ข่าว
100 year

เครือสหพัฒน์ ติดอาวุธความรู้ให้เยาวชน ผ่าน 4 โครงการประชารัฐด้านการศึกษา

Advertorial2 ธ.ค. 2562 06:01 น.
SHARE


"มีวิชาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสน" คำกล่าวนี้ยังคงแสดงถึงความสำคัญของการศึกษาหาความรู้ได้เป็นอย่างดี เพราะความรู้เป็นสิ่งที่ไม่มีใครปล้นไปจากเราได้ ดังนั้น การพัฒนาด้านการศึกษานั้นถือเป็นหัวใจหลักของการพัฒนาด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบการศึกษาในบ้านเรา

ตามที่รัฐบาลประกาศนโยบายขับเคลื่อนประเทศด้วยยุทธศาสตร์ประชารัฐ สานพลังความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อพัฒนาประเทศให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนนั้น เครือสหพัฒน์จึงให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในด้านการพัฒนาการศึกษา เพื่อติดอาวุธให้แก่เยาวชน ให้พร้อมนำประเทศก้าวไปพร้อมกับโลกที่หมุนเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว

เริ่มจาก “โครงการ Sahapat Admission” ดำเนินการโดย บมจ. สหพัฒนพิบูล ได้ริเริ่มมากว่า 20 ปี ตั้งแต่ปี 2541 ปัจจุบันมีนักเรียนกว่า 3 ล้านคนเข้าโครงการนี้ที่มุ่งเน้นการเตรียมพร้อมเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย ตั้งแต่การค้นหาตัวตน เพราะเป็นพื้นฐานสำคัญของการสร้างอาชีพในอนาคต ผ่านกิจกรรม “ไอดอลคนเก่งสายอาชีพ” ชวนผู้ประสบความสำเร็จในอาชีพต่างๆ มาแนะนำถึงประสบการณ์ว่าเรียนอย่างไรให้ได้ทำงานในอาชีพที่เราถนัด

พร้อมดึงอาจารย์ชื่อดังจากสถาบันชั้นนำ ในวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ความถนัดทางด้านวิศวกรรมศาสตร์จัดติวข้อสอบให้เด็กระดับมัธยมศึกษาก่อนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย และเปิดสื่อโซเชียลให้นักเรียนดูย้อนหลังได้ที่ www.sahapatadmission.com อีกด้วย

“ครู” เป็นบุคคลที่สำคัญยิ่งในวงการการศึกษา โครงการหนึ่งที่น่าสนใจคือ “ครูสร้างคน เยาวชนสร้างนวัตกรรม” ที่ขับเคลื่อนโดย บมจ. เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ เจาะลึก “วิชาวิทยาศาสตร์” เนื่องจากปัจจุบันประสบปัญหาบุคลากรอาชีพด้านนี้ขาดแคลน เพราะมีนักเรียนสนใจด้านวิทยาศาสตร์ลดลง ในฐานะภาคธุรกิจด้านวิทยาศาสตร์จึงผุดไอเดียใหม่ สร้าง รถโมบายวิทยาศาสตร์ - Science on Mobile เพื่อเสริมทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์โดยร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จ.จันทบุรี

รถโมบายวิทยาศาสตร์มุ่งเน้นการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่ลงลึกในภาคปฏิบัติ ครอบคลุมทั้งวิชาฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา รวมทั้ง Active Learning อันเป็นความเชี่ยวชาญการสอนจากอาจารย์มหาวิทยาลัย ทำให้นักเรียนเกิดความตื่นเต้นและเกิดความสนใจในวิชาวิทยาศาสตร์มากขึ้น ใช้สอนได้ตั้งแต่ประถมจนถึงมัธยมตอนปลาย ในทางกลับกันยังเป็นตัวกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้ครูในภาคตะวันออกให้เกิดการพัฒนาตนเอง เพื่อเป็นครูวิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพพร้อมพัฒนาบุคลากรคุณภาพต่อไป

การศึกษาทางด้านวัฒนธรรมไทยนั้นก็เป็นอีกหัวข้อสำคัญที่ไม่เพียงแต่จะสร้างคน สร้างอาชีพ แต่ยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทยอีกด้วย เครือสหพัฒน์ได้ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม จัด “โครงการนาฏดุริยางคศิลป์ไทยสู่เยาวชน พัฒนศิลป์สร้างคน สืบทอดวัฒนธรรมไทย” เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้เรียนรู้ และปลูกจิตสำนึกรักศิลปวัฒนธรรมไทย ในภาคฤดูร้อน เรียนนาฏศิลป์และดุริยางคศิลป์ รำ โขน ดนตรีไทย กับครูมืออาชีพในวงการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ตลอดระยะเวลา 3 ปีของการสนับสนุนด้านนี้นั้น ได้สร้างเยาวชนกว่า 600 คนให้ได้เรียนรู้ด้านนี้ อันเป็นเมล็ดพันธุ์สำคัญในการสืบสานวัฒนธรรมไทยด้านนี้ ไปจนถึงการศึกษาต่อ และสร้างอาชีพ

โครงการสุดท้ายนี้ถือว่าเป็นการสร้างเปลี่ยนแปลงทัศนคติและโครงสร้างของสังคมการศึกษาไทยอย่างมาก เพราะตลาดการศึกษาด้านอาชีวะนั้นเงียบเหงามาก ทำให้ขาดแรงงานคนเก่งที่มีฝีมือ พร้อมทำงานเฉพาะทางที่เป็นตลาดใหญ่ของสังคม โครงการสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ (Excellent Model School) เริ่มจากเมื่อปี พ.ศ. 2559 โดย บมจ. ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล ได้ลงนามความร่วมมือกับภาครัฐบาล ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของคณะทำงานโครงการสานพลังประชารัฐ E2 : ด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ (Competitive Workforce) ช่วยขับเคลื่อน และผลักดันให้เกิดค่านิยมเรียนอาชีวะมากขึ้น และเร่งผลิตผู้เรียนอาชีวะสาขาที่ขาดแคลนให้มีปริมาณเพียงพอต่อการพัฒนาประเทศ

โดย ไอ.ซี.ซี.ฯ ร่วมกับวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี พัฒนาหลักสูตรหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการตลาด หลักสูตร 2 ปี แบ่งเป็น เรียนทฤษฎี 1 ปี และฝึกทำงานจริง 1 ปี หวังให้ผู้เรียนพัฒนาความรู้ที่ได้มาใช้ในสถานที่ทำงานจนเกิดทักษะความชำนาญเฉพาะด้าน เป็นมืออาชีพที่แท้จริง

นับเป็นการเติมเต็มด้านการศึกษาในทุกมิติให้แก่เด็กไทยได้พร้อมเป็นกำลังสำคัญของประเทศ เพราะการเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

โครงการประชารัฐเครือสหพัฒน์Sahapat Admissionโครงการประชารัฐด้านการศึกษาสหพัฒนพิบูลติวเตอร์ครูสร้างคน เยาวชนสร้างนวัตกรรมการศึกษา

ข่าวแนะนำ

Most Viewed