ข่าว
100 year

สภามหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยไม่ให้ปริญญากิตติมศักดิ์นักการเมือง

ไทยรัฐฉบับพิมพ์13 พ.ย. 2562 09:16 น.
SHARE

เผย 10 รายชื่อผู้ทำคุณประโยชน์ จัดพิธีประทานปริญญาบัตร 17 พ.ย.นี้

สภามหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย (มมร.) มีมติเห็นชอบให้ผู้ทำคุณประโยชน์แก่พระศาสนา นักวิชาการ และผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคม 10 ราย เข้ารับประทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) ในวันที่ 17 พ.ย. ดังนี้ 1.พระธรรมไตรโลกาจารย์ ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา 2.พระธรรมวิสุทธาจารย์ ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา 3.แม่ชีสุภาพรรณ ณ บางช้าง ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤต 4. ศ.(พิเศษ) ดร.บรรจบ บรรณรุจิ ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา 5.ผศ.ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤต

6.นายเจริญ สิริวัฒนภักดี สังคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 7.นายฉัตรชัย พรหมเลิศ รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการปกครอง 8.นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการปกครอง 9.รศ.สุเชาวน์ พลอยชุม ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา และ 10.นางสุพัตรา เมนะพันธุ์ รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการปกครอง

นอกจากนี้ สภามหาวิทยาลัย มมร. ยังมีมติเมื่อวันที่ 29 ต.ค.2562 ออกข้อบังคับ มมร.ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2562 ซึ่งมีสาระสำคัญระบุในข้อ 5 ปริญญากิตติมศักดิ์มีชั้นเดียว คือ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ในสาขาวิชาต่างๆที่มีการสอนในมหาวิทยาลัย และข้อ 6 ผู้สมควรได้ปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 1.เป็นผู้ดำรงอยู่ในพระธรรมวินัย หรือคุณธรรม ศีลธรรม จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม 2.เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์ หรือเป็นผู้ที่บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ยิ่งแก่มหาวิทยาลัย สถาบันชาติ พระพุทธศาสนา หรือสถาบันพระมหากษัตริย์ 3.ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในทุกระดับ 4.ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย หรือเป็นบุคลากรที่ได้รับเงินเดือนประจำของมหาวิทยาลัย 5.ไม่เคยได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ของ มมร.

สำหรับพิธีประทานปริญญาบัตร มมร. ประจำปี 2562 จะมีขึ้นในวันที่ 17 พ.ย. เวลา 13.30 น. ที่ มมร. อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

สภามหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยรับประทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์เจริญ สิริวัฒนภักดีสุทธิพงษ์ จุลเจริญฉัตรชัย พรหมเลิศอัมพร อมฺพโรสมเด็จพระสังฆราชการศึกษา

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้