ข่าว
100 year

จูงใจจริยธรรม (2)

ซี.123 ก.ค. 2562 05:01 น.
SHARE

หนังสือเรื่อง มาตรการจูงใจให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีพฤติกรรมทางจริยธรรม ที่นายประวีณ ณ นคร อดีตเลขาธิการ ก.พ. ที่ปรึกษาสำนักงาน ก.พ. และที่ปรึกษาคณะทำงานจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญ ได้เรียบเรียงขึ้นและอยู่ในระหว่างการจัดพิมพ์เผยแพร่ไปสู่ส่วนราชการต่างๆนั้น มีประเด็น การชักนำ คือชักนำให้ทำตามโดยใช้เทคนิค 3 ประเภท คือ สอนให้จำ ทำให้ดู และ ชูให้ศรัทธา

เทคนิคการชักนำดังกล่าวนั้นหนังสือเล่มนี้ระบุว่าการชักนำให้ทำตามที่จะให้ได้ผล อาจใช้เทคนิคดังต่อไปนี้ 1.สอนให้จำ 2.ทำให้ดู 3.ชูให้ศรัทธา แล้วมีการขยายรายละเอียดว่า

1.การสอนให้จำ ได้แก่การสอนผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้มีพฤติกรรมทางจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดี ควรสอนให้รู้ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ระเบียบแบบแผนอันหนึ่งที่จะต้องปฏิบัติตามคือ การมีพฤติกรรมทางจริยธรรมอย่างดี และสอนให้รู้ว่าจริยธรรมคืออะไร สำคัญอย่างไร มาตรฐานทางจริยธรรมมีอย่างไร ประมวลจริยธรรมกำหนดข้อปฏิบัติหรือข้อห้ามทางจริยธรรมไว้อย่างไร ผลร้ายของการไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมเป็นอย่างไร และผลดีของการมีพฤติกรรมทางจริยธรรมอย่างดีมีอย่างไร แล้วชักนำผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตนตามหลักจริยธรรม

วิธีการสอนผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้มีพฤติกรรมทางจริยธรรมอย่างดี อาจใช้เทคนิคการฝึกอบรมตามที่กล่าวไว้ในมาตรการจูงใจมาตรการที่ 2 ว่าด้วยการโน้มน้าวได้

2.การทำให้ดู คือผู้บังคับบัญชาก็เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จะต้องปฏิบัติให้มีพฤติกรรมทางจริยธรรมอย่างดี และต้องทำเป็นแบบอย่างแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วย มิใช่คอยแต่สอนให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติ แต่ตนไม่ปฏิบัติ ไม่ใช่สอนว่า “ให้ทำอย่างที่ฉันว่า อย่าทำอย่างที่ฉันทำ”

3.การชูให้ศรัทธา นั่นคือผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้นำ จะต้องเป็นผู้ที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาศรัทธาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจึงจะพร้อมใจปฏิบัติตาม

การที่จะให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาศรัทธาผู้บังคับบัญชานั้นผู้บังคับบัญชาจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะและพฤติกรรม ดังต่อไปนี้

(1) มีลักษณะของผู้นำ (2) ปฏิบัติตนอย่างน่าประทับใจ (3) ปฏิบัติงานอย่างน่าประทับใจ (4) ปฏิบัติต่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาอย่างประทับใจ

ประเด็นสุดท้ายของการชูให้ศรัทธาคือ ปฏิบัติต่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาอย่างประทับใจ นั้นระบุว่า

ผู้บังคับบัญชาไม่ควรนั่งจับเจ่าอยู่ในห้องทำงานตลอดเวลา แต่ควรออกจากห้องทำงานไปดูแลผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่ทำงานอยู่บ้างให้สมตามหลักที่ว่า

ผู้บังคับบัญชาที่ดีต้องรองเท้าขาดก่อนกางเกง.

คอลัมน์ที่เกี่ยวข้อง

จูงใจจริยธรรม


“ซี.12”

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

สำนักงาน ก.พ.มาตรฐานทางจริยธรรมจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐพฤติกรรมทางจริยธรรมซี.12มุมข้าราชการราชการ

คุณอาจสนใจข่าวนี้