 หน่วยงาน พัฒนานวัตกรรมบริการสปาเพื่อสุขภาพ ได้แก่ มาตรฐานสปาเพื่อสุขภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและแสดงออกถึงเอกลักษณ์ท้องถิ่น หรือ ECO SPA อาทิ สมาพันธ์สมาคมสปา แอนด์ เวลเนสไทย สมาคมสปาสมุย สมาคมสปาเพื่อสุขภาพภูเก็ต เพื่อส่งเสริมการดำเนินการด้านต่างๆ ของธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นควบคู่การการดำเนินธุรกิจ สปาเพื่อสุขภาพในพื้นที่เกาะสมุยซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่การดำเนินการวิจัย นำร่องการทดสอบร่างมาตรฐาน ECO SPA เพื่อร่วมสร้างความรู้ความเข้าใจสู่การนำไปใช้ประโยชน์ของธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในพื้นที่ และปรับปรุงร่างมาตรฐานให้สามารถตอบสนองต่อการดำเนินการธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม

  โดยคุณวัลวลี ตันติกาญจน์ นายกสมาคมสปาสมุย และที่ปรึกษาสมาพันธ์สมาคมสปา แอนด์ เวลเนสไทย พร้อมด้วยคุณชวนัสถ์ สินธุเขียว ประธานสมาพันธ์สมาคมสปา แอนด์ เวลเนสไทย ได้เล็งเห็นความสำคัญของการดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพที่ดำเนินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและแสดงออกถึงเอกลักษณ์ท้องถิ่นที่จะช่วยสร้างภาพลักษณ์ ลดต้นทุน และสร้างความยั่งยืนให้แก่ธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ เป็นส่วนช่วยในการดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพเข้ามาใช้บริการสปาเพื่อสุขภาพในประเทศเพิ่มขึ้น จึงเป็นผู้นำและผลักดันการนำมาตรฐาน ECO SPA แก่สมาชิกสมาพันธ์สมาคมสปา แอนด์ เวลเนสไทย นำไปเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพในประเทศไทยให้เป็นที่ผู้นำในระดับสากล

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  สปาเพื่อสุขภาพธุรกิจสปาสมาพันธ์สมาคมสปา แอนด์ เวลเนสไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมข่าวทั่วไป

  คุณอาจสนใจข่าวนี้